Home
Trần Đăng Quốc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Trần Đăng Quốc
Học hàm, học vị: TS
Năm sinh: 1975
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong
Điện thoại: 04.38680097
E-mail: quoc.trandang@hust.edu.vn, trandangquoc@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Cơ sở động cơ đốt trong
 • Trang bị động lực
 • Hệ thống nhiên liệu và tự động điều chỉnh động cơ đốt trong

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Nghiên cứu thiết kế và chế tạo động cơ
 • Nhiên liệu thay thế cho động cơ đốt trong
 • Nghiên cứu, phát triển hệ cháy nghèo và tận dụng năng lượng nhiệt
 • Nghiên cứu phát triển động cơ nhiên liệu khí
 • Nghiên cứu phát triển động cơ đặc chủng: hai kỳ, pít–tông tự do, Stirling

3. Quá trình đào tạo:

Bng cp Năm tt nghip Lĩnh vc/Trường
Tiến Sĩ 2013 Cơ khí – Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc
Thạc Sĩ 2007 Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư/cử nhân 1999 Động cơ đốt trong, Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác:

1999-2001 Kỹ sư, công tác tại Công ty UMW Equipment Systems (Vietnam) Co. Ltd.

2001-nay: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

2008 – 2009: Nghiên cứu phát triển động cơ sử dụng nhiên liệu Hydrogen (H2).

2009 – nay: Nghiên cứu phát triển động cơ sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG).

2014 – nay: Nghiên cứu phát triển động cơ đốt trong.

5. Các dự  án đã tham gia:

 1. 2015-2016: Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ mã số B2015-01-106, Thiết kế chế tạo hệ thống thay đổi tỷ số nén vô cấp cho động cơ một xylanh cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu khí và lỏng.
 2. 2014: Chủ nhiệm đề tài cấp Trường mã số T2014-23, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình động cơ Stirling kiểu alpha.
 3. 2014 – 2015: Tham gia đề tài cấp Nhà nước mã số KC.05/11-15, Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo khí giàu hydro để bổ sung cho động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải cho động cơ.
 4. 2008-2009: Tham gia dự án “Development of engine basic technologies for the EURO-5/SULEV standard”, Hàn Quốc.
 5. 2009 – 2010: Tham gia dự án “Development of agricultural engine basic technologies with low emissions”, Hàn Quốc.
 6. 2006-2007: Tham gia Chương trình không khí sạch Việt Nam – Thụy Sỹ (SVCAP), dự án thí điểm xe tải sạch tại Công ty môi trường đô thị Hà Nội.

6 .Một số bài báo điển hình:

