Home
Nguyễn Thế Mịch

SƠ YẾU LÝ LỊCH

t michHọ và tên: NGUYỄN THẾ MỊCH
Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến Sỹ
Năm sinh: 18.01.1954
Vị trí công tác: Giảng viên bộ môn Máy và tự động thuỷ khí
Điện thoại: (04)38692984         Mobil 0912035045
E-mail: mich.nguyenthe@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 •  Lý thuyết cánh
 • Đo lường thuỷ khí
 • Máy bay trực thăng
 • Cơ sở thiết kế máy bay
 • Thuỷ khí kỹ thuật
 • Xâm thực và động lực học dòng chảy nhanh
 • Xử lý số liệu và lưu trữ thông tin

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 •  Nghiên cứu về xâm thực trong các máy thuỷ cánh dẫn đặc biệt cho tua bin, bơm, chân vịt tầu thuỷ.
 •  Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo, các loại khí cụ bay loại nhỏ và siêu nhỏ điều khiển từ xa.
 • Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, các loại mẫu cánh bánh công tác của các loại máy thuỷ lực cánh dẫn.
 • Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo các trang thiết bị làm việc với nguồn năng lượng tái tạo như động cơ gió, máy pháp điện bằng năng lượng sóng, năng lưọng thuỷ chiều,tua bin dòng chảy.
 • Nghiên cưư, tính toán, thiết kế các loại máy cánh dẫn dẫn động bằng khớp từ làm việc trong môi trường độc hại chịu ăn mòn bởi chât lỏng công tác như axit cũng như các chất độc khác.

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Sau tiến sỹ 2002 Năng lượnggió và  mặng lượng mặt trời, Viện hàn lâm khoa học Bắc kinh
Tiến Sĩ 1986 Xâm thực, Viện cơ học Grenoble, Viện đại học bách khoa quốc gia Grenogle cộng hoà Pháp
Thạc Sĩ 1983 Chế tạo đầu đo áp suất, Viện cơ học, Viện đại học bách khoa quốc gia Grenoble cộng hoà Pháp
Kỹ sư/cử nhân 1977 Máy thuỷ lực, đại học Bách Khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • Từ năm 1977 đến 1982 Giảng viên bộ môn may và tự động thuỷ khí đai học bách khoa Hà nội
 • Từ 1982 đến 1986 học cao học và nghiên cứu sinh tại viiện đại học bách khoa quốc gia Grenoble cộng hoà Pháp.
 • Từ năm 1986 đến nay là cán bộ giảng dậy tại bộ môn máy và tự động hoá thuỷ khí, đại học Bách Khoa Hà Nội

5. Công trình NCKH điển hình

 • Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo cải tiến khớp nôi thuỷ lực công suất lớn cho đầu máy xe lưa đông phong trung qốc.
 • Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo bơm ejecteur để thay thế bơm giếng sâu bằng bom ly tâm trục ngang.
 • Nghiên cứu tính toán thiét kế, chế tạo vòi phun sương dùng cho tưới tiết kiêm và công nghệ bảo vệ môi trường.
 • Xây dựng phần mềm để gia công bề mặt cánh bánh công tác bơm hỗn lưu kết nối với máy CNC.
 • Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo máy bay mô hình diều khiển từ xa bằng sóng radio.
 • Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo bơm khớp từ công suất nhỏ làmviệc trong môi trường ăn mòn a xít.Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tao cân khí động ba thành phần dùng đo đạc cho dòng dưới âm
 • Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo máy bay mô hình kiểu canard trong lượng 3000 g bán kính bay 500 m trần bay 500 m
 • Tính toán thiết kế chế tạo tổ hợp tuabin điện gió trục ngang công suất trong dải 15kW đến 20kW ở tốc độ gió thấp 6m/s
 • Tính toán thiết kế, chế tạo tua bin dòng chảy công suất trong dải 500W đến 2000W làm việc trong dải tốc độ dòng chảy từ 0,5m/s đến 1,5m/s

6. Các giáo trình đã biên soạn

 • Máy bay trực thăng
 • Cơ học vật bay 1
 • Xâm thực và động lực học dong chảy nhanh.
 • Wind Power Invertisment GuideBook – The Wind Energy Training

