Home
Nguyen Duc Khanh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Đức Khánh
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Năm sinh: 1985
Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong.
Điện thoại: 04.38683617, Di động: +84.988905153
E-mail: khanh.nguyenduc@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

    • Đại cương động cơ đốt trong
    • Đồ án môn học động cơ đốt trong
  • Đồ án tốt nghiệp động cơ đốt trong

 

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Mô phỏng động học, động lực học trong động cơ đốt trong
  • Mô phỏng chu trình công tác của động cơ theo các hướng: nhiên liệu thay thế, cải tiến động cơ, xử lý khí thải
  • Thiết kế, chế tạo ô tô, máy bay mô hình điều khiển từ xa sử dụng động cơ đốt trong, động cơ điện

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Kỹ sư 2008 Kỹ thuật hàng không – Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư bằng 2 2010 Động cơ đốt trong/Đại học Bách khoa Hà Nội
Thạc sỹ 2014 Kỹ thuật Cơ khí Động lực/Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

2008 đến nay Giảng viên – Bộ môn Động cơ đốt trong – Viện Cơ khí động lực – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

01 Xây dựng chu trình thử nghiệm khí thải và tiêu hao nhiên liệu đặc trưng cho xe máy ở Hà Nội (HMDC driving cycle) và bộ dữ liệu hệ số phát thải cho xe máy. tham gia.

02 Đề tài cấp thành phố: “Nghiên cứu công nghệ giảm phát thải cho Động cơ Diesel lắp trên xe Buýt Hà Nội”, tham gia;

03 Đề tài cấp nhà nước: “Nghiên  cứu nâng cao tính kinh tế nhiên liệu va giảm phát thải độc hại cho động cơ xăng bằng cách cung cấp hỗn hợp khí giàu hy đrô cho động cơ”, tham gia;

04 Đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu khả năng tương thích của động cơ nổ thế hệ cũ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol E100 lớn hơn 5%”, tham gia;

05 Chủ chì đề tài cấp Trường: “Sử dụng công nghệ mô phỏng của phần mềm CFD-Fluent thiết kế ống Venturi trong hệ thống luân hồi khí thải (EGR) sử dụng trên động cơ diesel tăng áp”

6. Một số bài báo điển hình

1. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long, “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) đến thông số làm việc và phát thải độc hại của động cơ xăng bằng phần mềm AVL Boost”, Tạp chí Tổng hội Cơ khí Việt Nam, 4/2013.

2. Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Tiến, “Nghiên cứu đặ̣c tính làm việc và phát thải của động cơ xăng khi sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG)”, Tạp chí Tổng hội Cơ khí Việt Nam, 4/2013.

3. Nguyễn Đức Khánh, Trần Đăng Quốc, “Đánh giá tính năng làm việc và phát thải  độc hại của động cơ diesel khi sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel/CNG”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2013, ISSN 1859-4182.

4. Tran Dang Quoc, Nguyen Duc Khanh, Dinh Xuan Thanh, “A Study on Increasable Mixing Duration in Direct Injection Natural Gas Fueled Spark Ignition Engine by Auxiliary Injection”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2013, ISSN 1859-4182.

5. Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thành Trung, “Nghiên cứu ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm tới đặc điểm quá trình cháy và hình thành phát thải của động cơ đánh lửa sử dụng nhiên liệu CNG bằng phần mềm AVL Boost”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 17, 8/2013, ISSN 1859-3585.

6. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long, “Nghiên cứu mô phỏng xác định góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu CNG”, Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, số 7-8, 9/2013, ISSN 1859-4263.

7. Nguyen Thanh Trung, Nguyen Duc Khanh, Hoang Dinh Long, “Study on performance improvement of S.I. engine fuelled with CNG by mean of advancing ignition timing – A modeling approach”, 8th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 3/2014, ISBN 978-967-12214-1-9.

8 Phạm Hòa Bình, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Duy Tiến: “Phân tích ảnh hưởng của nhiên liệu gasohol E20 đến hệ thống nhiên liệu động cơ xăng thông qua một số kết quả nghiên cứu trên thế giới. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội.

9. Khanh  Nguyen  Duc,  Quang  Khong  Vu,  Tuan  Le  Anh  and  Thanh  Dinh  Xuan, “Study of the Effect of Venturi Pipe Structure on Gas Recirculation Capability in EGR System by Using CFD Software”, Proceeding of the 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on New and Renewable Energy, October 12-13, 2011, Ho Chi Minh City, Vietnam.

10. Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu trường nhiệt độ và ứng suất tác dụng lên nắp máy động cơ diesel bằng phương pháp phần tử hữu hạn”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội,  số 13/2012, ISSN 1859-3585.

11. Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến “Đánh giá phát thải xe máy đang lưu hành tại việt nam theo các chu trình thử Euro II, Euro III và WMTC”, Tạp chí Tổng hội cơ khí Việt Nam, 4/2013.

12. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Lương, “Nghiên cứu xác định góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ xe máy bằng phần mềm AVL Boost”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2013, ISSN 1859-4182.

13. Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Bùi Văn Chinh, “Nghiên cứu cải tiến bộ chế hòa khí của động cơ xe máy khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu Ethanol E100”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 16, 6/2013, ISSN 1859-3585.

14. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thành Bắc, “Nghiên cứu mô phỏng sử dụng lưỡng nhiên liệu cồn-diesel bằng phương pháp phun trên đường nạp”, Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, số 7-8, 9/2013, ISSN 1859-4263.

15. Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh, “A study on carburetor modification of motorcycle S.I. engine fueled with bio-fuel blend E100”, 3rd International Conference on Sustainable  Energy, Ho Chi Minh City, Vietnam, 10/2013, ISBN 978-604-73-1990-9.

16. Bùi Văng Chinh, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu giảm phát thải NOx bằng phương pháp luân hồi khí thải (EGR) và sử dụng khí giàu ni tơ (NEA)”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 18, 10/2013, ISSN 1859-3585.

17. Bùi Văn Chinh, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu nâng cao tính năng làm việc của động cơ xe máy đang lưu hành sử dụng nhiên liệu E100 bằng cách sấy nóng đường nạp nhờ tận dụng nhiệt khí thải”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 19, 12/2013, ISSN 1859-3585.

18. Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến, Đinh Xuân Thành, “Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel lắp trên xe buýt bằng phần mềm AVL – Boost”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, số 91, 2012, ISSN 0868-3980.

19. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Vinh, “Xác định vị trí khoan lỗ lắp đầu nội soi buồng cháy trên nắp máy động cơ AVL 5402 bằng phần mềm Catia”, Tạp chí Khoa học công nghê Trường Đại học Quảng Bình, số 05, 5/2014, ISSN 0866 -7683.

20. Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh, “Evaluation of Emissions and Performance of Modified Motorcycle S.I. engine fuelled with bio-fuel blend E100”, International Journal of  Advanced Transport Phenomena, BrCorp, Vol. 02, No. 01, Jan-Dec 2013, pp 15-20.

21. Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh, Nguyen Viet Bang, “Modeling and experimental research on conversion of currently used motorcycle to flexible fuel vehicle”, 8th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 3/2014, ISBN 978-967-12214-1-9.

22. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Viết Bằng,  Nguyễn Duy Vinh,  Bùi Văn Chinh, Trần Đăng Quốc, Trần Thanh Tâm, “Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp của động cơ cháy do nén bằng phần mềm Ansys ICE” , Tạp chí khoa học công nghệ ĐHCNHN, 11/2014, ISSN 1859-3585.

23. Trần Đăng Quốc, Lê Anh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu về động cơ stirling sử dụng năng lượng tái tạo – khả năng ứng dụng ở Việt Nam“, Tạp chí khoa học công nghệ ĐHCNHN, 10/2014, ISSN 1859-3585.

24. Nguyễn Thành Bắc, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Nguyễn Đức Khánh, “Đánh giá tính năng làm việc và phát thải độc hại của động cơ diesel khi sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol bằng cách cung cấp ethanol vào đường nạp”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2014, 6/2015, ISSN 1859-4182.

25. Lê Đăng Đông, Phạm Minh Tuấn, Trần Anh Trung, Nguyễn Đức Khánh, Lê Anh Tuấn, “Nghiên cứu đánh giá chất lượng quá trình cháy và khí thải động cơ sử dụng hỗn hợp giàu Hydro bằng phần mềm AVL – Boost“, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2014, 6/2015, ISSN 1859-4182.

26. Nguyễn Duy Tiến, Trần Anh Trung, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Lương, “Nghiên cứu xác định tỷ lệ xăng-cồn-phụ gia tối ưu cho động cơ xe máy bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm“, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc 2014, 6/2015, ISSN 1859-4182.

Comment

*

*