Home
Ngô Văn Hiền

THÔNG TIN CÁN BỘ HienNV

Họ và tên:                               NGÔ VĂN HIỀN

Học hàm, học vị:                    Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Năm sinh:                                1971

Vị trí công tác:                        Giảng viên cao cấp

Điện thoại:                             +84 (0) 438 692 501

Email:                                      hien.ngovan@hust.edu.vn

 

  1. Các môn học đảm nhiệm:

+ Hệ thống thời gian thực.

+ Hệ thống điều khiền tàu thủy.

+ Cơ học chất lỏng (Kỹ thuật thủy khí).

 

  1. Định hướng nghiên cứu:

+ Động lực học và điều khiển các phương tiện tự hành (AUV- Autonomous Underwater Vehicles, ASV – Autonomous Surface Vessels, UAS – Unmanned Aerial Systems, ALV – Autonomous Land Vehicles).

+ Điều khiển phi tuyến có tích hợp GNSS/INS cho các phương tiện tự hành.

+ Tích hợp điều khiển hướng đối tượng cho các phương tiện tự hành thông minh.

+ Điều khiển phối hợp các phương tiện tự hành.

+ Điều khiển tối ưu và tối ưu hóa các hệ thống thời gian thực, nhúng và động lực lai.

+ Các phương pháp số và tính toán hiệu năng cao trong thủy khí động lực.

+ Các cách tiếp cận hướng đối tượng trong điều khiền các hệ thống cơ điện tử-thủy khí.

+ Công nghệ phần mềm cho các hệ thống điều khiển công nghiệp: UML, Real-Time UML, MARTE, SysML, SyM, BPMN, MDA, SOA và RUP.

http://www.omg.org

  1. Bằng khen, giải thưởng:

 

  1. Quá trình đào tạo:

 

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Đại học 1992 Máy và Tự động Thủy khí/ĐHBK Hà Nội
Thạc sỹ 1996 Máy và Tự động Thủy khí/ĐHBK Hà Nội
Thạc sỹ 1998 Tự động hóa sản xuất/ENS Cachan & Supmeca Paris, Pháp
Tiến sỹ 2001 Tin học-Điều khiển/Đại học Marseille III & Supmeca Paris-Toulon, Pháp
Thực tập sinh khoa học 06/2003 – 03/2004 Tin học-Điều khiển/ĐHBK Hà Nội, IFI Hà Nội & Supmeca Paris-Toulon, Pháp

 

  1. Tóm tắt quá trình công tác:

+ 05/1995-1996: Học viên cao học, ĐHBK Hà Nội.

+ 1997-1998: Học viên cao học, ENS Cachan & Supmeca Paris, Cộng hòa Pháp.

+ 1998-2001: Nghiên cứu sinh, Đại học Marseille III & Supmeca Paris-Toulon, Cộng hòa Pháp.

+ 09/2003-06/2004: Thực tập sinh khoa học (theo học bổng luân chuyển của AUF), ĐHBK Hà Nội, Viện tin học Pháp ngữ Hà Nội và SUPMECA Paris, Phân viện Toulon, Cộng hòa Pháp.

+ 05/1995 – Nay: Giảng viên, ĐHBK Hà Nội.

 

  1. Đề tài nghiên cứu khoa học:
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian Thuộc Chương trình Tình trạng
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tích hợp theo công nghệ hướng đối tượng (MDA & RealTime UML) và thiết bị dẫn đường (INS/GPS) cho các phương tiện tự hành dưới nước.Mã số KC.03.TN05/11-15 01/01/2012-31/12/2012 KC03/11-15(Cấp Nhà nước) Đã nghiệm thu, Xuất sắc
Phương pháp kiến trúc hướng theo mô hình để phát triển các hệ thống động lực lai công nghiệp: áp dụng cho hệ thống lái tàu thủy tự động có điều khiển theo chương trình.Mã số B2010-01-354 01/01/2010-31/12/2011 Cấp Bộ Đã nghiệm thu, Tốt

 

  1. Giáo trình biên soạn:

+ Ngô Văn Hệ, Ngô Văn Hiền, Sử dụng Autoship trong thiết kế tàu thủy (phần 1), Mã số: 1003-2010/CXB/20-210/BKHN, Nhà xuất bản Bách Khoa – Hà Nội, 2011.

+ Ngô Văn Hệ, Ngô Văn Hiền, Sử dụng Auto-Ship trong thiết kế tàu thủy (Phần 2) – Chuyên sâu kết nối ứng dụng mô phỏng số thủy động lực học, ISBN 978-604-95-0428-0, Nhà xuất bản Bách Khoa – Hà Nội, 2018.

 

  1. Bài báo khoa học:

Các bài báo điển hình đã công bố trong 5 năm gần nhất: 2014-2019

 

Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
Tạp chí quốc tế
A Control Implementation of Quadrotor UAVs Based on Systems Engineering Concepts International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering, (Included in Scopus) ISSN 2227-2771, Vol. 19, No 3, 11 Pages.

SNIP = 0.739.

August 2019
A Model-Based Control Design of Industrial Hybrid Dynamic Systems in the scope of KC05.21/16-20 project. Part I: Theoretical Foundations International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering, (Included in Scopus) ISSN 2227-2771, Vol. 19, No 4, pp. 88-95.

