Home
Phan Anh Tuấn

THÔNG TIN CÁN BỘ PhanAnhTuan

Họ và tên:                             PHAN ANH TUẤN

Học hàm, học vị:                  Phó giáo sư, Tiến sỹ

Ngày tháng năm sinh:          13 – 07 – 1978

Vị trí công tác:                      Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Điện thoại:                            0988783978

Email:                                   tuan.phananh@hust.edu.vn
1. Các môn học đảm nhiệm:

Chân vịt tàu thủy (TE5610); Kỹ thuật thuỷ khí (TE3602); Hệ thống tàu thủy(4650), Thiết bị tàu thủy(4660).

 2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

Nghiên cứu thiết bị tự hành dưới nước không người lái AUV.

Nghiên cứu các loại tàu chuyên dụng.

Nghiên cứu và phát triển turbine điện gió.

3. Thành tích, giải thưởng:

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 2009 Kỹ thuật Tàu Thuỷ/ Đại Học Hàng Hải Tokyo – Nhật Bản
Thạc Sĩ 2005 Cơ Khí/ Viện Kỹ Thuật Bandung – Indonesia
Kỹ sư/cử nhân 2002 Kỹ Thuật Tàu Thuỷ/ Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 11/2002 – 10/2003: Giáo viên tập sự, Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí và Tàu thuỷ, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 11/2003 – nay: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí và Tàu thuỷ, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

6. Công trình NCKH điển hình:

 • Design and Manufacturing a Model Airboat, đề tài thuộc chương trình JICA/AUN-SEED Net, 2010.
 • Research & Development on Mini Underwater Vehicle, đề tài thuộc chương trình JICA/AUN-SEED Net, 2012.

7. Các giáo trình đã biên soạn:

  • Advances in Mechanical Machinery: Measuring and Compensating for Off-line to Running Machinery Movement, Phan Anh Tuan, Lambert Academic Publishing, Germany, January 2012, ISBN: 978-3-8473-3673-0.