 1. Daewoo Nam, Tran Dang Quoc, JongTai Lee, “The Characteristic of Power and emission for Heavy-duty CNG Engine with Direct Injection according to Various Compression Ratio”, Trans. of the KSME, 2008.11, pp. 3090-3095.
 2. Tran Dang Quoc, Daewoo Nam, JongTai Lee, “A study on compression ratio of CNG engine with early direct injection”, KSAE 2008. 11, Annual Conference Proceedings, pp. 139.
 3. Daewoo Nam, Quoc Tran Dang, J. T. Lee, “A study on Lean limit and Emission Characteristic in Heavy-duty Direct Injection CNG Engine with EGR”, pages 3090-3095, KSME, 2008.11.
 4. Daewoo Nam, Tran dang quoc and Jongtai Lee, “Effect of EGR in the Heavy-duty Direct Injection CNG Engine”, pages 606-611, KSAE 2008.
 5. Tran Dang Quoc, Kwangju Lee, JongTai Lee, “A study on Expansion of Lean Limit for Heavy-Duty DI Engine with Compressed Natural Gas”, Tran. The Korean Hydrogen and New Energy Society, (2011.10), Vol. 22, No 5, pp. 735-740. [SCIE]
 6. Tran Dang Quoc, Kwangju Lee, Changhee Byun, Daewoo Nam, JongTai Lee, “Experimental Study to Expend the Lean Limit for Heavy-Duty Direct Injection Natural Gas Spark Fueled Spark Ignition engine”, KSAE 2010.11 Annual Conference and Exhibition.
 7. Tran Dang Quoc, Changhee Byun, JongTai Lee, “Expansion of Lean Burn Region in Direct Injection Natural Gas Engine for Reducing NOx Emissions”, The 2nd international conference on automotive technology, engine and alternative fuels, Ho Chi Minh, Vietnam, December 04-05, 2012.
 8. Tran Dang Quoc, Thesis “A Study on Extension of the Lean Limit for Direct Injection Natural Gas Engine by Using Auxiliary Injection”, The Graduate School, Sungkyunkwan University, Department of Mechanical Engineering, Korea 2012/12.
 9. Nguyesis “A Study Truyesis “A St, “Đánh giá tính năng làm vion of the Lean Limit for Direct Injection Natural Gas Engine by Using AuxiliDiesel”, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013, ISSN: 1859-4182, trang: 380-386.
 10. Tr“Đánh giá tí, Nguyh giá tính năng làm vion of the Lean Limit for Direct Injection Natural Gas Engine by Using AuxiliDiesel”, Tuyển tậ Ignition Engine by Auxiliary Injection”, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2013, ISSN: 1859-4182, trang: 523-528.
 11. Nguyen Tuan Nghia, Le Anh Tuan, Tran Dang Quoc, “A Study on the Effects of Biodiesel Blends Based Cat-Fish Fat on Characteristics of A Single Cylinder Diesel Engine AVL-5402”, Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải số 7&8-9/2013, ISSN: 1859-4263, trang: 47-51.
 12. Tran Dang Quoc, JongTai Lee, “Experimental Investigation on Combining Auxiliary Injection with Supercharging in Direct Injection Natural Gas Spark-Ignition Engine”, The 3rd international conference on sustainable energy, “Rise Towards a Green Future”, Ho Chi Minh, Vietnam, October 29-30, 2013. ISBN: 978-604-73-1990-9, pp: 26-31.
 13. Tran Dang Quoc, “Effects of High Power and Thermal Efficiency on Lean Limit in Direct Injection Natural Gas Fueled Spark Ignition Engine” Proceedings of the 3rd World Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology 27-29 September 2014, Kathmandu, Nepal, ISBN 13: 978-81-930222-0-7, pp 661-665.
 14. Tr“Effects of , Lê Anh Tuof High Power and Thermal Efficiency on Lean Limit in Direct Injection Natural Gas Fueled Spark Ignition Engine” Proceedings of the 3rd World Conferencạp chí Khoa học & Công nghệ số 27, tháng 4, 2015, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585, trang: 41-45.
 15. KhLê Anh Tuof HiTrLê Anh Tuof , Trương Viof High Power and Thermal Efficiency on Lean Limit in Direct Injection Natural Gas Fueled Spark ạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 25, tháng 12 năm 2014, ISN: 1859-3585, trang: 37-40.
 16. Nguyương Viof High Power and Thermal Efficiency on LeTruyương Viof , Bùi Văn Chinh, TrPower and Thermal Efficiency on Lean Limit inh hỗn hợp của động cơ cháy do nén bằng phần mềm ANSYS ICE”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 25, tháng 12 năm 2014, ISSN: 1859-3585, trang: 41-46.
