Home
Nghiên cứu
Sản phẩm nghiên cứu

Sản phẩm nghiên cứu

Tổng hợp

Thành tựu NCKH giai đoạn 2006-2014 :

Cấp nhà nước  9
Cấp thành phố Hà Nội 4
Cấp bộ và tương đương 21
Cấp trường 41
Số hợp đồng CGCN 63

 

Untitled

 

2
3

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị bay tám động cơ cánh kép

4

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị bay không nười lài (UAV) siêu nhỏ bay tự động theo quỹ đạo

5

Nghiên cứu, sản xuất nhiên liệu sinh học (Biodiesel) từ mỡ cá nhám

6

Nghiên cứu công nghệ chế tạo bộ xử lý khí thải từ động cơ đót dầu diezen bằng xúc tác nano

 

 

7

Nghiên cứu công nghệ chế tạo xe Segway

 

 

8

Thiết kế, chế tạo hệ thống phanh ABS khí nén

9

Ứng dụng phần mềm AVL trong tối ưu hóa kết cấu và nâng cao tính hiệu quả của động cơ

 

 

10
Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo khí giàu Hydro để bổ sung cho động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải cho động cơ

 

 

11

Thiết kế, chế tạo máy và thiết bị thủy khí, năng lượng tái tạo

 

 

12

Thiết kế, chế tạo thiết bị tự hành dưới nước

 

 

13
Thiết kế, chế tạo tàu ngầm loại nhỏ


Báo cáo & Bài báo điển hình

Công bố quốc tế (26)