SNIP = 0.739.

June 2019
A model-driven implementation to realize controllers for Autonomous Underwater Vehicles Applied Ocean Research, Elsevier, ISSN 0141-1187, https://doi.org/10.1016/j.apor.2018.06.020, No 78, pp. 307-319. (Included in SCI Thomson Reuters),

IF: 2.436; 5-Year IF: 2.695.

September 2018
An object-unified approach to develop controllers for autonomous underwater vehicles. Mechatronics – The Science of Intelligent Machines, Elsevier, ISSN 0957-4158, doi:10.1016/j.mechatronics.2015.12.011, Vol. 35, pp. 54–70.

(Included in SCI Thomson Reuters),

IF: 2.978; 5-Year IF: 3.258.

2016
A Novel Approach to Model and Implement Planar Trajectory-Tracking Controllers for AUVs/ASVs. Advanced Materials Research, ISSN: print 1022-6680 ISSN, cd 1022-6680 ISSN, web 1662-8985, Volume 1016, pp. 687-693.

(Included in Scopus/SCImago, SJR=0.14, [IF ISI Thomson Reuters = 0.1]).

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=1022-6680&tip=iss

2014
A Hybrid Control Model to Develop the Trajectory-Tracking Controller for a Quadrotor UAV. Advanced Materials Research, ISSN: print 1022-6680 ISSN, cd 1022-6680 ISSN, web 1662-8985, Volume 1016, pp. 678-685.

(Included in Scopus/SCImago, SJR=0.14, [IF ISI Thomson Reuters = 0.1]).

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=1022-6680&tip=iss

2014
Tạp chí quốc gia
A Hybrid Implementation Model to Develop Cooperative Controllers for Team-Based Operations of UAV/AUS-MAUVs Group Journal of Science and Technology, ISSN 2354-1083, No 125, pp. 1-6. 2018
A Real-Time Capsule-Based Design Model to Realize AUV Controllers Journal of Science and Technology, ISSN 2354-1083, No 122, pp. 56-62. 2017
A UML/SysML-Based Model for Implementing Controllers of AUVs/USVs Journal of Science & Technology, ISSN 0868-3980, No. 106, pp. 69-74. 2015
An Object-Oriented Design Model to Implement Controllers of Miniature Quadrotor UAVs. Journal of Science and Technology – VAST, ISSN: 0866-708X, No. 52 (2B), 1-10. 2014
An object-oriented approach to analyze and design controllers of autonomous surface vessel. Journal of Science & Technology – 07 Technical Universities, ISSN 0868-3980, No. 100, pp. 11-15. 2014
An object-oriented model to implement controllers for industrial hybrid dynamic systems. Journal of Science & Technology – 07 Technical Universities, ISSN 0868-3980, No. 101, pp. 30-34. 2014
Hội nghị quốc tế
Applying AADL to realize embedded control systems for coordination of multiple low-cost underwater drones Proc. of IEEE-OCEANS 2019, ISBN 978-1-7281-1450-7, Marseille, France. Pp. 1-7.

(Included in Scopus)

2019
A Rapid Object-Oriented Process to Develop Controllers for Autonomous Underwater Vehicles Proc. of The First International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems 2018 (ICFMAS2018), ISBN 978-604-95-0609-3, Hanoi, Vietnam. pp. 139-146. 2018
A Hierarchical Implementation Model to Realize Cooperative Controllers of AUS-MAUVs Proc. of The First International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems 2018 (ICFMAS2018), ISBN 978-604-95-0609-3, Hanoi, Vietnam. pp. 147-152. 2018
Analysis of coordination modes for multi-UUV based on Model Driven Architecture Proc. of IEEE – 12th France-Japan and 10th Europe-Asia Congress on Mechatronics, ISBN: 978-1-5386-2981-9, pp. 183-188.

(Included in Scopus)

2018
Integrated scenarios of formation tracking and collision avoidance of multi-vehicles IEEE-13th System of Systems Engineering Conference (SoSE), ISBN 978-1-5386-4875-9, Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie, Paris, France. 6 Pages.

(Included in Scopus)

2018
A Cooperative Control Model to Implement the UAV and AUS/AUVs Coordination for Ocean Exploration. Proc. of RCMME2014, ISBN: 978-604-911-942-2, pp. 407-411. 2014
An Object-Oriented Simulation Model to Planar Trajectory-Tracking Controllers for AUVs/ASVs by specifying Modelica Language. Proc. of RCMME2014, ISBN: 978-604-911-942-2, pp. 392-396. 2014
Hydrodynamic Analysis to Improve the Controller of an Autonomous Underwater Vehicle. Proc. of RCMME2014, ISBN: 978-604-911-942-2, pp. 402-406. 2014
An automatic stabilization of control system for indoor Quadrotors. Proc. of RCMME2014, ISBN: 978-604-911-942-2, pp. 353-357. 2014
A Hybrid Automata-Based Model to Develop Controllers for Quadrotor UAVs. Proc. of RCMME2014, ISBN: 978-604-911-942-2, pp. 397-401. 2014

 

  1. Hướng dẫn Nghiên cứu sinh (NCS):

+ 05 NCS đã tốt nghiệp.

+ 02 NCS đang thực hiện.

 

Comment

*

*