CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

GS.TS. Lê Anh Tuấn

Viện trưởng

Phụ trách chung, tổ chức và nhân sự, tài chính, Đảng, Công đoàn.

 PGS.TS. Dương Ngọc Khánh

Phó Viện trưởng

Phụ trách đào tạo đại học và sau đại học, cơ sở vật chất và thiết bị.

PGS.TS. Phạm Văn Sáng

Phó Viện trưởng

Phụ trách Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ, Hợp tác Quốc tế, Sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, ISO, Website.

TRỢ LÝ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

TS. Trương Văn Thuận Trợ lý đào tạo sau đại học
ThS. Vũ Hồng Minh Trợ lý đào tạo đại học
TS. Trần Thanh Tùng Trợ lý NCKH & CGCN
TS. Hà Mạnh Tuấn Trợ lý cơ sở vật chất

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

PGS.TS. Khổng Vũ Quảng Trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong
PGS.TS. Dương Ngọc Khánh Trưởng Bộ môn Ôtô và xe chuyên dụng
TS. Trần Khánh Dương Trưởng Bộ môn Máy và Tự động thủy khí
PGS.TS. Phạm Văn Sáng Trưởng Bộ môn Kỹ thuật thủy khí và tàu thủy
PGS.TS. Vũ Đình Quý Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ
PGS.TS. Phạm Hữu Tuyến Giám đốc Trung tâm nghiên cứu động cơ, nhiên liệu và khí thải

 ĐẢNG ỦY

Bí thư GS.TS. Lê Anh Tuấn
Phó bí thư PGS.TS. Lê Thanh Tùng
Ủy viên TS. Đỗ Huy Cương

HỘI ĐỒNG VIỆN

TT Họ và Tên Chức vụ hiện nay Chức vụ trong HĐ
1 GS.TS. Lê Anh Tuấn Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Ủy viên
2 PGS.TS. Dương Ngọc Khánh Phó Viện trưởng, Trưởng BM Ô tô & Xe chuyên dụng Ủy viên
3 PGS.TS. Phạm Văn Sáng Phó Viện trưởng, Trưởng BM KT Thủy khí và Tàu thủy Ủy viên
4 PGS.TS. Khổng Vũ Quảng Trưởng BM Động cơ đốt trong Ủy viên
5 PGS.TS. Vũ Đình Quý Trưởng BM KT Hàng không và Vũ trụ Ủy viên
6 TS. Phạm Thị Thanh Hương Cán bộ giảng dạy – Giảng viên chính Ủy viên
7 PGS.TS. Trương Việt Anh Trưởng phòng Quản lý chất lượng Ủy viên
8 PGS.TS. Phạm Hữu Tuyến Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ĐC, NL & KT Thư ký
9 GS.TS. Nguyễn Thế Mịch Cán bộ giảng dạy – Giảng viên cao cấp Ủy viên
10 PGS.TS. Bùi Quốc Thái Cán bộ giảng dạy – Giảng viên cao cấp Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Ủy viên
11 PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan Cán bộ giảng dạy – Giảng viên cao cấp Ủy viên
12 PGS.TS. Lê Thanh Tùng Cán bộ giảng dạy – Giảng viên cao cấp, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Chủ tịch
13 PGS.TS. Nguyễn Phú Hùng Viện trưởng – Viện ứng dụng công nghệ NACENTECH, Bộ KHCN Ủy viên

CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch TS. Trần Đăng Quốc
Phó Chủ tịch ThS. Nghiêm Xuân Giang
Các ủy viên TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Trương Văn Thuận, ThS. Đào Chung Hải

ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư LCĐ TS. Lưu Hồng Quân
Bí thư CĐCB TS. Trương Văn Thuận