Home
Nguyen Duc Khanh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Đức Khánh
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Năm sinh: 1985
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong.
Điện thoại: 04.38683617, Di động: +84.988905153
E-mail: khanh.nguyenduc@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Đại cương động cơ đốt trong
 • Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải
 • Thí nghiệm động cơ

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Mô phỏng và thực nghiệm các vấn đề liên quan tới động cơ theo các hướng: nhiên liệu thay thế (ethanol, LPG, CNG, Biogas), cải tiến động cơ (hệ thống điện, điều khiển).
 • Thiết kế, chế tạo mô hình tự động hoặc điều khiển từ xa.

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Kỹ sư 2008 Kỹ thuật hàng không – Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư bằng 2 2010 Động cơ đốt trong/Đại học Bách khoa Hà Nội
Thạc sỹ 2014 Kỹ thuật Cơ khí Động lực/Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

2009 đến nay Giảng viên – Bộ môn Động cơ đốt trong – Viện Cơ khí động lực – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

2008 đến nay Cộng tác viên Trung tâm nghiên cứu Động cơ, nhiên liệu và khí thải

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

 1. Xây dựng chu trình thử nghiệm khí thải và tiêu hao nhiên liệu đặc trưng cho xe máy ở Hà Nội (HMDC driving cycle) và bộ dữ liệu hệ số phát thải cho xe máy (Tham gia).
 2. Đề tài cấp thành phố: “Nghiên cứu công nghệ giảm phát thải cho Động cơ Diesel lắp trên xe Buýt Hà Nội” (Tham gia)
 3. Đề tài cấp nhà nước: “Nghiên  cứu nâng cao tính kinh tế nhiên liệu va giảm phát thải độc hại cho động cơ xăng bằng cách cung cấp hỗn hợp khí giàu hy đrô cho động cơ”, (Tham gia)
 4. Đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu khả năng tương thích của động cơ nổ thế hệ cũ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol E100 lớn hơn 5%”, (Tham gia)
 5. Chủ chì đề tài cấp Trường: “Sử dụng công nghệ mô phỏng của phần mềm CFD-Fluent thiết kế ống Venturi trong hệ thống luân hồi khí thải (EGR) sử dụng trên động cơ diesel tăng áp”
 6. Chủ trì đề tài phân cấp, T2016-PC-025:Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình xe ô tô hybrid xăng-điện cỡ nhỏ

6. Một số bài báo điển hình

Bài báo SCI/Scopus:

 1. Khanh Nguyen Duc, Han Nguyen Tien, Vinh Nguyen Duy, “Performance enhancement and emission reduction of used motorcycles using flexible fuel technology” Volume 91, Issue 1, February 2018, Pages 145-152, Journal of the Energy Institute, ISSN 1743-9671 (SCI)
 2. KN Duc, HN Tien, VN Duy, “A Study of Operating Characteristics of Old-Generation Diesel Engines Retrofitted with Turbochargers”, September 2018, Volume 43, Issue 9, pp 4443–4452, Arabian Journal for Science and Engineering (SCI)
 3. KN Duc, VN Duy, “Study on performance enhancement and emission reduction of used fuel-injected motorcycles using bi-fuel gasoline-LPG”, Volume 43, April 2018, Pages 60-67, Energy for Sustainable Development (SCI)
 4. Khanh Nguyen Duc, Vinh Nguyen Duy, Long Hoang-Dinh, Thanh Nguyen Viet, Tuan Le-Anh, “Performance and emission characteristics of a port fuel injected, spark ignition engine fueled by compressed natural gas” Volume 31, February 2019, Pages 383-389, Sustainable Energy Technologies and Assessments (SCIE)
 5. Vinh Nguyen Duy, Khanh Nguyen Duc, Doan Nguyen Cong, Hoi Nguyen Xa, Tuan Le Anh, “Experimental study on improving performance and emission characteristics of used motorcycle fueled with ethanol by exhaust gas heating transfer system” Volume 51, August 2019, Pages 56-62, Energy for Sustainable Development (SCI)
 6. Nguyen Duy Tien, Khong Vu Quang, Nguyen The Luong, Pham Huu Tuyen & Nguyen Duc Khanh (2020) Study on improving emission conversion efficiency of three-way catalyst equipped in carburetor motorcycle by air supplement system, International Journal of Ambient Energy, DOI: 10.1080/01430750.2020.1725635
 7. Xuan Thanh, D., Viet Nguyen, T., Vu Minh, D., Duc Nguyen, K., & Nguyen Duy, V. (2020). Engine Performance Characteristics of a Compression Ignition Engine Fuelled by Traditional Diesel and Waste Cooking Oil. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 739). Institute of Physics Publishing. https://doi.org/10.1088/1757-899X/739/1/012011

