Home
phamvansang

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên:                              Phạm Văn Sáng
Học hàm, học vị:                   Phó giáo sư, Tiến sỹ
Vị trí công tác:                      Giảng viên, Trưởng bộ môn, Phó Viện trưởng phụ trách Viện
Email:                                   sang.phamvan@hut.edu.vn
Website:                               https://ce-group.hust.edu.vn/

 1. Các môn học đảm nhiệm:
 • Kỹ thuật Thủy khí (TE2609)
 • Cơ học chất lỏng nâng cao
 • Thủy động lực học nâng cao
 • Các phương pháp số trong cơ học chất lỏng, chất rắn
 • Ứng dụng tin học trong phân tích và tiết kế kết cấu (TE4651)
 • Mô phỏng số trong Kỹ thuật Cơ khí động lực (TE4652)
 • Kỹ thuật lập trình trong thủy khí ứng dụng (TE2652)
 • Techical writing and presentation (TE2020)
 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:
 • Phương pháp số trong cơ học chất lỏng: tương tác rắn lỏng, dòng chảy hai pha, dòng chảy từ động, …
 • Phương pháp số giải hệ phương trình phi tuyến vận chuyển ion trong lớp biên gần màng trao đổi ion
 • Các phương pháp phân lập và tách vi hạt (tế bào, DNA, …) sử dụng các thiết bị vi lỏng
 • Công nghệ tách muối phân cực ion (Ion Concentration Polarization – ICP) và tối ưu hóa thiết bị tách muối sử dụng công nghệ ICP
 • Xây dựng các bộ giải số phục vụ tính toán mô phỏng hiệu năng cao
 1. Quá trình đào tạo:
Bằng cấp Năm hoàn thành Lĩnh vực
Tiến Sĩ  2012  Tính toán kỹ thuật
Kỹ sư  2005  Kỹ thuật hàng không
 1. Tóm tắt quá trình công tác:
 • 2005 – 2008 Cán bộ giảng dạy – Bộ môn KT Thủy khí & Tàu thủy
 • 2015 – nay Phó trưởng Bộ môn KT Thủy khí và Tàu thủy
 • 2017 – nay Phó Viện trưởng Viện Cơ khí Động lực
 1. Công trình NCKH điển hình:

https://qldt.hust.edu.vn/api?type=publications&authorid=sang.phamvan@hust.edu.vn

 • Jongmin Kim, Sarah Sahloul, Ajymurat Orozaliev, Vu Q. Do, Van-Sang Pham, Diogo Martins, Xi Wei, Rastislav Levicky, Yong-Ak Song, Microfluidic Electrokinetic Preconcentration Chips: Enhancing the detection of nucleic acids and exosomes, IEEE Nanotechnology Magazine, vol. 14, no. 2, pp. 18-34, April 2020.
 • Viet-Bac Nguyen, Quoc-Vu Do, Van-Sang Pham. An OpenFoam Solver for Multiphase and Turburlent flow. Phys. Fluids 32, 043303 (2020); https://doi.org/10.1063/1.5145051
 • Xi Wei, Vu Q. Do, Sang V. Pham, Diogo Martins, Yong-Ak Song.A Multiwell-Based Detection Platform with Integrated PDMS Concentrators for Rapid Multiplexed Enzymatic Assays. Scientific Reports -Nature, 2045-2322, 2018
 • Rhokyun Kwak, Van-Sang Pham, Jongyoon Han, “Sheltering the perturbed vortical layer of electroconvection under shear flow“, Journal of Fluid Mechanics, Volume 813, 2017, pp. 799-823
 • align=”justify”>Bumjoo Kim, Siwon Choi,Van-Sang Pham, Rhokyun Kwak, Jongyoon Han, “Energy efficiency enhancement of electromembrane desalination systems by local flow redistribution optimized for the asymmetry of cation/anion diffusivity”, Journal of Membrane Science, 524, 280-287(2017)
 • Kwak Rhokyun,Van-Sang Pham, Han Jongyoon, “Shear Sheltering of Electroconvection Induced by Ion Concentration Polarization”, Journal of Fluid Mechanics, 2016
 •   Rhokyun Kwak,Van-Sang PhamBumjoo KimLan Chen, Jongyoon Han, “Enhanced Salt Removal by Unipolar Ion Conduction in Ion Concentration Polarization Desalination”Scientific Reports 6, 25349 (2016) (doi:10.1038/srep25349)
 • Bumjoo Kim, Siwon Choi,Van-Sang Pham, Rhokyun Kwak, and Jongyoon Han, Energy Efficiency Enhancement of Electromembrane Desalination Systems by Local Flow Redistribution Optimized for the Asymmetry of Cation/Anion Diffusivity”Journal of Membrane Science 524, 280–287, (2016). (http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2016.11.046)
 • Bumjoo KimRhokyun KwakHyukjin J. Kwon,Van-Sang PhamMinseok KimBader Al-Anzi, Geunbae Lim, Jongyoon Han, “Purification of Ultra-High Salinity Water by Multi-Stage Ion Concentration Polarization Desalination”Scientific Reports 6, 31850 (2016) (doi:10.1038/srep31850)
 • Van-Sang Pham Hyuckjin J. Kwon, Jacob White, Geunbae Lim, Jongyoon Han, “Helical vortex formation in three-dimensional electrochemical systems with ion-selective membranes”, Physical Review E 93, 033114 (2016) (https://doi.org/10.1103/PhysRevE.93.033114)
 • Rhokyun Kwak,Van-Sang Pham, Kian Meng Lim, and Jongyoon Han, “Shear Flow of an Electrically Charged Fluid by Ion Concentration Polarization: Scaling Laws for Electroconvective Vortices”, Physical Review Letter 110, 114501(2013), (https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.114501)
 • Van-Sang Pham, Zirui Li, Kian Meng Lim, Jacob K. White, and Jongyoon Han, “Direct numerical simulation of electroconvective instability and hysteretic current-voltage response of a permselective membrane”Physical Review E 86, 046310 (2012) (https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.046310)