Home
Trần Thị Thu Hương

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Trần Thị Thu Hương
Học hàm, học vị:   TS
Năm sinh: 1978
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong
Điện thoại: 04.38680097
E-mail: huong.tranthithu@hust.edu.vn, thuhuong.trant@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm

  • Động cơ đốt trong
  • Động lực học và dao động
  • Đồ án môn học động cơ đốt trong
  • Thiết kế và tính toán động cơ
  • Động cơ nhiệt đặc chủng
  • Nhiên liệu thany thế dùng cho động cơ đốt trong

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Mô hình hóa trong động cơ đốt trong
  • Nghiên cứu, thử nghiệm nhiên liệu sinh học và phụ gia nhiên liệu trên động cơ.

3. Quá trình đào tạo
Lĩnh vực/Trường

Bằng cấp Năm tốt nghiệp
Tiến sỹ 2011 Kanazawa University, Japan
Thạc sỹ 2003 Động cơ đốt trong/ĐHBK Hà Nội
Kỹ sư 2002 Động cơ đốt trong/ ĐHBK Hà Nội
Kỹ sư 2000 Cơ tin/ ĐHBK Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

2000 – Nay Giảng viên, Bộ Môn Động cơ đốt trong, ĐHBK Hà Nội

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

[1]Trần Thị Thu Hương, Lê Anh Tuấn, Trần Quang Vinh, Trần Đăng Quốc, Nguyễn Duy Tiến. Nghiên cứu phân bố nhiệt độ và hình thành muội than trong buồng cháy động cơ diesel sử dụng thiết bị Visioscope và Indicating. Đề tài cấp trường, mã số: T2007-121, 2007

[2] Lê Anh Tuấn, Trần Thị Thu Hương, Phạm Hữu Tuyến, Hoàng Đình Long, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Viết Thanh, Phạm Ngọc Anh, Cao Văn Tài, Đỗ Thanh Hải. Nghiên cứu nâng cao tính kinh tế nhiên liệu và giảm phát thải độc hại cho động cơ bằng cách cung cấp hỗn hợp khí giàu hydro cho động cơ. Đề tài Tiềm năng cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, mã số: KC.05.TN05/11-15

[3]Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Đức Khánh. Nghiên cứu ứng dụng lưỡng nhiên liệu khí hóa sinh khối và diesel trên động cơ AVL-5402.Đề tài cấp trường, mã số: T2012.029, 2012.

6. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

7. Một số bài báo điển hình

[1]Trần Thị Thu Hương, Pham Minh Tuấn, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Việt Thu. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiện liệu Biodiesel tới khí thải của động cơ diesel. Hội nghị khoa học lần thứ 14 Học viện Kỹ thuật quân sự, 2006.

[2]Trần Thi Thu Hương, Phạm Hữu Tuyến, Đinh Thị Ngọ, Nguyễn Văn Thanh. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu pha Biodiesel tới các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của động cơ. Hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐHBK Hà nội, 2006.

[3]Tran Thi Thu Huong, Hiroshi Enomoto, Motoki Kushita, Takashi Iida, “Spray characteristics of Ethanol fuel using Local-contact Microwave-heating Injector”, APAC-15. 2009..

[4]Le Anh Tuan, Pham Minh Tuan, Tran Thi Thu Huong, Nguyen The Truc, Vu Khac Thien, Vu Thi Thu Ha, “Experimental Findings of Biodiesel Fuels on Engines and on Transport Vehicles: A Case Study in Vietnam”, the 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference, 2009.

[5]Tran Thi Thu Huong, Hiroshi Enomoto, Motoki Kushita, Takaaki Sakitsu, “Effect of Fuel Temperature on Spray Properties using Local-contact Microwave-heating Injector”, FISITA2010-SC-0-16, 2010.

[6]Tran Thi Thu Huong, Hiroshi Enomoto, Motoki Kushita, Takaaki Sakitsu, Kosuke Nishioka, “Effects of Ethanol Ratio and Temperature on Gasoline Atomizing using Local-contact Microwave-heating Injector”, SETC-2011, JSAE 20119582 / SAE 2011-32-0582, DOI: 10.4271/2011-32-0582.

[7]Tran Thi Thu Huong, Hiroshi Enomoto, Kenichi Shimizu, Kosuke Nishioka, “Feed-back control of ignition timing using peak cylinder pressure angle with rough timing table”, SETC-2011, JSAE 20119578 / SAE 2011-32-0578, DOI: 10.4271/2011-32-0578..

[8]Tran Thi Thu Huong, Hiroshi Enomoto, Kenichi Simizu, Kosuke Nishioka, “Development of Small Gasoline Engine with Electronic Variable Valve Timing Unit”, SETC-2011, JSAE 20119579 / SAE 2011-32-0579, DOI: 10.4271/2011-32-0579.

[9]Tran Thi Thu Huong, Hiroshi Enomoto, “Effects of Bio-fuel Components and Fuel Temperature on Spray Angle and Sauter Mean Diameter in Local-contact Microwave-heating Injector”, Journal of JSDE, Vol.47,No.1, January, 2012.

[10] Nguyen Tuan Nghia, Vu Khac Thien, Tran Thi Thu Huong, Le Anh Tuan, “Effects of injection timing on performance and emissions of a common-rail diesel engine fuelled with waste cooking oil blend”, Proc. of the 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New and Renewable Energy, Hanoi, 2012.

[11] Tran Thi Thu Huong, Nguyen Duc Khanh, Pham Hoang Luong, Le Anh Tuan, “Prediction of combustion and emission characteristics in a single cylinder common-rail diesel engine enriched by syngas”, Proc. of the 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New and Renewable Energy, Hanoi, 2012.

[12] Tran Thi Thu Huong, Nguyen Duc Khanh, Pham Hoang Luong, Le Anh Tuan, “A Computational Study of the Effects of Injection Strategies on Performance and Emissions of a Syngas/Diesel Dual-Fuel Engine”, Proc. of the 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Global Environment, Bandung, 2012.

[13] Tran Thi Thu Huong, Pham Ngoc Anh, Hoang Dinh Long, Le Anh Tuan, “Reducing Exhaust Emissions of Motorcycle Engine with the Addition of Hydrogen-rich Gas Produced by Onboard Gasoline Steam Reforming”, Proc. of the 2nd International Conference on Automotive Technology, Engine and Alternative Fuels, Ho Chi Minh, 2012, ISBN: 978-604-73-1496-6.

[14] Tuan Le Anh, Khanh Nguyen Duc, Huong Tran Thi Thu, Tai Cao Van, “Improving Performance and Reducing Pollution Emissions of a Carburetor Gasoline Engine by Adding HHO Gas into the Intake Manifold”, APAC-2013, SAE 2013-01-0104.

[15] Khương Thị Hà, Trần Thị Thu Hương, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, “Nghiên cứu và phát triển mô hình cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) trên động cơ đốt trong”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ 3, Hà Nội, 2013.

.