8. Một số bài báo điển hình:

 • Measuring and Compensating for Off-line to Running Machinery Movement, Phan Anh TUAN, Zainal Abibin, Komang Bagiasna, Journal of Mechanical Engineering, ISSN: 1410-9867, Volume 20, No. 2, pp68-72, October 2005.
 • A Study on Roll Stabilizers for Ships, Phan Anh TUAN, Kuniaki SHOJI, Kiyokazu MINAMI, Shigeo MITA, Proceeding of ION NTM 2008, pp.972-979, ION publisher, USA, January 2008. This paper appears in: https://www.ion.org
 • Responses of Roll Damping on Anti-rolling Tank Devices, Phan Anh TUAN, Kuniaki SHOJI, Kiyokazu MINAMI, Shigeo MITA, OCEANS’08 MTS/IEEE KOBE-TECHNO-OCEAN’08, E-ISBN: 978-1-4244-2126-8, pp.1-6, print ISBN: 978-1-4244-2125-1, pp.4-9, IEEE publisher (USA), 2008, cited 3 (June 2016). DOI: 10.1109/OCEANSKOBE.2008.4530900
 • Increasing Ship Roll Stability by Using Anti-rolling Tanks, Phan Anh TUAN, Kuniaki SHOJI, Kiyokazu MINAMI, Shigeo MITA, OCEANS’08 MTS/IEEE QUEBEC, E-ISBN: 978-1-4244-2620-1, pp.1-7, print ISBN: 978-1-4244-2619-5, pp. 54-60, IEEE publisher (USA), September 2008. This paper appears in: http://ieeexplore.ieee.org. DOI: 10.1109/OCEANS.2008.5151810
 • A Study on a Flexible Air-pressure Anti-rolling Tank, Phan Anh TUAN, Kuniaki SHOJI, Kiyokazu MINAMI, Shigeo MITA, Proceeding of Advanced Maritime Engineering Conference, PAAMES/AMEC 2008, pp. 225-231, JAPAN, October 2008.
 • A Study on Rescue Airboat, Phan Anh TUAN, Le QUANG, Luong Ngoc LOI, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISBN: 978-602-96269-0-2, 768-773, INDONESIA, February 2010.
 • A Research on Suction Dredging Vessel, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Le Thi THAI, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISSN:2094-8387, pp.172-176, PHILIPPINES, March 2011.
 • A Design of Propeller for a High Speed Ship, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISBN:978-604-73-0701-2, pp.322-327, VIETNAM, January 2012.
 • Reduction Ship Energy Consumption by Injection Small Bubbles, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Vu Duy QUANG, Le QUANG, Proceeding of The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, ISBN:978-604-911-121-1, pp.210-215, VIETNAM, September 2012.
 • A Ship Autopilot Controller Realized with Real-Time UML and MDA, Ngo Van HIEN, Phan Anh TUAN, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISBN:978-604-73-0701-2, pp.309-315, VIETNAM, January 2012.
 • A Design of an Autonomous Underwater Vehicle, Phan Anh TUAN, Ngo Van HIEN, Proceeding of Regional Conference on Machenical and Aerospace Technology, ISBN:978-604-73-0701-2, pp.283-288, VIETNAM, January 2012.
 • Ứng dụng phun bọt khí để giảm lực cản tàu thủy trên mô hình tàu hàng 20000 DWT, Phạm Thị Thanh Hương, Phan Anh Tuấn, Vũ Duy Quang, Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, ISBN: 978-604-911-514-1, Tập 3, pp.194-202, Hà Nội, 12/2012.
 • Hydrodynamics of Autonomous Underwater Vehicles, Phan Anh TUAN, Journal of Mechatronics, print ISSN: 2326-2885, 1, pp. 25-28, E-ISSN: 2326-2893, American Scientific Publishers, June 2012, Cited 2 (June 2016). DOI: http://dx.doi.org/10.1166/jom.2012.1002
 • Reduction Ship Skin Resistance by Injection Small Bubbles, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, OCEANS 2012 MTS/IEEE HAMPTON ROADS, ISBN: 978-1-4673-0831-1, Virginia, USA, 1-5, IEEE publisher (USA), October 2012. This paper appears in: http://ieeexplore.ieee.org. DOI: 10.1109/OCEANS.2012.6405023
 • A study on Small Hovercraft, Phan Anh TUAN, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering, ISBN:978-983-2408-14-7, pp.184-193, Malaysia, November 2013.
 • Tính toán lực cản tàu chuyển động trong nước tĩnh bằng mô phỏng số khi áp dụng phun khí vào đáy tàu vận tải cỡ lớn, Phạm Thị Thanh Hương, Phan Anh Tuấn, Vũ Duy Quang, Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2013, ISSN:1859-4182, pp.354-364, Tháng 7 năm 2014.
 • A Method of Skin Frictional Resistant Reduction by Creating Small Bubbles at Bottom of Ships, Phan Anh TUAN, Pham Thi Thanh HUONG, Vu Duy QUANG, Vietnam Journal of Mechanics, ISSN:0866-7136, VAST, Vol.35, No.4 (2013), pp.325-333.
 • Phương pháp mô phỏng số trong tính toán lực cản không khí của ô tô, Đàm Hải Nam, Vũ Duy Quang, Phan Anh Tuấn, Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014, ISSN:1859-4182, pp.379-387, Tháng 7 năm 2015.
 • A Study on the Effect of Air Resistance to the Geometry of Car Body, Dam hai NAM, Phan Anh TUAN, Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering, ISBN:978-604-911-942-2 pp.295-300, Vietnam, October 2014.
 • Estimation of Car Air Resistance by CFD Method, Phan Anh TUAN, Vu Duy QUANG, Vietnam Journal of Mechanics, ISSN:0866-7136, VAST, Vol.36, No.3 (2014), pp.235-244.
 • A Study on Interaction Effect on Air Resistance acting on a Ship by Shape and location of the accommodation, Ngo Van He, Phan Anh Tuan, Luong Ngoc Loi, Yoshiho Ikeda, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ISSN 1859-3585, pp.109-112, Vol 27, tháng 4, năm 2015.
 • A Study on Hovercraft Resistance Using Numerical Modeling, Phan Anh Tuan, Applied Mechanics and Materials, online ISSN: 1662-7482, print ISSN: 1660-9336, Vol. 842, pp 186-190, June 2016. This paper appears in SCImago journal ranking, Scopus index. http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=+16627482&tip=iss. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.842.186.
 • Nghiên cứu khả năng sử dụng điện gió trên đảo Cồn Cỏ, Phan Anh Tuấn, Ngô Văn Hệ, Vũ Duy Quang, Kỷ yếu Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015, ISBN:978-604-913-473-9, Tháng 7 năm2016.
 • A Study on the Potential of Wind Energy in Vietnam, Phan Anh Tuan, Proceeding of the 3rd Regional Conference on Energy Engineering and 7th International Conference of Thermofluids, Abstract book ISBN: 978-602-73461-1-6, pp.1-9, Indonesia, November 2015.
 • Research and Development of Wind Energy in Japan and Vietnam, Phan Anh Tuan, Phạm Thi Thanh Huong, Proceeding of the 4th Regional Conference on Energy Engineering, pp.54-60, Cambodia, November 2016.

Comment

*

*