Home
phamvansang

,THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên:                              Phạm Văn Sáng

Học hàm, học vị:                  Tiến sỹ

Ngày tháng năm sinh:

Vị trí công tác:                      Giảng viên, Phó Viện trưởng

Điện thoại:

Email:                                     sang.phamvan@hut.edu.vn

 1. Các môn học đảm nhiệm:
 • Cơ học chất lỏng
 • Thủy khí kỹ thuật
 • Cơ học chất lỏng nâng cao
 • Thủy động lực học nâng cao
 • Các phương pháp số trong cơ học chất lỏng, chất rắn
 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:
 • Phương pháp số giải các bài toán tương tác giữa vật thể và dòng chảy
 • Phương pháp số giải hệ phương trình phi tuyến vận chuyển ion trong lớp biên gần màng trao đổi ion
 • Các phương pháp phân tách hạt (tế bào, DNA, …) với các thiết bị Microfluidics
 • Công nghệ tách muối phân cực ion (Ion Concentration Colarization ICP) và tối ưu hóa thiết bị tách muối sử dụng công nghệ ICP
 • Tính toán mô phỏng hiệu năng cao
 1. Thành tích, giải thưởng .

 

 1. Quá trình đào tạo:
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực
Tiến Sĩ  2012  Tính toán kỹ thuật
Kỹ sư  2005  Kỹ thuật hàng không
 1. Tóm tắt quá trình công tác:
 • 2005 – 2008 Cán bộ giảng dạy – Bộ môn KT Thủy khí & Tàu thủy
 • 2015 – 2017 Phó trưởng Bộ môn KT Thủy khí và Tàu thủy
 • 2017 – nay Phó Viện trưởng Viện Cơ khí Động lực
 1. Công trình NCKH điển hình:
 • Rhokyun Kwak, Van-Sang Pham, Jongyoon Han, “Sheltering the perturbed vortical layer of electroconvection under shear flow“, Journal of Fluid Mechanics, Volume 813, 2017, pp. 799-823
 • Bumjoo Kim, Siwon Choi, Van Sang Pham, Rhokyun Kwak, Jongyoon Han, “Energy efficiency enhancement of electromembrane desalination systems by local flow redistribution optimized for the asymmetry of cation/anion diffusivity”, Journal of Membrane Science, 524, 280-287(2017)

 • Kwak Rhokyun, Pham Van Sang, Han Jongyoon, “Shear Sheltering of Electroconvection Induced by Ion Concentration Polarization”, Journal of Fluid Mechanics, 2016
 •   Rhokyun KwakVan Sang PhamBumjoo KimLan Chen, Jongyoon Han, “Enhanced Salt Removal by Unipolar Ion Conduction in Ion Concentration Polarization Desalination”Scientific Reports 6, 25349 (2016) (doi:10.1038/srep25349)
 • Bumjoo Kim, Siwon Choi, Van Sang Pham, Rhokyun Kwak, and Jongyoon Han, Energy Efficiency Enhancement of Electromembrane Desalination Systems by Local Flow Redistribution Optimized for the Asymmetry of Cation/Anion Diffusivity”Journal of Membrane Science 524, 280–287, (2016). (http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2016.11.046)
 • Bumjoo KimRhokyun KwakHyukjin J. KwonVan Sang PhamMinseok KimBader Al-Anzi, Geunbae Lim, Jongyoon Han, “Purification of Ultra-High Salinity Water by Multi-Stage Ion Concentration Polarization Desalination”Scientific Reports 6, 31850 (2016) (doi:10.1038/srep31850)
 • Van-Sang Pham, Hyuckjin J. Kwon, Jacob White, Geunbae Lim, Jongyoon Han, “Helical vortex formation in three-dimensional electrochemical systems with ion-selective membranes”, Physical Review E 93, 033114 (2016) (https://doi.org/10.1103/PhysRevE.93.033114)
 • Rhokyun Kwak, Van Sang Pham, Kian Meng Lim, and Jongyoon Han, “Shear Flow of an Electrically Charged Fluid by Ion Concentration Polarization: Scaling Laws for Electroconvective Vortices”, Physical Review Letter 110, 114501(2013), (https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.114501)
 • Van Sang Pham, Zirui Li, Kian Meng Lim, Jacob K. White, and Jongyoon Han, “Direct numerical simulation of electroconvective instability and hysteretic current-voltage response of a permselective membrane”Physical Review E 86, 046310 (2012) (https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.046310)

Comment

*

*