Home
Tran Xuan Bo

BIOGRAPHY

Name:              Tran Xuan Bo bo
Title:                Assoc. Prof. Dr.
Date of birth:   27-01-1983
Position:           Lecturer/Vice Head of Department
Tel.:                  (+84-24) 3869 2984
Email:               bo.tranxuan@hust.edu.vn
Research Lab: FASlab
Link:                  GoogleScholar/Researchgate/Scopus/Orcid

1. Courses taught

 • Automatic control theory
 • Technical writing and presentation
 • Fluid power transmission & automation
 • Control of fluid power systems
 • Dynamic modeling of fluid power systems
 • Digital hydraulics

2. Fields of interest

 • Dynamic Modeling of fluid power systems
 • Applied advanced control techniques to electric-hydraulic servosystems
 • Digital hydraulic

3. Honors and awards

 • The Second Prize on Strength of Material at the 16th National Mechanics Olympic Contest, Vietnam, 2004
 • The Second Best Graduate Student in Master Course at Bandung Institute of Technology, Indonesia, 2008

4. Education:

Degree Year of graduation Field and university
Doctor 2011 Fluid Power Systems/ Toyohashi University of Technology (TUT), Japan
Master 2008 Automation & Manufacturing Systems/ Bandung Institute of Technology (ITB), Indonesia
Engineer/Bachelor 2006 Hydraulic Machines & Automation/ Hanoi University of Science and Technology (HUST), Vietnam

5. Brief research background and working experiences

 • 03/2011 – now: Lecturer at Hydraulic Machines & Automation Dept., Hanoi University of Technology, Vietnam
 • 11/2008 – 12/2011: PhD Student at Mechanical & Structural Systems Engineering Dept., Toyohashi University of Technology, Japan
 • 08/2006 – 08/2008: Master Student at Mechanical Engineering Dept., Bandung Institute of Technology, Indonesia
 • 09/2001 – 07/2006: Student at Hydraulic Machines & Automation Dept., Hanoi University of Science and Technology, Vietnam

6. Remarkable scientific projects

# Projects Supporting Organization Role Time
  Control position of pneumatic cylinder with friction compensation Hanoi University of Science and Technology Principle Investigator 05/2019 -04/2020
  Effects of friction models on simulating servo-pneumatic system Hanoi University of Science and Technology Principle Investigator 03/2018 -02/2019
  Friction characteristics of pneumatic cylinders and their mathematical model. AUN/SEED-Net, JICA Principle Investigator 03/2014 -03/2016
  Study, design and manufacture blade angle controller for a 20kW horizontal axis wind turbine model Hanoi University of Science and Technology Principle Investigator 05/2014 -12/2014
  Investigate and simulate the dynamic friction characteristics in hydraulic actuators. Nafosted fund Principle Investigator 04/2013 -04/2015
  Research, design and manufacture of steering control system applied in a two-seater submarine model. Hanoi University of Science and Technology Principle Investigator 06/2012-12/2012

 

7. Remarkable Published Papers

ISI/SCOPUS Paper:

 1. Van-Thuan Truong, Duc-Nhat Pham, Khanh-Duong Tran, Xuan-Bo Tran, A STUDY ON REGENERATIVE BRAKING IN A HYDRAULIC WINCH APPLICATION, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, Vol. 44, No. 9,, pp. 156-163, 2021 (Scopus).
 2. Tran, X. B., Nguyen, V. L., and Tran, K. D.: Effects of friction models on simulation of pneumatic cylinder, Mech. Sci., 10, 517–528, 2019 (SCIE)
 3. XB Tran, DT Dao, KD Tran, A new mathematical model of friction for pneumatic cylinders, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol 230, Issue 14, T8/2016, ISSN: 0954-4062 (SCIE).
 4. Xuan Bo Tran, War Htun Khaing, and Hideki Yanada, Effect of Friction Model on Simulation of Hydraulic Actuator, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, Vol. 228, N0. 9, pp. 690-698, 2014 (SCIE).
 5. Xuan Bo Tran, Nur Hafizah, and Hideki Yanada, Modeling of Dynamic Friction Behaviors of Hydraulic Cylinders, Mechatronics, Vol. 22, No. 1, pp. 65-75, 2012, ISSN:0957-4158 (SCI).
 6. Indrawanto and T.X. Bo, Sliding mode control of a single rigid hydraulically actuated manipulator, International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering 11 (5), 1-9, 2011 (Scopus).