Tạp chí, hội nghị trong và ngoài nước:

 1. Phạm Hòa Bình, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Duy Tiến: “Phân tích ảnh hưởng của nhiên liệu gasohol E20 đến hệ thống nhiên liệu động cơ xăng thông qua một số kết quả nghiên cứu trên thế giới. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội.
 2. Khanh  Nguyen  Duc, Quang  Khong  Vu,  Tuan  Le  Anh  and  Thanh  Dinh  Xuan, “Study of the Effect of Venturi Pipe Structure on Gas Recirculation Capability in EGR System by Using CFD Software”, Proceeding of the 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on New and Renewable Energy, October 12-13, 2011, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 3. Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu trường nhiệt độ và ứng suất tác dụng lên nắp máy động cơ diesel bằng phương pháp phần tử hữu hạn”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội,  số 13/2012, ISSN 1859-3585.
 4. Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến, Đinh Xuân Thành, “Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel lắp trên xe buýt bằng phần mềm AVL – Boost”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, số 91, 2012, ISSN 0868-3980.
 5. Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến “Đánh giá phát thải xe máy đang lưu hành tại việt nam theo các chu trình thử Euro II, Euro III và WMTC”, Tạp chí Tổng hội cơ khí Việt Nam, 4/2013.
 6. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long, “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) đến thông số làm việc và phát thải độc hại của động cơ xăng bằng phần mềm AVL Boost”, Tạp chí Tổng hội Cơ khí Việt Nam, 4/2013.
 7. Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Tiến, “Nghiên cứu đặ̣c tính làm việc và phát thải của động cơ xăng khi sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG)”, Tạp chí Tổng hội Cơ khí Việt Nam, 4/2013.
 8. Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thành Trung, “Nghiên cứu ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm tới đặc điểm quá trình cháy và hình thành phát thải của động cơ đánh lửa sử dụng nhiên liệu CNG bằng phần mềm AVL Boost”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 17, 8/2013, ISSN 1859-3585.
 9. Bùi Văng Chinh, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu giảm phát thải NOx bằng phương pháp luân hồi khí thải (EGR) và sử dụng khí giàu ni tơ (NEA)”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 18, 10/2013, ISSN 1859-3585.
 10. Bùi Văn Chinh, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu nâng cao tính năng làm việc của động cơ xe máy đang lưu hành sử dụng nhiên liệu E100 bằng cách sấy nóng đường nạp nhờ tận dụng nhiệt khí thải”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 19, 12/2013, ISSN 1859-3585.
 11. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long, “Nghiên cứu mô phỏng xác định góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu CNG”, Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, số 7-8, 9/2013, ISSN 1859-4263.
 12. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thành Bắc, “Nghiên cứu mô phỏng sử dụng lưỡng nhiên liệu cồn-diesel bằng phương pháp phun trên đường nạp và hòa trộn”, Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, số 7-8, 9/2013, ISSN 1859-4263.
 13. Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh, “A study on carburetor modification of motorcycle S.I. engine fueled with bio-fuel blend E100”, 3rd International Conference on Sustainable  Energy, Ho Chi Minh City, Vietnam, 10/2013, ISBN 978-604-73-1990-9.
 14. Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh, “Evaluation of Emissions and Performance of Modified Motorcycle S.I. engine fuelled with bio-fuel blend E100”, International Journal of  Advanced Transport Phenomena, BrCorp, Vol. 02, No. 01, Jan-Dec 2013, pp 15-20.
 15. Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Bùi Văn Chinh, “Nghiên cứu cải tiến bộ chế hòa khí của động cơ xe máy khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu Ethanol E100”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 16, 6/2013, ISSN 1859-3585.
 16. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Lương, “Nghiên cứu xác định góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ xe máy bằng phần mềm AVL Boost”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2013, ISSN 1859-4182.
