Home
Ngô Văn Hiền

THÔNG TIN CÁN BỘ HienNV

Họ và tên:                              NGÔ VĂN HIỀN
Học hàm, học vị:                    Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Năm sinh:                              1971
Vị trí công tác:                        Giảng viên cao cấp
Điện thoại:                             +84 2438 692 501
Email:                                      hien.ngovan@hust.edu.vn

 

1. Các môn học đảm nhiệm

 • TE4850 – Hệ thống thời gian thực
 • TE5620 – Ổn định và điều khiển phương tiện thủy
 • TE3601 – Cơ học chất lỏng (Kỹ thuật thủy khí)
 • Khác: Tham gia trong chương trình đào tạo thạc sĩ về “Rô bốt Biển và Hàng hải Thông minh” (EMJMD – Marine and Maritime Intelligent Robotics: Erasmus Mundus joint Master’s Degree, http://www.master-mir.eu/).

2. Định hướng nghiên cứu

 • Động lực học và điều khiển các phương tiện tự hành (AUV- Autonomous Underwater Vehicles, ASV – Autonomous Surface Vessels, UAS – Unmanned Aircraft Systems, ALV – Autonomous Land Vehicles).
  • i) Mô hình hóa và mô phỏng động lực học trong điều khiển phương tiện.
  • ii) Điều khiển phi tuyến có tích hợp GNSS/INS cho các phương tiện tự hành.
  • iii) Điều khiển mạng nơ ron thích nghi phân tán cho các phương tiện tự hành hoạt động theo đội hình.
  • iv) Tích hợp điều khiển hướng đối tượng cho các phương tiện tự hành thông minh.
  • v) Điều khiển phối hợp các phương tiện tự hành.
 • Các cách tiếp cận công nghệ hệ thống hướng đối tượng trong điều khiền các hệ thống cơ điện tử-thủy khí.
 • Ngôn ngữ mô hình hóa và phương pháp luận  trong phát triển các hệ thống điều khiển  nhúng và thời gian thực: UML, Real-Time UML, MARTE, SysML, SyM, BPMN, MDA, MBSE, OOSEM, ARCADIA, AADL, SOA và RUP; URLs:  http://www.omg.org, https://www.incose.org/, https://www.sae.org/, https://www.eclipse.org/capella/

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Đại học 1992 Máy và Tự động Thủy khí/ĐHBK Hà Nội
Thạc sỹ 1996 Máy và Tự động Thủy khí/ĐHBK Hà Nội
Thạc sỹ 1998 Tự động hóa sản xuất/ENS Cachan & Supmeca Paris, Pháp
Tiến sỹ 2001 Tin học-Điều khiển/Đại học Marseille III & Supmeca Paris-Toulon, Pháp
Thực tập sinh khoa học 06/2003 – 03/2004 Tin học-Điều khiển/ĐHBK Hà Nội, IFI Hà Nội & Supmeca Paris-Toulon, Pháp

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 05/1995-1996: Học viên cao học, ĐHBK Hà Nội.
 • 1997-1998: Học viên cao học, ENS Cachan & Supmeca Paris, Cộng hòa Pháp.
 • 1998-2001: Nghiên cứu sinh, Đại học Marseille III & Supmeca Paris-Toulon, Cộng hòa Pháp.
 • 09/2003-06/2004: Thực tập sinh khoa học (theo học bổng luân chuyển của AUF), ĐHBK Hà Nội, Viện tin học Pháp ngữ Hà Nội và SUPMECA Paris, Phân viện Toulon, Cộng hòa Pháp.
 • 05/1995 – Nay: Giảng viên, ĐHBK Hà Nội.

5. Đề tài nghiên cứu khoa học

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian Thuộc Chương trình Tình trạng
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tích hợp theo công nghệ hướng đối tượng (MDA & RealTime UML) và thiết bị dẫn đường (INS/GPS) cho các phương tiện tự hành dưới nước.Mã số KC.03.TN05/11-15 01/01/2012-31/12/2012 KC03/11-15(Cấp Nhà nước) Đã nghiệm thu, Xuất sắc
Phương pháp kiến trúc hướng theo mô hình để phát triển các hệ thống động lực lai công nghiệp: áp dụng cho hệ thống lái tàu thủy tự động có điều khiển theo chương trình.Mã số B2010-01-354 01/01/2010-31/12/2011 Cấp Bộ Đã nghiệm thu, Tốt

6. Giáo trình biên soạn

 • Ngô Văn Hệ, Ngô Văn Hiền, Sử dụng Autoship trong thiết kế tàu thủy (phần 1), Mã số: 1003-2010/CXB/20-210/BKHN, Nhà xuất bản Bách Khoa – Hà Nội, 2011.
 • Ngô Văn Hệ, Ngô Văn Hiền, Sử dụng Auto-Ship trong thiết kế tàu thủy (Phần 2) – Chuyên sâu kết nối ứng dụng mô phỏng số thủy động lực học, ISBN 978-604-95-0428-0, Nhà xuất bản Bách Khoa – Hà Nội, 2018.

7. Bài báo khoa học

Các bài báo điển hình đã công bố trong 5 năm gần nhất: 2016-2020

Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
Tạp chí quốc tế
A Hybrid Model-Based Realization to Deploy the Controller for a Micro Unmanned Aerial Vehicle International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering, (Included in Scopus), ISSN 2227-2771, Vol. 20, No 2, 11 pages.

SNIP = 0.739.