Book/Book chapters:

 • Tran X.B., Nguyen V.L., Nguyen N.C., Pham D.T., Phan V.L. (2020) Sliding Mode Control for a Pneumatic Servo System with Friction Compensation. In: Sattler KU., Nguyen D., Vu N., Tien Long B., Puta H. (eds) Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 104. Springer, Cham (indexed in Scopus).
 • Tran X.B., Nguyen V.L., Nguyen N.C., Pham D.T., Phan V.L. (2020) Sliding Mode Control for a Pneumatic Servo System with Friction Compensation. In: Sattler KU., Nguyen D., Vu N., Tien Long B., Puta H. (eds) Advances in Engineering Research and Application. ICERA 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 104. Springer, Cham (indexed in Scopus).

Other journal papers:

 1. Trần Xuân Bộ, Mô phỏng đặc tính động lực học của một hệ thống servo khí nén, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol. 140, pp: 018-024, 2020.
 2. Tran Xuan Bo, PID Control for a Pneumatic Servo System, Vol. 138, pp: 012-017, 2019.
 3. Do Viet Long, Hoang Sinh Truong, Tran Xuan Bo, Modeling and Simulation Research Position Control of Hydraulic Cylinder using High Speed on/off Valve is Based on the Method PWM (Pulse Width Modulation) of Control Pulse, Journal of Science and Technology- Technical universities, Vol. 138, pp: 045-049, 2019.
 4. Nguyễn Văn Lại, Trần Xuân Bộ, Trần Khánh Dương, Ảnh hưởng của mô hình ma sát đến mô phỏng hệ thống lái trợ lực thủy lực, The University of Danang-Journal of Science and Technology, 2018
 5. Trương Việt Anh, Trương Văn Thuận, Trần Xuân Bộ, Vũ Văn Trường, FULLY RESOLVED SIMULATION OF THE PHASE CHANGE PROCESS OF A LIQUID DROP, The University of Danang-Journal of Science and Technology. 2017
 6. Đỗ Viết Long, Hoàng Sinh Trường, Trần Xuân Bộ, Trần Khánh Dương (Viện CKDL), Bộ biến đổi số- tương tự thủy lực ứng dụng kỹ thuật số với bộ điều khiển logic khả trình, Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số 5 năm 2017, ISSN: 0866-7056
 7. Tran Xuan Bo, Pham Tat Thang, Do Thanh Cong and Ngo Sy Loc, Experimental Investigation of Friction Behavior in Pre-sliding Regime for Pneumatic Cylinder, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 36, No. 4 (2014), pp. 1-8.
 8. Tran Xuan Bo, Do Viet Long and Tran Khanh Duong, Mathematical model of friction in pneumatic cylinder, Journal of Science and Technology (Technical Universites), No. 102 (2014), pp. 096-100.
 9. Xuan Bo Tran and Hideki Yanada, Dynamic Friction Behaviors of Pneumatic Cylinders, Intelligent Control and Automation, Vol. 4, No. 2, 2013, ISSN: 2153-0653
 10. Xuan Bo Tran, Akinori Matsui, and Hideki Yanada, Effects of Viscosity and Type of Oil on Dynamic Behaviors of Friction of Hydraulic Cylinder, JFPS International Journal of Fluid Power System, Vol. 3, No. 2, pp. 16-23, 2010 ISSN:1881-5286.

