Home
Nguyễn Thế Mịch

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên: NGUYỄN THẾ MỊCHt mich

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến Sỹ

Ngày tháng năm sinh: 18.01.1954

Vị trí công tác: Giảng viên bộ môn Máy và tự động thuỷ khí

Điện thoại: (04)38692984         Mobil 0912035045

Email: mich.nguyenthe@hust.edu.vn

 

  1. Các môn học đảm nhiệm:

   – Lý thuyết cánh

– Đo lường thuỷ khí

– Máy bay trực thăng

– Cơ sở thiết kế máy bay

– Thuỷ khí kỹ thuật

– Xâm thực và động lực học dòng chảy nhanh

– Xử lý số liệu và lưu trữ thông tin

  1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

   –  Nghiên cứu về xâm thực trong các máy thuỷ cánh dẫn đặc biệt cho tua bin, bơm, chân vịt tầu thuỷ.

–  Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo, các loại khí cụ bay loại nhỏ và siêu nhỏ điều khiển từ xa.

– Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, các loại mẫu cánh bánh công tác của các loại máy thuỷ lực cánh dẫn.

– Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo các trang thiết bị làm việc với nguồn năng lượng tái tạo như động cơ gió, máy pháp điện bằng năng lượng sóng, năng lưọng thuỷ chiều.

– Nghiên cưư, tính toán, thiết kế các loại máy cánh dẫn dẫn động bằng khớp từ làm việc trong môi trường độc hại chịu ăn mòn bởi chât lỏng công tác như axit cũng như các chất độc khác.

  1. Thành tích, giải thưởng (chỉ nêu các thành tích, giải thưởng điển hình liên quan đến lĩnh vực khoa học)
  2. Quá trình đào tạo:
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Sau tiến sỹ 2002 Năng lượnggió và  mặng lượng mặt trời, Viện hàn lâm khoa học Bắc kinh
Tiến Sĩ 1986 Xâm thực, Viện cơ học Grenoble, Viện đại học bách khoa quốc gia Grenogle cộng hoà Pháp
Thạc Sĩ 1983 Chế tạo đầu đo áp suất, Viện cơ học, Viện đại học bách khoa quốc gia Grenoble cộng hoà Pháp
Kỹ sư/cử nhân 1977 Máy thuỷ lực, đại học Bách Khoa Hà Nội
  1. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ năm 1977 đến 1982 Giảng viên bộ môn may và tự động thuỷ khí đai học bách khoa Hà nội

Từ 1982 đến 1986 học cao học và nghiên cứu sinh tại viiện đại học bách khoa quốc gia Grenoble cộng hoà Pháp.

Từ năm 1986 đến nay là cán bộ giảng dậy tại bộ môn máy và tự động hoá thuỷ khí, đại học Bách Khoa Hà Nội

  1. Công trình NCKH điển hình (không quá 10 công trình điển hình):

– Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo cải tiến khớp nôi thuỷ lực công suất lớn cho đầu máy xe lưa đông phong trung qốc.

– Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo bơm ejecteur để thay thế bơm giếng sâu bằng bom ly tâm trục ngang.

– Nghiên cứu tính toán thiét kế, chế tạo vòi phun sương dùng cho tưới tiết kiêm và công nghệ bảo vệ môi trường.

– Xây dựng phần mềm để gia công bề mặt cánh bánh công tác bơm hỗn lưu kết nối với máy CNC.

– Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo máy bay mô hình diều khiển từ xa bằng sóng radio.

– Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo bơm khớp từ công suất nhỏ làmviệc trong môi trường ăn mòn a xít.

  1. Các giáo trình đã biên soạn (không quá 10 giáo trình điển hình):

– Máy bay trực thăng

– Xâm thực và động lực học dong chảy nhanh.

  1. Một số bài báo điển hình (không quá 15 bài báo điển hình theo thứ tự ưu tiên):

– On correlating the pitting rate and the pressure peaks measuements in cavitation flow, The international symposium cavitation research facilities and technique, New York, ASME winter annual meeting 15-20 november 1987.

– A numerical simulation study of partial cavitation on axial turbomachines. The 3 South East Technical University consortium (SEATUC) Symposium, pp158- 161. Malaysia 22 -24 /2/2009.

– Phân tich các đặc trưng xâm thực bằng phim cực nhanh, Tuyển tập hội nghị khoa học toàn quốc về cơ học kỹ thuật Việt Nam 1997.

– Tối ưu hoá việc lựa chọn thông số bơm hướng trục NPSH thấp (Dự trữ chống xâm thực thấp), Tuyển tập hội nghị koa học toàn quốc về cơ học kỹ thuật Viiêt Nam 2002.

– Một số kết quả thực nghiệm về áp suất trung bình bao quanh cánh ở chế độ không xâm thực và xâm thực, tuyển tập hội nghị khoa học toàn quốc về cơ học kỹ thuật Viêt Nam 2003.

– Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo và kiểm định đầu đo lưu lượng khí kiểu chuông, tuyển tập công trình khoa học hội nghị cơ học thuỷ khí toàn quốc 2004.

– Một số kết quả tính toán và thực nghiệm về máy bay siêu nhỏ cánh vẫy, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học thuỷ khí Việt Nam 2005.

– Xác định túi hơi xâm thực trên cánh 2D bằng phương phăp phần tử biên, Tuyển tập hội nghị khoa học toàn quốc về cơ học kỹ thuật tự động hoá Viêt Nam, Kỷ niệm 50 năm thành lập trường đại học Bách khoa Hà Nội

– Design of supersonic wind tunel Nozzle using the buondary laser correction method, Engineer mechanices and automation Ha Nôi Viêt Nam, The 50 founding aniversary of the Ha Noi university of technology

– A calculation method for cavitation flow around a single hydrofoil, Thev Asian Syposium on Applied Electromagnetics and Mechanics (ASEAM), october 12-14 2005.

– Phương pháp tính toán dòng xâm thực 3 chiều, Tạp chí nông nghiệp pháp triển nông thôn Việt Nam 4/2005.

– Một số kết quả tính toán thiết kế các loai bơm có công suât lớn và khả năng xâm thực cao., Tạp chí tài nguyên nước, 1/2006.

 

 

Comment

*

*