April 2020
Distributed Adaptive Neural Network Control Applied to a Formation Tracking of a Group of Low-Cost Underwater Drones in Hazardous Environments Applied Sciences, MDPI, (Included in SCIE Thomson Reuters), ISSN 2076-3417, Vol. 10, 17 pages.

IF=2.217.

March 2020
A Hybrid Control Model to Realize Cooperative Operations of an ASV/AUVs Team International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering, (Included in Scopus), ISSN 2227-2771, Vol. 20, No 1, pp. 88-97.

SNIP = 0.739.

February 2020
Heat Transfer Performance of Underground U-Type Heat Exchanger: a CFD Model-Based Analysis Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, (Included in Scopus), ISSN 1024-1752, Vol. 43, pp. 171-179.

SNIP = 0.246.

Jan 2020
A Specialization of Model-Driven Architecture to Implement AUV Controllers International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering, (Included in Scopus), ISSN 2227-2771, Vol. 19, No 4, pp. 65-74.

SNIP = 0.739.

October 2019
A Control Implementation of Quadrotor UAVs Based on Systems Engineering Concepts International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering, (Included in Scopus), ISSN 2227-2771, Vol. 19, No 3, pp. 58-68.

SNIP = 0.739.

August 2019
A Model-Based Control Design of Industrial Hybrid Dynamic Systems in the scope of KC05.21/16-20 project. Part I: Theoretical Foundations International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering, (Included in Scopus), ISSN 2227-2771, Vol. 19, No 4, pp. 88-95.

SNIP = 0.739.

June 2019
A model-driven implementation to realize controllers for Autonomous Underwater Vehicles Applied Ocean Research, Elsevier, ISSN 0141-1187, https://doi.org/10.1016/j.apor.2018.06.020, No 78, pp. 307-319. (Included in SCIE Thomson Reuters),

IF: 2.436; 5-Year IF: 2.695.

September 2018
An object-unified approach to develop controllers for autonomous underwater vehicles. Mechatronics – The Science of Intelligent Machines, Elsevier, ISSN 0957-4158, doi:10.1016/j.mechatronics.2015.12.011, Vol. 35, pp. 54–70.

(Included in SCI Thomson Reuters),

IF: 2.978; 5-Year IF: 3.258.

2016
Tạp chí quốc gia
A Hybrid Implementation Model to Develop Cooperative Controllers for Team-Based Operations of UAV/AUS-MAUVs Group Journal of Science and Technology, ISSN 2354-1083, No 125, pp. 1-6. 2018
A Real-Time Capsule-Based Design Model to Realize AUV Controllers Journal of Science and Technology, ISSN 2354-1083, No 122, pp. 56-62. 2017
Hội nghị quốc tế
Applying AADL to realize embedded control systems for coordination of multiple low-cost underwater drones Proc. of IEEE-OCEANS 2019, ISBN 978-1-7281-1450-7, Marseille, France. Pp. 1-7.

(Included in Scopus)

2019
A Rapid Object-Oriented Process to Develop Controllers for Autonomous Underwater Vehicles Proc. of The First International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems 2018 (ICFMAS2018), ISBN 978-604-95-0609-3, Hanoi, Vietnam. pp. 139-146. 2018
A Hierarchical Implementation Model to Realize Cooperative Controllers of AUS-MAUVs Proc. of The First International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems 2018 (ICFMAS2018), ISBN 978-604-95-0609-3, Hanoi, Vietnam. pp. 147-152. 2018
Analysis of coordination modes for multi-UUV based on Model Driven Architecture Proc. of IEEE – 12th France-Japan and 10th Europe-Asia Congress on Mechatronics, ISBN: 978-1-5386-2981-9, pp. 183-188.

(Included in Scopus)

2018
Integrated scenarios of formation tracking and collision avoidance of multi-vehicles IEEE-13th System of Systems Engineering Conference (SoSE), ISBN 978-1-5386-4875-9, Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie, Paris, France. 6 Pages.

(Included in Scopus)

2018

8. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh (NCS)

+ 05 NCS đã tốt nghiệp:

1) Lý Thanh Hà, “Nghiên cứu hệ thống thủy lực đóng mở tự động cửa van sử dụng ngôn ngữ mô hình thống nhất và hỗn hợp cho các công trình thủy lợi, thủy điện Việt Nam”, 15.08.2013. (Đồng hướng dẫn).

2) Nguyễn Đông, “Nghiên cứu, phân tích động lực học cho các phương tiện tự hành dưới nước và thiết kế hệ thống điều khiển tích hợp theo công nghệ hướng đối tượng”, 14.06.2016. (Đồng hướng dẫn).

3) Nguyễn Hoài Nam, “Nghiên cứu phương pháp hướng đối tượng trong phân tích và thiết kế điều khiển chuyển động cho thiết bị tự hành AUV/ASV với chuẩn SysML-ModelicaAutomate lai”, 15.10.2017. (Hướng dẫn chính).

4) Phạm Gia Điềm, “Phương pháp thiết kế hướng đối tượng trong điều khiển phương tiện bay không người lái”, 11.05.2017. (Hướng dẫn chính).

5) Khương Minh Tuấn, “Nghiên cứu kiến trúc hướng mô hình kết hợp với RealTime UML/MARTE trong thiết kế hệ thống điều khiển cho phương tiện không người lái tự hành trên mặt nước”, 13.12.2017. (Hướng dẫn chính).

+ 02 NCS đang thực hiện:(Hợp tác với Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp)

 

Cập nhật: 04/2020.

 

Comment

*

*