Conference papers:

 1. Trần Xuân Bộ, Nghiên cứu nâng cao khả năng điều khiển định vị chính xác vị trí xy lanh khí nén bằng van điện-khí nén On-Off, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc về Máy Thủy khí và Hệ thống tự động hóa 2021, pp. 128-138, T7/2021.
 2. Vũ Ngọc Sơn, Trần Xuân Bộ, Nguyễn Thế Mịch, Ứng dụng truyền động thủy lực thể tích trong tua bin gió, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc về Máy Thủy khí và Hệ thống tự động hóa 2021, trang 235-242, T7/2021.
 3. Nguyen Van Lai, Tran Xuan Bo, Tran Khanh Duong, Effect of Friction Models on Simulation of Hydraulic Steering System,  International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS2018
 4. Do Viet Long, Hoang Sinh Truong, Tran Xuan Bo, Modeling and Simulation Research Position Control of Hydraulic Cylinder using High Speed on/off Valve is based on the Method PWM (Pulse Width Modulation) of Control Pulse, International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS2018.
 5. Vũ Văn Trường, Trương Việt Anh, Trần Khánh Dương, Trần Xuân Bộ, Nguyễn Tiến Cường, Trương Văn Thuận, Nghiên cứu mô phỏng số sự tách hạt của hạt chất lỏng khi đang chuyển pha,  Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20, 2018
 6. Nguyễn Văn Lại, Đào Huy Thương, Trần Xuân Bộ, Trần Khánh Dương (Viện CKĐL), Ảnh hưởng của mô hình ma sát đến độ chính xác mô phỏng chuyển động của xy lanh khí nén, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 19, ‘4/2017, ISBN: 1859-4182
 7. Tran Xuan Bo, Ngo Sy Loc, Mô hình toán học cải tiến của ma sát trong xy lanh khí nén, Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2014,’6/2015
 8. Xuan Bo Tran and Nguyen The Trung, Friction Behaviour of Pneumatic Cylinder in Pre-sliding Regime, Proceedings of the 7th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2014 , 9th & 10th October 2014, Hanoi, Vietnam, pp.171-175, ISBN: 978-604-911-942-2.
 9. Xuan Bo Tran and Hideki Yanada, Dynamic Friction Characteristics of Pneumatic Actuators and Their Mathematical Model, Proceedings of 8th JFPS International Symposium on Fluid Power, pp. 657-664, October, 2011, Okinawa, Japan, ISBN:4-931070-08-6.
 10. Hideki Yanada, War Htun Khaing, and Xuan Bo Tran, Effect of Friction Model on Simulation of Hydraulic Actuator, Proceedings of 3rd International Conference on Design Engineering and Science, September, 2014, Pilsen, Czech (reported).
 11. Xuan Bo Tran and Hideki Yanada, Modeling of Dynamic Friction Behaviors of Fluid Power Actuators, Proceedings of 12th Scandinavian International Conference on Fluid Power, Vol. 2, pp. 134-145, May, 2011, Tampere, Finland, ISBN:978-952-15-2519-3.
 12. Xuan Bo Tran, Yasunori Wakasawa, and Hideki Yanada, Dynamic Behaviors of Friction in Pneumatic Actuators, Proceedings of 4th International Conference on Manufacturing, Machine Design and Tribology, pp. 33-34, April, 2011, Gamagori, Japan.
 13. Xuan Bo Tran, Nur Hafizah, and Hideki Yanada, Modeling of Dynamic Friction Behaviors of Hydraulic Cylinders, Proceedings of 2nd International Conference on Design Engineering and Science, pp. 205-210, November, 2010, Tokyo, Japan, ISBN:978-4-9905565-0-1.
 14. Xuan Bo Tran and Indrawanto, Điều khiển phi tuyến của một cánh tay đơn sử dụng cơ cấu chấp hành điện-thủy lực, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc năm 2013, Quảng Bình, July 25-27th, pp. 60-69, ISSN: 1859-4182.