Home
Lê Văn Nghĩa

THÔNG TIN CÁN BỘ

6
Họ và tên: Lê Văn Nghĩa
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Năm sinh: 1985
Vị trí công tác: Giảng viên
Điện thoại: 024. 38692508
Email: nghia.levan@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Tin học ứng dụng trong thiết kế tính toán ô tô
 • Thí Nghiệm ô tô
 • Kết cấu ô tô
 • Bảo dưỡng sửa chữa ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Tự động hóa thiết kế ô tô
 • Cơ điện tử trên ô tô và xe chuyên dụng
 • Động lực học và điều khiển chuyển động của ô tô
 • Xe điện

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
 Tiến sỹ  2019  Xe có bánh và xe xích/ Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Belarus
Thạc sỹ 2012 Giao thông / Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Belarus
Kỹ sư 2010 Thiết kế ô tô / Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Belarus

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 2003-2004: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2004-2012: Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Belarus
 • 2013-2015: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2015-2019: Nghiên cứu sinh tại  Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Belarus
 • 2019-nay: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

5. Một số bài báo điển hình

[1] Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Trọng Hoan, Giải pháp kỹ thuật cho hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) cho xe tải có hệ thống truyền lực tự động AMT, Hội nghị an toàn giao thông – Tạp trí Giao Thông vận tải 2019, p. 114–118.

[2] Ле Ван Нгиа, Mоделирование системы помощи троганию грузового автомобиля на базе платформы AMESim // Ле Ван Нгиа, Нгуен Чонг Хоан // Автомобиле- и тракторостроение : материалы Междунар. науч. -техн. конф., Минск, 14–18 мая 2019 г / редкол.: Д. В. Капский [и др.]. – Минск: БНТУ, 2019. – С. 107–111.

[3] Баханович, А. Г. Исследование работоспособности электронной системы управления порошковым электромагнитным тормозом / А. Г. Баханович, В. А. Кусяк, Ле Ван Нгиа // Механика машин, механизмов и материалов. – 2018. – № 1. – С. 21–28.

[4] Современные автоматизированные системы управления фрикционными сцеплениями грузовых автомобилей и автопоездов / А. Г. Баханович, О. С. Руктешель, В. А. Кусяк, Ле Ван Нгиа // Новости науки и технологии. – 2018. – № 2. – С. 45–59.

[5] Ле, Ван Нгиа Управление пневматическим модулятором АБС при трогании грузового автомобиля с места на подъеме без отката в автоматическом режиме работы силового агрегата / Ле Ван Нгиа // Механика машин, механизмов и материалов. – 2018. – № 2. – С. 31–38.

[6] Ле, Ван Нгиа Опытный образец бесконтактного датчика крутящего момента на карданном валу грузового автомобиля / Ле Ван Нгиа, Нго Фыонг Ле, Нгуен Чонг Хоан // Механика машин, механизмов и материалов. – 2018. – № 3. – С. 59–66.

[7] Ле, Ван Нгиа Обратная связь в цепи управления автоматизированным фрикционным сцеплением грузового автомобиля / Ле Ван Нгиа // Наука и техника. – 2018. – № 5. – С. 421–431.

[8] Ле, Ван Нгиа Беспроводная передача данных при измерении крутящего момента на карданом валу грузового автомобиля // Ле Ван Нгиа, О. С. Руктешель // Автомобиле- и тракторостроение : материалы Междунар. науч. -техн. конф., Минск, 14–18 мая 2018 г / редкол.: Д. В. Капский [и др.]. – Минск : БНТУ, 2018. – С. 30–33.

 [9] Ле, Ван Нгиа Беспроводный датчик крутящего момента на вращающихся валах / Ле Ван Нгиа // VII Форум вузов инженерно-технологического профиля: материалы Форума проектов программ Союзного государства, Минск, 22–26 октября 2018 г. / Белорус. нац. техн. ун-т – Минск : БНТУ, 2018. – С. 95–98.

[10] Электронное управление топливоподачей дизельного двигателя на основе программного ПИД-регулирования / А. Г. Баханович, В. А. Кусяк, А. Н. Гурин, Ле Ван Нгиа // Наука и техника. – 2017. – № 1. – С. 28–37.

[11] Руктешель, О. С. Имитационная модель автоматизированного силового агрегата грузового автомобиля для анализа процесса трогания с места / О. С. Руктешель, В. А. Кусяк, Ле Ван Нгиа // Изобретатель. – 2017. – № 3 (207). – С. 33–38.

[12] Le, Van Nghia The research on threshold values determination of one-parameter feedback in the automated friction clutch control circuit for truck start-up process / Le Van Nghia, V. A. Kusyak, T. H. Nguyen // paper from the 10th National Conference on Mechanical Engineering, 8–9 December, Le Quy Don Technical University and Vietnam Association of Mechanic, Hanoi, Vietnam. – Hanoi: LQDTU, 2017. – 25–32 p.