 17. Nguyễn Đức Khánh, Trần Đăng Quốc, “Đánh giá tính năng làm việc và phát thải  độc hại của động cơ diesel khi sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel/CNG”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2014, ISSN 1859-4182.
 18. Tran Dang Quoc, Nguyen Duc Khanh, Dinh Xuan Thanh, “A Study on Increasable Mixing Duration in Direct Injection Natural Gas Fueled Spark Ignition Engine by Auxiliary Injection”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2014, ISSN 1859-4182.
 19. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Vinh, “Xác định vị trí khoan lỗ lắp đầu nội soi buồng cháy trên nắp máy động cơ AVL 5402 bằng phần mềm Catia”, Tạp chí Khoa học công nghê Trường Đại học Quảng Bình, số 05, 5/2014, ISSN 0866 -7683.
 20. Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh, Nguyen Viet Bang, “Modeling and experimental research on conversion of currently used motorcycle to flexible fuel vehicle”, 8th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 3/2014, ISBN 978-967-12214-1-9.
 21. Nguyen Thanh Trung, Nguyen Duc Khanh, Hoang Dinh Long, “Study on performance improvement of S.I. engine fuelled with CNG by mean of advancing ignition timing – A modeling approach”, 8th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 3/2014, ISBN 978-967-12214-1-9.
 22. Trần Đăng Quốc, Lê Anh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu về động cơ stirling sử dụng năng lượng tái tạo – khả năng ứng dụng ở Việt Nam” 10/2014, ISSN 1859-3585.
 23. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Viết Bằng, Nguyễn Duy Vinh,  Bùi Văn Chinh, Trần Đăng Quốc, Trần Thanh Tâm, “Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp của động cơ cháy do nén bằng phần mềm Ansys ICE”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 18, 11/2014, ISSN 1859-3585.
 24. Nguyễn Thành Bắc, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Nguyễn Đức Khánh, “Đánh giá tính năng làm việc và phát thải độc hại của động cơ diesel khi sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol bằng cách cung cấp ethanol vào đường nạp và hòa trộn”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2014, 6/2015, ISSN 1859-4182.
 25. Lê Đăng Đông, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Nguyễn Đức Khánh, Lê Anh Tuấn, “Nghiên cứu đánh giá chất lượng quá trình cháy và khí thải động cơ sử dụng hỗn hợp giàu Hydro bằng phần mềm AVL – Boost”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2014, 6/2015, ISSN 1859-4182.
 26. Nguyễn Duy Tiến, Trần Anh Trung, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Lương, “Nghiên cứu xác định tỷ lệ xăng-cồn-phụ gia tối ưu cho động cơ xe máy bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2014, 6/2015, ISSN 1859-4182.
 27. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thành Bắc, “Nghiên cứu mô phỏng quá trình hình thành hỗn hợp của động cơ lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol bằng phần mềm ansys ice”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2015, 7/2016, ISBN 978-604-913-473-9.
 28. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Tiến Hán, Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn, “Nghiên cứu tăng áp tua bin khí thải trên động cơ diesel D243”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2015, 7/2016, ISSN 1859-4182.
 29. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Tiến, “Nghiên cứu tính năng làm việc và phát thải của động cơ phun xăng điện tử khi sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG)”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2015, 7/2016, ISSN 1859-4182.
 30. Trần Đăng Quốc, Nguyễn Đức Khánh, Trần Thanh Tâm, “Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của tỷ số nén tới tính năng làm việc của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu CNG”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2015, 7/2016, ISSN 1859-4182.
 31. Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Hán, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu khả năng tăng áp cho động cơ D243”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2015, 7/2016, ISSN 1859-3585
