Home
Hoạt động dành cho K64 – Viện Cơ khí Động lực

Nhà trường thay đổi lịch Sinh hoạt công dân cho K64-Cơ khí Động lực sang ngày 20/8/2019 (TE1,TE2,TE3) và 21/8/2019 (TE-E2), vì vậy lịch các hoạt động của Sinh viên K64 các ngành của Viện Cơ khí Động lực được thay đổi như sau:

Sinh viên tìm hiểu thêm thông tin tại các trang fanpage của Viện:

+ Viện Cơ khí Động lực: https://www.facebook.com/cokhidonglucbkhn/

+ Sinh viên Viện Cơ khí Động lực: https://www.facebook.com/lcdviencokhidongluc/

+ K64 Viện Cơ khí Động lực: https://www.facebook.com/groups/k64ckdl.bkhn/

* Địa chỉ Văn phòng Viện: Phòng 102 nhà C6.