Home
Le Thi Thai English

BIOGRAPHY

thailt

Name:                     Le Thi Thai
Title:                       Assoc.Prof.Dr
Date of birth:           Dec 29th 1974
Position:                  Vice head,
Tel.:                        043. 8692501
Email:                      thai.lethi@hust.edu.vn

1. Lectures

 • Fluid Mechanics
 • Ship Engineering Orientation
 • Ship Design
 • Rules for the Ship Classification and International Regulations

2. Research interests

 • Research, calculation and Design of Ship and Ship Propulsive Systems;
 • Dynamic Fluid Calculation;
 • Research and Calculation of cavitation flows.

3. Education

Degree Year of graduation Field and university
Engineer 1996 Ship Hull Design/ Vietnam Maritime University.
Master 2001 Ship Building/ Vietnam Maritime University.
Doctor 2013 Fluid Mechanics/Hanoi University of Science and Technology.

4. Employment record

 • 12/1996 – 04/2006: Ship Building Faculty Vietnam Maritime University;
 • 05/2006 – present: Department of Ship Engineering and Fluid Mechanics, School of Transportation Engineering, Hanoi University of Science and Technology.

5. Remarkable scientific projects

 1. Study on interaction between propeller and rudder, application on calculation of ship propeller cavitation, University project T2010-120, Principal investigator.
 2. Study and manufacture a cavitation creative device for propeller of a ship model, University project T2012-32, Principal investigator.
 3. Study, calculation and simulation of cavitation flow around ship propeller and rudder, University project T2014-29, Principal investigator.
 4. Research, design and manufacture control systems with the integration of object-oriented technology (MDA & RealTime UML) and navigation units (INS/GPS) for autonomous underwater vehicles, State project, KC.03.TN05/11-15, 2012, Project secretary.
 5. Study, calculation, design and manufacture dynamic propulsive device for mini submarine, Ministry project, B2012-01-26, Researcher.

6. Published Books

 • E-Lecturing Document of Ship Design

7. Academic Papers

 1. Lê Quang, Lê Thị Thái, Phạm Thị Thanh Hương, Flow modelling for partially cavitating hydrofoils – The first PNU-HUT Joint Workshop -2008.
 2. Lê Quang, Lương Đình Dũng, Lê Thanh Tùng, Phạm Thị Thanh Hương, Lê Thị Thái, A new ship’s Auto-pilot Déign through self-tuning Control – The first PNU-HUT Joint Workshop -2008.
 3. . Phan Anh Tuấn, Phạm Thi Thanh Hương, Lê Thị Thái – A research on Suction Dredging Vessel – Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, March 2011
 4. Lê Thị Thái, Lê Quang, Ngô Ích Long. (2010). “Studying rotational velocity effects on characteristics flow around a propeller with 5500T-SERIB SHIP”. 5th SEATUC. 532-537, ISSN 1882-5796;
 5. Lê Thị Thái, Lê Quang (2011). “ Phân tích trường dòng quanh bánh lái tàu thủy sử dụng CFD”. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc – 07/2011, Cửu Lò;
 6. Le Thi Thai, Le Quang and Ngo Ich Long. (2012). “A Numerical Study of Cavitation Acting on a Propeller with 5500T – Seri B Ship”. The 4th AUN/SEED-Net RC MeAe 2012, January 10-11, 2012, HCMUT, Vietnam;
 7. Lê Thị Thái, Lê Quang, Lê Thanh Tùng. (2012). “Tính toán dòng chảy có xâm thực bao quanh bánh lái tàu thủy (NACA0018)” Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc – 07/2012, Nha Trang;
 8. Lê Thị Thái, Lê Quang, Lê Thanh Tùng. “Nghiên cứu, tính toán dòng xâm thực trên profile bánh lái bằng phương pháp số”. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, HN, 8-9/12/2012.
 9. Lê Thị Thái, Ngô Ích Long, Trương Việt Anh. “A study on power efficiency influenced by cavitating flow with different air contents through a ship propulsion system”. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy STE, HUST, September 26-27, 2012.
 10. Le Thi, Quang. Le. “Computational Fluid Dynamics studies on cavity flow around the ship propeller”. The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics – 14ACFM; October 15 – 19, 2013.
 11. Lê Thị Thái, Lê Quang. Đánh giá khả năng xuất hiện xâm thực của mô hình số sử dụng dữ liệu thực nghiệm; Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc – 07/2013.
 12. Khảo sát ảnh hưởng của cánh quạt tới tham số khí động học của máy bay bằng phần mềm ANSYS, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 2014. ISSN 1859-4182.
 13. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng đến các đặc tính thủy động lực học của chân vịt và bánh lái tàu trong hệ thống chân vịt – bánh lái khi thay đổi khoảng cách tương đối giữa chúng, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí Toàn quốc 2014, Phan Rang, Việt Nam, ISSN: 1859-4182.
 14. Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng mũi tàu đến các đặc tính quay vòng và ổn định của tàu, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí Toàn quốc 2015, Đà Nẵng, Việt Nam; ISBN 978-604-913-473-9.
 15. Mô phỏng số dòng chảy điện động gần màng trao đổi ion, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí Toàn quốc 2015, Đà Nẵng, Việt Nam; ISBN 978-604-913-473-9.
 16. Phương pháp mô phỏng xác định tải trọng gió đối với vòm bảo vệ ăngten rada, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thuỷ khí Toàn quốc 2015, Đà Nẵng, Việt Nam; ISBN 978-604-913-473-9.
 17. A Study in Interaction Efects on Hydrodynamic Performance of a System Rudder-Propeller by Distant Gap, Proceeding of the 12th International Marine Design Conference, Tokyo, Japan, ISBN: 978-4-930966-04-9.
 18. Khảo sát đặc tính khí động học tàu khách cỡ nhỏ với ảnh hưởng của hình dáng thân và góc nghiêng dọc, Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 19, 2016, ĐHBK HN.
 19. A study on improving hydrodynamic performances of a system rudder and propeller by attaching a fix plate on the rudder, The 8th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics – APHydro 2016, Hanoi, Vietnam. ISBN 978-604-913-486-9.
 20. Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng thân tàu chở khách cỡ nhỏ đến đặc tính khí động học của tàu, Hội nghị quốc tế khoa học công nghệ hàng hải 2016, Hải Phòng. ISBN: 978-604-937-127-1.
 21. A Study on Effects of Wind Attaked Angle and Hull Shape on Aero dynamic Performances of an Offshore, Journal of Science and Technology in Civil Engineering, ISSN 1859-2996.
 22. A CFD Study on Hydrodynamic Performances of a Propeller-Rudder System Used for the Cargo Ships, Journal of Science and Technology Technical Universities, ISSN 2354-1083.
 23. Nghiên cứu đặc tính khí động học của cánh NACA64-212 gắn cánh vẫy đuôi bản phẳng bằng tính toán mô phỏng, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 09 năm 2017, ISSN 0866-7056.
 24. Nghiên cứu xâm thực trong hệ thống chân vịt – bánh lái tàu thuỷ khi thay đổi nồng độ khí bằng mô phỏng số 3D, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 06 năm 2019, ISSN 0866-7056.
 25. Effect of Element Addition and Heat Treatment Process on the Properties of High Manganese Steel, Internation Jounal on Advanced Sscience Enhinwwring Information Technology, Vol 9(2019) No9. ISSN: 2088 – 5334.