Home
trinh-minh-hoang-eng

BIOGRAPHY

Name: Minh Hoang TRINHtrinhminhhoangoto
Title: PhD.
Date of birth: 1976
Position: Vice-Head of Department of Automotive Engineering, Lecturer
Tel.:  +84-2438692508
Email: hoang.trinhminh@hust.edu.vn

1. Courses taught

 • Applied Informatics in Automotive Engineering
 • Chassis-Frame Technology
 • Theory of Automobile
 • Vehicle dynamics

2. Fields of interest

 • Vehicle dynamics.
 • Simulation of automotive systems;
 • Chassis-Frame and bo dy technology;
 • Applied informatics in CAD/CAE on automobile.

3. Education

Years Academic institutions Major/ Specialty Academic degree
1994-1999 Hanoi University of Science and Technology Automobile engineering Bachelor
2000-2002 Hanoi University of Science and Technology Automobile engineering Master
2011-2015 University of Haute-Alsace Mechanical Engineering PhD.

4. Brief research background and working experiences

 •  September 1999 – August 2011: Lecturer at the Department of Automotive Engineering, Hanoi University of Science and Technology.
 • 9/2011 –4/2015: PhD student at Haute-Alsace University, France.
 • 4/2015 – present: Lecturer at Department of Automotive Engineering, Hanoi University of Science and Technology.

5. Remarkable scientific projects

 • 06 Scientific projects at HUST, (2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2019).
 • To build software for calculation of chasiss-frame of buses assembled in member of Vietnam Automotive Corporation. Scientific project at Ministry of Education and Trainning. 2003 – 2005 (participant).
 • State project (KC.05.DA.13): Researching on designing, manufacturing and assembling minibus 6 – 8 seats in Vietnam, 2006 (secretary).

6. Published Books

 • Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Trọng Hoan, Hồ Hữu Hải, Phạm Huy Hường, Nguyễn Văn Chưởng, Trịnh Minh Hoàng (2009): Structure of Automobile, Bach khoa Publishing House.

7. Remarkable Published Papers

 1. Tran Van Nghia, Trinh Minh Hoang (1999): Using Alaska Software to simulate hydraulic breaking system, Proceedings of International Conference on Automotive Technology for Vietnam;
 2. Tran Van Nghia, Trinh Minh Hoang (2004): Using Simulink software to simulate the random road surface applying to calculate the vehicle vibration, Proceedings of Vietnamese Conference on Mechanical Engineering;
 3. Nguyen Trong Hoan, Tran Van Nghia, Trinh Minh Hoang (2005): Analysing the characteristics of frame structure of the buses using in Vietnam, Proceedings of International Conference on Automotive Technology for Vietnam, 097 (1/5 – 5/5);
 4. Trinh Minh Hoang, Le Hong Quan, Du Tuan Dat, Nguyen Tien Dung, Nguyen Khac Huan, Dang Hoang Anh (2005): Designing body shell assy jig for minibus with 6-8 seats, manufactured and assembled in Vietnam, Proceedings of International Conference on Automotive Technology for Vietnam, 095 (1/4 – 4/4);
 5. Trinh Minh Hoang, Du Tuan Dat, Cao Hung Phi, Nguyen Thanh Quang (2006): Applying Matlab Simulink to Study Rolling and Pitching of the 8 Seated Minibus Made in Saigon Automobile Factory, Proceedings of 2006 JSAE (Japan Society of Automotive Engineers) Spring Conference, 298, No.60-06;
 6. Nguyen Thanh Quang, Cao Hung Phi, Du Tuan Dat, Trinh Minh Hoang (2006): To Study the Working Performance of Manual Transmission Manufacturing in Vietnam for Light Truck, Proceedings of 2006 JSAE (Japan Society of Automotive Engineers) Spring Conference, 384, No.77-06;
 7. Trinh Minh Hoang, Nguyen Tien Dung, Du Tuan Dat, Nguyen Thanh Cong, Dang Hoang Anh (2009): A study on optimal calculating some parameters of parts in truck transmission, Proceedings of The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference (APAC15), APAC15-209 (1/6-6/6), Hanoi;
 8. Trinh Minh Hoang, Dang Hoang Anh, Le Hong Quan, Nguyen Anh Ngoc (2009): Dynamic Control of the Articulated Bus, Proceedings of The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference (APAC15), APAC15-220 (1/6-6/6), Hanoi;
 9. H. Trinh, S. Berger, E. Aubry (2013): Non-intrusive generalized polynomial chaos takes uncertain parameters into account in the stability analysis of a clutch system. XXIème Congrès Français de Mécanique, Bordeaux, France.
 10. H. Trinh, S. Berger, E. Aubry (2014): Non-intrusive Multi-element Generalized Polynomial Chaos Approach takes uncertain parameters into account in the dynamic behaviour of a clutch system. XIVrd Symposium Vibrations, Shocks and Noise, Arts et métiers Paris tech, Aix en Provence, France.
 11. Minh-Hoang Trinh, Sébastien Berger, Evelyne Aubry (2016): Stability analysis of a clutch system with multi-element generalized polynomial chaos, Journal of Mechanics & Industry, 17- 205, DOI: 10.1051/meca/2015061.
 12. Trịnh Minh Hoàng, Trần Thanh Tùng (2017): Mô hình kiểm bền khung xe khách sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, số đặc biệt 03/2017.
 13. Huỳnh Hội Hoa Đăng, Đoàn Thanh Sơn, Trịnh Minh Hoàng (2017): Đánh giá dao động của xe tải nhỏ dưới kích động của mấp mô mặt đường theo tiêu chuẩn ISO. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, số 04/2017.
 14. Trịnh Minh Hoàng, Trần Phúc Hòa, Trần Thanh Tùng (2017): Xác định tải trọng động từ mặt đường tác dụng lên vỏ cầu chủ động xe tải bằng thực nghiệm. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, ISBN: 978-604-913-719-8. Volume I, (pp.203-210).
 15. Cao Hung Phi, Trinh Minh Hoang and Tran Thanh Tung (2018): Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models. Proceedings of The 10th International Conference on Computer Modeling and Simulation – ICCMS 2018, ISBN 978-1-4503-6339-6, pp. 206-210.
 16. Bùi Hải Triều, Trịnh Minh Hoàng, Phạm Duy Súy, Chu Văn Huỳnh (2018): Truyền động phân nhánh công suất thủy tĩnh cho máy kéo nông nghiệp. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, số 05/2018, pp. 101-105.
 17. Trương Đặng Việt Thắng, Trịnh Minh Hoàng, Nguyễn Trọng Hoan (2018): Nghiên cứu xác định tải trọng động tác dụng lên khung sơ mi – rơ moóc. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V, ISBN 978-604-67-1103-2, pp. 950-957.
 18.  Do Tien Quyet, Nguyen Trong Hoan, Trinh Minh Hoang (2018): Study on Computation of Aerodynamic Force Acting on Bus in Crosswind Conditions by Using CFD. Proceedings of the First International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems ICFMAS2018, ISBN 978-604-95-0609-3, pp. 522-527;

8. Master students

 • Lương Ngọc Dũng.
 • Đoàn Xuân Hoàng.
 • Trương Văn Thuận.

9. PhD. Students

 • Trương Đặng Việt Thắng.
 • Đỗ Tiến Quyết.

 

 

Comment

*

*