Home
ngovanhe-English

BIOGRAPHYngoHe

Name:                                  NGO VAN HE
Title:                                    Doctor
Date of birth:                       4th Aug, 1982
Position:                               Lecturer
Tel.:                                      0167-9482-746
Email:                                   he.ngovan@hust.edu.vn

 

1. Lectures

 • Fluid Mechanics
 • Shipbuilding Technology
 • Applied information technology in water vehicles
 • Experimental fluid mechanics
 • Experimental ship introduction

2.Research interests

 • Fluid Hydro dynamic ship, CFD
 • Development of New Concept Non-Ballast-Water Ship (NBS)
 • Aerodynamic performances of transportation vehicles
 • Cruise and Car Ferry

3. Education

Degree Year of graduation Field and university
Doctor 2013 Ship and Ocean engineering, Hydro dynamic ship, CFD/OPU Japan
Master 2009 Auto-Hydraulic/HUST Vietnam
Engineer/Bachelor 2006 Ship Technology/HUST Vietnam

4. Employment record

 • 9/2006 to now: working as a researcher, lecture at Dept of Ship  Engineering and Fluid Mechanics, School of Transportation Engineering, Hanoi University of Science and Technology.
 • 9/2007-9/2009: Master student at Hanoi University of Science and Technology.
 • 10/2010-10/2013: Doctor student at Osaka Prefecture University, Japan.
 • 11/2013-4/2014: Associate Professor Projects at Osaka Prefecture University, Japan.

5. Remarkable scientific projects

 • Development of a New Energy Saving Non – Ballast Tankers and Bulkers, OPU, Japan 2013, Researcher Projects.
 • Development of a Minimum Resistance hull form for Non Ballast Ship, OPU, Japan 2014, Associate Professor Projects.

6.Published Books

 • Ngo Van He, Ngo Van Hien: Application of the Auto-ship software for ship design (Vietnamese), part 1, 2. Bach khoa publisher (2010, 2018).

7.Academic Papers

 1. V. He, Y. Ikeda. Optimization of bow shape for Non Ballast Water Ship. Journal of Marine Science and Application, DOI: 10.1007/s11804-013-1196-8. Vol. 12 No3 Sep. 2013, pp.251-260.
 2. V. He, Y. Ikeda. A Study on Interaction Effects between Hull and Accommodation on Air Resistance of a Ship. Proceeding of the JASNAOE 2013, Vol. 16, pp.278-281.
 3. Mizutani D. Arai, N. V. He, Y. Ikeda. A Study on Reduction of the Wind Resistance Acting on a Wood Chip Carrier. Proceeding of the JASNAOE 2013, Vol. 16, pp.282-285. (in Japanese).
 4. Ikeda, S. Ibata, Y. Aoyama, N.V.He. Development of an appendage to reduce the added resistance in waves for a large blunt ship using CFD. Proceeding of the JASNAOE 2014, Vol. 17, pp. 357-360.
 5. V.He, Y. Ikeda. Added resistance acting on hull of a non ballast water ship. Journal of Marine Science and Application, DOI: 10.1007/s11804-014-1225-2. Vol. 13 No1 Mar. 2014, pp.11-22.
 6. Ngô Văn Hệ, Lê Quang. Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng thân vỏ đến đặc tính khí động của đoàn xe chở container. Tạp chí Giao thông vận tải, năm thứ 56, số đặc biệt 2015, pp. 194-196.
 7. Ngô Văn Hệ, Lương Ngọc Lợi, Lê Quang. Nghiên cứu giảm lực cản tác động lên thân tàu chở container trong quá trình vận tải. Tạp chí Giao thông vận tải, năm thứ 56, số đặc biệt 2015, pp. 217-219.
 8. Ngo Van He, Le Thi Thai, Le Quang, Yoshiho Ikeda. A Study on interaction effects on hydrodynamic performance of a system rudder-propeller by distant gap. Proceeding of the 12th International Marine Design Conference, Tokyo, Japan 2015, pp. 179-193.
 9. Keisuke Mizutani, Satowa Ibata, Yuko Aoyama, Yoshiho Ikeda, Ngo Van He. A Role of Spray on the added resistance acting on a blunt bow ship in head waves. Proceeding of the 25th (2015) International Ocean and Polar Engineering Conference, Kona, Big Island, Hawaii, USA, pp. 1025-1030.
 10. Ngo Van He, Keisuke Mizutani, Yoshiho Ikeda. Reducing air resistance acting on a ship by using interaction effects between the hull and accommodation. Ocean Engineering Journal, Vol. 111(2016), pp. 414-423.
 11. Ngo Van He. A study on development of a new concept cargo river ship with reduced resistance acting on hull in calm water. Juornal of Science and Technology, Vol. 121 (2017), pp. 89-94.
 12. Ngô Văn Hệ. Ảnh hưởng của miền không gian tính toán và lưới đến kết quả tính toán mô phỏng số CFD lực cản nhớt thân tàu. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 181, số 5, 2018, pp.105-110.
 13. Ngo Van He. A study on reduced air resistance acting on hull of a cargo river ship by used CFD. Journal of Science and Technology, Vol. 127B, 2018, pp. 50-56.
 14. Ngo Van He, Bui Dinh The. Effect of Accomodation and container on air resistance acting on hull of the container ship. The first international conference on fluid machinery and automation systems 2018, pp.437-440.
 15. Ngo Van He, Keisuke Mizutani, Yoshiho Ikeda. Effects of side guards on aerodynamic performances of the wood chip carrier. Ocean Engineering, Vol. 187, 1, pp.106-217.

Comment

*

*