 32. Trần Đăng Quốc, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thành Vinh, “Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ số nén ở động cơ một xylanh khi sử dụng nhiên liệu CNG hình thành hỗn hợp bên ngoài”, Tạp chí Khoa học công nghệ – Trường Đại học công nghiệp Hà Nội, Số 33 tháng 04/2016, ISSN 1859-3585.
 33. Hoàng Đình Long, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu đặc tính làm việc của động cơ diesel hiện hành sử dụng lưỡng nhiên liệu CNG-diesel” Số đặc biệt, tháng 9 năm 2016            Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866 – 7056
 34. Bài báo hồ chí minh fuel cell – có bản pdf nhưng thiếu trang bìa (kê khai 2016-2017)
 35. Nguyễn Đức Khánh, Phạm Hữu Tuyến, Phan Văn Bình, “Nghiên cứu khả năng tương thích vật liệu của các chi tiết hệ thống nhiên liệu động cơ xe máy với nhiên liệu E85”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, Hà Nội, 10/2016, ISBN 978-604-95-0042-8
 36. Nguyễn Tiến Hán, Nguyễn Đức Khánh, Trần Trọng Thể, “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ phụ kiện hoán cải động cơ xe máy thành động cơ sử dụng hai loại nhiên liệu xăng – LPG” Số 36, tháng 10 năm 2016, Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585
 37. Nguyễn Tiến Hán, Bùi Văn Chinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thanh Hải, “Đánh giá tính năng làm việc và phát thải của động cơ xe máy phun xăng điện tử khi sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng (LPG)” Số 38, tháng 2 năm 2017, Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585
 38. Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Đức Khánh, Bùi Văn Chinh, “Nghiên cứu chế tạo mô hình xe ô tô hybrid kiểu hỗn hợp điều khiển bằng thiết bị di động” Số 38, tháng 2 năm 2017, Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585
 39. Bùi Văn Chinh, Nguyễn Đức Khánh, Phạm Văn Thể, Khổng Vũ Quảng, “Nghiên cứu sử dụng khí tổng hợp từ sinh khối cho động cơ diesel phát điện cỡ nhỏ bằng phần mềm AVL – Boost” Số 38, tháng 2 năm 2017, Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585
 40. Ngô Văn Chiến, Nguyễn Đức Khánh và cộng sự, Kết quả nghiên cứu tăng áp trên động cơ xe máy sử dụng nhiên liệu khí chuyển đổi từ động cơ xăng đang lưu hành” Số 43 tháng 12 năm 2017, Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585
 41. Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Khắc Tùng, Nguyễn Đức Khánh, Bùi Văn Chinh, Nguyễn Đức Nam, “Nghiên cứu đánh giá tính năng kỹ thuật của mô hình hybrid kiểu nối tiếp” Số 47, 8/2018, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585
 42. Nguyễn Khắc Tùng, Bùi Huy Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Đức Khánh, Trần Văn Đăng, Bùi Văn Chinh, “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình xe hybrid kiểu nối tiếp” Số 47, 8/2018,Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585
 43. Phạm Văn Đoàn, Nguyễn Tiến Hán, Nguyễn Đức Khánh “Đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu phát thải của xe máy đang lưu hành tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Euro II” Số 48, tháng 10/2018, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585
 44. Phạm Văn Đoàn, Bùi Văn Chinh, Nguyễn Đức Khánh “Nghiên cứu mô phỏng sử dụng khí giàu ni tơ (NEA) giảm phát thải NOx cho động cơ diesel” Số 48, tháng 10/2018, Tạp chí Khoa học & Công nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585
 45. Phan Duy Đức, Nguyễn Đức Khánh, Bùi Văn Chinh “Thiết kế và chế tạo băng thử xe máy kiểu thủy lực” Số 62, tháng 9/2018    Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, ISSN: 1859-3941
 46. Nguyễn Khắc Tùng, Trịnh Xuân Phong, Hoàng Anh, Nguyễn Đức Khánh, Bùi Văn Chinh “Nghiên cứu cải tạo máy phát điện cỡ vừa sử dụng nhiên liệu khí biogas từ chăn nuôi” Số 51, tháng 4/2019, Tạp chí Khoa học & Công nghệ nghệ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ISSN 1859-3585
 47. Lê Việt Hùng, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Đức Khánh, Phạm Văn Trọng “Nghiên cứu mô phỏng đánh giá phát thải độc hại của động cơ máy nông nghiệp RV165-2 và động cơ Kubota RT155 theo tiêu chuẩn ISO 8178” Số 64, tháng 3/2019    Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, ISSN: 1859-3941