 17. TrBùi Văn Chin, NguyVăn Chinh, TrPower and Thermal Efficiency on Leang ảnh hưởng của tỷ số nén tới tính năng làm việc của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu CNG”, Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015, ISSN: 1859-4182, trang 535-540.
 18. Tran Dang Quoc, “Effects of Auxiliary Injection Ratio on the Characteristic of Lean Limit in Early Direct Injection Natural Gas Engine”, International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 4, Issue 7, January 2015, ISSN: 2277-3754, pp: 59-63.
 19. Bùi Xuân Trưf AuxTri XĐăng Quốc, KhXĐăng QuốcAuxiliary Injection Ratio on the Characteristic of Lean Limit in Early Direct Injection Natural Gas Engine”, International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 4, Issue 7, January 2015, ISSN: 2277-3754, pp:ông nghiệp Hà Nội, Số 27, tháng 04 năm 2015, ISSN: 1859-3585, trang 73-76.
 20. TrKhXĐăng Quốc, KhXĐăng QuốcAuxiliary Injection Ratio on the Characteristic of Lean Limit in Early Direct Injection Natural Gas Engine”, International Journal of Engineering andh khi sử dụng nhiên liệu CNG hình thành hỗn hợp bên ngoài”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 33, tháng 04 năm 2016, ISSN: 1859-3585, trang 74-78.
 21. TrKhXĐăng QuốcAuxiliary InjectiTrKhXĐăng Quốc, TrXĐăng QuốcAuxiliary Icứu mô phỏng nguồn động lực xe hybrid kiểu song song bằng phần mềm AVL-Cruise”, Tạp chí Giao thông vận tải, tháng 05 năm 2016, ISSN: 2354-0818, ISSN: 0866-7056, trang 69-71.
 22. TrTrXĐăng QuốcAuxiliary Icứu môTrTrXĐăng Quốc, “Nghiên cuốcAuxiliary Icứu mô phỏng nguồn động lực xe hybrid kiểu song song bằng phần mềm AVL-Cruise”, Tạp chí Giao th
 23. Tr“Nghiên cuốcAuTr“Nghiên cuốc, Lê Anh TuuốcAuxiliary Icứu mô phỏng nguồn động lực nhiên liệu cho động cơ diesel”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, ISBN: 978-604-95-0042-8, ngày 13 tháng 10 năm 2016 t liệu cho động cơ diesel”, Kỷ yếu Hội ngh
 24. Tr16, ISBN: 978-604-95-0042-8, Tr16, ISBN: 97, “Nghiên cứu mô phỏng nguồn động lực ô tô Hybrid”, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 19, Hà Nội 28-30 tháng 7 năm 2016, ISBN: 978-604-95-0226-2, trang 143-149.
 25. H “Nghiên cứu mô phỏng nguồTr“Nghiên cứu , “Nghiên cứu mô trạng thái pha nhiên liệu đến tỷ số nén giới hạn ở động cơ một xylanh cháy cưỡng bức”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 37, tháng 12 năm 2016, ISSN: 1859-3585, trang 60-64.
 26. Nguyghiên cứu mô trạng thái phaTruyghiên cuốc, “yghiên cuốcmô trạng thái pha nhiên liệu đến tỷ số nén giới hạn ở động cơ một xylanh cháy cưỡng bức”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 37, tháng 12 năm 2016, ISSN: 1859-3585, trang 60-64.p chí Khoa học & Công nghệ
 27. Tr“yghiên cuốcmôTr“yghiên cuốc, Lê Anh Tuuốcmô trạng thái pha nhiên liệu đến tỷ số nén giới hạn ở động cơ một xylanh cháy cưỡng bức”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 37, tháng 12 năm 2016, ISSN: 1859-3585
 28. Trần Đăng Quốc, “Ảnh hưởng của góc đánh lửa đến tính năng làm việc của động cơ CNG một xylanh hình thành hỗn hợp bên ngoài”, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, ISSN: 1859-0128.

7. Học viên cao học đã và đang hướng dẫn:

 1. Bùi Xuân Trường: “Nghiên cứu hiệu quả xúc tác Cu-Ni/Al2O3 trong phản ứng nhiệt hóa xăng với hơi nước để sản xuất hyđrô ứng dụng trên động cơ xăng”, khóa 2013B, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Tốt nghiệp 2015).
 2. Nguyễn Thành Vinh: “Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ số nén đến động cơ điêzen một xylanh sử dụng nhiên liệu CNG”, Lớp CH CKĐL_K4(D2), khóa học: 2014-2016, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. (Tốt nghiệp 2016).
 3. Nguyễn Văn Đại: “Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu hay thế CNG cho động cơ xe buýt”, khóa 2015B, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

8. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 1. Trần Văn Đăng, “Nghiên cứu phối hợp nguồn động lực hybrid ”, nghiên cứu năm thứ tư.
 2. Trần Thanh Tâm, “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số kết cấu và vận hành đến đặc tính của động cơ diesel chuyển đổi sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG)”, nghiên cứu năm thứ ba.