7. Một số bài báo điển hình

 1. ON CORRELATING PITTING RATE AND PRESSURE PEAK MEASUREMENTS IN CAVITATING FLOWS. The, M.N.’G., Franc, J.P., Michel, J.M.,(1987) American Society of Mechanical Engineers, Fluids Engineering Division (Publication) FED, 57, pp. 207-216.(Scopus – Q1)
 2. Numerical simulation of a wave Energy Converter Using linear Generator, (2019) lecture Notes in Civil Engineering, 18. Pp. 319-326, Phung, V.N., Nguyen, T.M., Dang, T.B., Phan, D.T.(Scopus- Q2)
 3. Effects of Bleeding Channels Design on Aerodynamic Performance of a Single-stage Transonic Axial Compressor, The 15th Asian International Conference on Fluid Machinery, 2019, Vu-Hiep Pham, Duc-Hay Nguyen, Vu-Tuan Long, The-Mich Nguyen, Tien-Dung Vuong, Duc-Lien Hoang and Cong-Truong Dinh(Scopus – Q2)
 4. Design of supersonic wind tunnel Nozzle using the boundary laser correction boundary laser correction method, Nguyen The Mịch, Lavie Ruhal, Nguyen Van Bo, Alexx Jonh sepnovConferenc of Engineer mechanics and autonation. Ha Noi Viet Nam, pp 237-250, 2007
 5. A numerical simulation study of partial cavitation on axial turbomachines. Vu Van Duy, Nguyen The Duc, Nguyen The Mich, The 3 South East Technical University consortium (SEATUC) Symposium, pp158- 161. Malaysia 22 -24 /2/2009.
 6. A Calculation method for cavitation flow around a single hydrofoil, Le Quang, Pham Van Sang, Nguyen The Mich, Asian Syposium on Applied Electromagnetics and Mechanics (ASEAM), october 12-14 2005.
 7. Some Results Research of Current Turbine Working at Low Speed Flow
  to Apply in the Power Generator Equipment for the Independent
  Consumer, Fishing and Marine Transportation, MICH Nguyen The, TUAN Nguyen Quoc NGO Van He, The First Internatioal Conference on Material, Machines and Methods for Subtainable Development. MMMS 2018, Danang, Vietnam 18-19  May, 2018, PP 321-328, ISBN: 978-604-95-0502-7
 8. Trasient Numerical Simulation for Solid – Liquid Flow in a Centrifugal Pump Using Dense Discrete Phase Model – DDPM, Hoang Bui Minh, Mich Nguyen The, Duc Nguyen The, The First Internatioal Coference on Material, Machines and Methods for Subtainable Development. MMMS 2018, Danang, Vietnam 18-19 May, 2018, PP 763-769, ISBN: 978-604-95-0502-7
 9. Effect of Geametrie Parameters on the Perfofmance H- Typ  Darrieus Turbine, Tuan Nguyen Quoc, Mich Nguyen The, Cuong Do Huy, The First Internatioal Coference on Material, Machines and Methods for Subtainable Development. MMMS 2018, Danang, Vietnam 18-19  May, 2018, PP 770-776, ISBN: 978-604-95-0502-7
 10. Design and Optimization of a Wind Turbine Blade Working at Low Wind Speed, Nguyen Cong Hao, Nguyen The Mich, Tran Van Tran, The 1rst International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems, ISBN 978-604-95-0609-3, Page 22-27
 11. Effect of Geometric parameters on the performance of H-type Darrieus turbine, Nguyen Cong Hao, Nguyen The Mich, Tran Van Tran Proceeding of the First International Conference on Matetial, Machines and Methods for sustainable Development 18-19 may. Danang. Vietnan
 12. Numerical Simulation and Testing of a Two – Boby Heaving Wave Energy Converer, Phung Van Ngoc, NguyenThe Mich, Dang The Ba, Chu Dinh Do, The 1rst International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems, ISBN 978-604-95-0609-3, Page 35-41
 13. Model Order Reduction For Highly Non- Linear and Stoff Convection – Diffusion- Reation Flow Problem, Van Bo Nguyen and The Mich Nguyen, The 1rst International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems, ISBN 978-604-95-0609-3, Page 57-63
 14. Effect of Runner Blade Density Ratio (l/t) on Energy Characteristics of H- Type, Nguyen Quoc Tuan, Nguyen The Mich, Vu Van Truong, Do Huy Cuong, The 1rst International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems, ISBN 978-604-95-0609-3, Page 276-279
 15. A New Concept of Savonius Turbine to Improve the Power Coefficient, Nguyen The Mịch, Truong Van Thuan, Nguyen Trong Hiep, Vu Van Truong, Proceedings of the 1rst International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS2018,