Home
Pham Thi Thanh Huong English

BIOGRAPHY

thailt

Name:                         PHAM THI THANH HUONG
Title:                           Doctor
Date of birth:               April 30th 1972
Position:                     Lecturer
Tel.:                            0912.787.393
Email:                         huong.phamthithanh@hust.edu.vn

1. Courses taught

 • TE2601/TE3602 – Fluid Engineering
 • TE3630 – Structural mechanics of ships
 • TE3651 – Ship and floating vehicle construction
 • TE3652 – Water vehicle structures
 • TE4612 – Ship strength
 • TE4625 – Minor Thesis
 • TE4994 – Bachelor Thesis
 • TE5994 – Final Thesis for Bachelor

2. Fields of interest

 • Ship/Water vehicle designs
 • Ship/Water vehicle structures
 • Ship/Water vehicle strength
 • Fluid dynamics, Boundary layer – drag

3. Education

Degree Year of graduation Field and university
Doctor 2013 Fluid Mechanics/Hanoi University of Science and Technology.
Master 1998 Ship Building/Vietnam Maritime University.
Engineer 1996 Marine Economics /Vietnam Maritime University.
Engineer 1994 Ship Design/Vietnam Maritime University.

4. Brief research background and working experiences

 • 9/1994 – 11/2002: Department of strength of materials, Faculty of Mechanics, Vietnam Maritime University
 • 12/2002 – present: Lecturer, Department of Ship and Applied Fluid Mechanics Engineering, School of Transportation Engineering, Hanoi University of Science and Technology.

5. Remarkable scientific projects

 • 9/1994 – 11/2002: Department of strength of materials, Faculty of Mechanics, Vietnam Maritime University.v
 • 2002 – present: Lecturer, Department of Ship and Applied Fluid Mechanics Engineering, Hanoi University of Science and Technology.
 • A study on a method of ship resistant reduction by changing boundry layer conditions, university project, Code: T2010-116.
 • A survey on effect of mixing water-air flows on reduction of ship resistance, university project, Code: T2012-31.
 • Study an simulation of around ship flows when injection air flow at ship bottom, university project, Code: T2014-30.

6. Published Books

 • E-Lecturing Document of Ship Structure
 • E-Lecturing Document of Fluid Mechanics

7. Remarkable Published Papers

 1. Estimation Resistance of an Explorer Submarine, Tuan Phan Anh, Quang Vu Thanh, He Ngo Van, Quang Le, Huong Pham Thi Thanh, Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, ISSN: 1024-1752, Zibeline International Publishing, Vol.43,  January 2020, pp. 264-271.
 2. Application of Fluidized Power Coating for Propellers, Phan Anh Tuan, Pham Thi Thanh Huong, Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, October 2019, pp.355-360
 3. Study the effect of wing shape on aerodynamic properties by CFD, Pham Thi Thanh Huong, Le Quang, Vietnam Mechanical Journal, ISSN 0866 – 7056, Hanoi Science and Technology, June 2019, pp. 52-57
 4. Calculating dynamics properties and surveying stability of landing mode of small training jet, Le Quang, Pham Thi Thanh Huong, Vietnam Mechanical Journal, ISSN 0866 – 7056, Hanoi Science and Technology, June 2019, pp. 68-72
 5. Research and Development of Wind Power in Vietnam, Pham Thi Thanh Huong, Phan Anh Tuan, Nguyen Dong, Lecture Notes in Civil Engineering, ISSN 2366-2557, Springer, November 2018, pp. 270-275
 6. Study on aerodynamics of propeller an, Nguyen Dong,, Phan Anh Tuan, Pham Thi Thanh Huong, Ngo Van He, Vu Duy Quang,  National Hydromechanical Conference, ISSN:1859-4182, July 2017, pp. 650-659,
 7. A Method of Skin Frictional resistant reduction by creating small bubbles at bottom of ships, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Vu Duy QUANG, Vietnam Journal of Mechanics, ISSN:0866-7136, VAST, Vol.35, No.4 (2013), pp.325-333.
 8. Tính toán lực cản tàu chuyển động trong nước tĩnh bằng mô phỏng số khi áp dụng phun khí vào đáy tàu vận tải cỡ lớn, Phạm Thị Thanh Hương, Phan Anh Tuấn, Vũ Duy Quang, Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, ISSN:1859-4182, pp.354-364, Đồng hới, tháng 7, 2013.
 9. Reduction Ship Skin Resistance by Injection Small Bubbles, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG,OCEANS 2012 MTS/IEEEHAMPTON ROADS, ISBN: 978-1-4673-0831-1, Virginia, USA, 1-5, IEEE publisher (USA), October 2012.
 10. Ứng dụng phun bọt khí để giảm lực cản tàu thủy trên mô hình tàu hàng 20000 DWT, Phạm Thị Thanh Hương, Phan Anh Tuấn, Vũ Duy Quang, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, Hà Nội, 12/2012.
 11. Reduction Ship Energy Consumption by Injection Small Bubbles, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Vu Duy QUANG, Le QUANG, Proceeding of The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, ISBN:978-604-911-121-1, pp.210-215, VIETNAM, September 2012.
 12. A Design of Propeller for a High Speed Ship, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISBN:978-604-73-0701-2, pp.322-327, VIETNAM, January 2012.
 13. A research on Suction Dredging VesselPhan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Le Thi THAI, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISSN:2094-8387, pp.172-176, PHILIPPINES, March 2011.
 14. Using the Ansys Fluent software to calculate drag force acting on a shipPham Thi Thanh Huong, Ngo Van He, Le Quang, Le Thanh Tung, Vu Duy Quang, The 5th SEATUC Symposium, Feb.2011
 15. A research on Suction Dredging Vessel, Phan Anh Tuấn, Phạm Thi Thanh Hương, Lê Thị Thái – Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, Match 2011
 16. Các nghiên cứu nước ngoài trong lĩnh vực điều khiển lớp biên nhằm giảm lực cản của tàu, Vũ Duy Quang, Lê Thanh Tùng, Phạm Thị Thanh Hương, Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2011
 17. Lớp biên trên tấm phẳng với quy luật thổi bất kỳ, Vũ Duy Quang, Phạm Thị Thanh Hương, Lê Thanh Tùng, Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2010
 18. Ứng dụng CFD nghiên cứu ảnh hưởng mũi đến sức cản than tàu thủy, Hoàng Minh Đức, Ngô văn Hệ, Phạm Thị Thanh Hương, Lê Quang, Hội nghị khoa học  Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2009
 19. Applied self-turning control to design autopilot systems for ships, Quang LE, Dzung LUONG DINH, Tung LE THANH, Huong PHAM THI THANH, The 4th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics – APHydro, 6/2008