[1] Q.H. Vu, D. Halm, Y. Nadot , “High cycle fatigue of 1045 steel under complex loading: Mechanisms map and damage modelling”, International Journal of Damage Mechanics, Vol. 23(3), 2014
[2] Hoàng Công Liêm, Yasuki Toda, Yugo Sanada, “Effect of air lubrication method on frictional resistance reductionof ship”, Asean Engineering Journal, 2014
[3] Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh, Nguyen Viet Bang, “Modeling and experimental research on conversion of currently used motorcycle to flexible fuel vehicle”, 8th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 2014
[4] Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long, “Study on performance improvement of S.I. engine fuelled with CNG by mean of advancing ignition timing – a modelling approach”, The Proceedings of 8th SEATUC Symposium, Malaysia, 2014
[5] Diem P. G., Hien N. V., Khanh N. P, “An Object-Oriented Analysis and Design Model to Implement Controllers for Quadrotor UAVs by Specializing MDA’s Features with Hybrid Automata and Real-Time UML“, WSEAS Transactions on Systems, 2013
[6] Tran Quang Vinh (ĐHBK HN), Masataka Arai (Gunma University, Japan), “A new after-treatment concept of diesel exhaust gas using barrier discharge reactor combined with diesel particulate filter”,  SAE International, 2013
[7] HOANG Thanh Tung, NGUYEN Phu Hung, “Numerical simulation of aerodynamic performance for a quadrotor UAV”, The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics – 14ACFM (Volum 1), 2013
[8] Tuan Le Anh, Khanh Nguyen Duc, Huong Tran Thi Thu, Tai Cao Van, “Improving Performance and Reducing Pollution Emissions of a Carburetor Gasoline Engine by Adding HHO Gas into the Intake Manifold”, SAE International, 2013
[9] Thai Khanh PHONG, Dam Hoang PHUC, Thái Hà PHI and Kazuaki HIRAMATSU, “Measuring Load of Phosphate in the Environment by PaSSive Sampling Techniques – AnIntroduction”, J.Fac. Agr,Kyushu Univ, 2013
[10] Trần Xuân Bộ (ĐHBKHN), Hideki Yanada (ĐH Kỹ thuật Toyohashi, Nhật Bản), “Dynamic Friction Behaviors of Pneumatic Cylinders”, Intelligent Control and Automation, 2013
[11] Duc Thuan Tran, Thi Kim Dung Hoang, Phu Khanh Nguyen, “Numerical Study of high sweep – back angle delta wing”, RCMME 2013, Kuala Lumpur, Malaysia, 2013
[12] Khong Vu Quang, Nguyen Duy Tien, Le Anh Tuan, “Experimental Study of Emission Reduction System for Turbocharged Diesel Engine”, The 3rd International Conference on Sustainable Energy, 2013
[13] Ngo Van Hien, Soriano Thierry, “A Model Transformation Process to Realize Controllers of Ship Autopilot Systems by the Specialized MDA’s Features with UML/SysML”, IEEE-MECATRONICS REM, 2012
[14] Tuan Anh Le, Tuan Minh Pham, Truc The Nguyen, Vinh Duy Nguyen, “Measurements of emission factors and fuel consumption for motorcycles on a chassis dynamometer based on a localized driving cycle”, ASEAN Engineering Journal Part C, 2012
[15] Phan Anh Tuan, Pham Thi Thanh Huong, Reduction Ship Skin Resistance by Injection Small Bubbles, OCEANS 2012 MTS/IEEE HAMPTON ROADS, USA, 2012
[16] Phạm Hữu Tuyến (ĐHBK HN), Stefan Hausberger (TU Graz, Austria), “Emisions from a Euro V truck fueled by diesel, biodiesel blends, neat biodiesel and vegetable oil”, ASEAN Engineering Journal, Part C, 2012
[17] Phan Anh Tuan, “Hydrodynamics of Autonomous Underwater Vehicles”, Journal of Mechatronics, 2012
[18] JOUMARD Robert, LAURIKKO Juhani, LE Anh Tuan, ZALLINGER Michael, & al., “Accuracy of exhaust emission factor measurements on chassis dynamometer”, Journal of the Air & Waste Management Association, 06/2009.
[19] NGUYEN Phu Hung & DORIGNAC Eva, “Experimental study of convective exchange in a low espect ration perforation. Application to cooling of multiferforated wall”, Journal Eexperimental Thermal and Fluid Science, Vol.33, issue 1, pp. 114-122, 10/2008.
[20] NGUYEN Phu Hung, DORIGNAC E. & VULLIERME J-J., “Etude des transferts convectifs à l’entrée d’un tube cylindrique de faible rapport de forme (L/D=8)”, Congère Française de Thermique – SFT 2005, Ile de Ré – France, 2005.
[21] NGUYEN Phu Hung, DORIGNAC E., FÉNOT M. & VULLIERME J-J., “Etude numérique du comportement thermique de la paroi multiperforée d’une chambre de combustion.”, Congère Française de Thermique – SFT 2006, Reim – France, 2006.
[22] TRAN Khanh Duong & YANADA H., “Fundamental Investigation of Charge Injection Type of Electrostatic Oil Filter”, J. Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.2, No.1, pp.119-132, 2008.
[23] TRAN Khanh Duong & YANADA H., “Fundamental Investigation of Charge Injection Type of Electrostatic Oil Filter (Effects of Mechanical Factors on Filtration Speed)”, J. Advanced Mechanical Design,Systems, and Manufacturing, Vol.2, No. 6, 2008.
[24] LE Anh Tuan, Lee Shipper, Hans Orn & Wei-Shiuen Ng, “Measuring the invisible: Quantifying the CO2 emission reductions from transport solutions in Ha Noi, Viet Nam”, ECEEE 2009 Summer Study, 06/2009.
[25] LE Anh Tuan, “Towards reliable emission factors: Development of a local driving cycle for motorcycle for Hanoi”, BAQ 2008, Bangkok, 12/2008.
[26] LE Anh Tuan, PHAM Minh Tuan, TRAN Quang Vinh, NGUYEN The Luong & NGUYEN Duy Vinh, “Impacts of using gasohol E5 and E10 on performance and exhaust emissions of in-used motorcycle and car in Vietnam”, WAESE 2009, Bangkok, 03/2009.
[27] LE Quang, LUONG DINH Dzung, LE THANH Tung, PHAM THI THANH Huong & LE THI Thai, “Applied Self-tuning control to design autopilot systems for ships”, The 4th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodymics-APHydro2008, Taipei, June 16-18, 2008.
[28] NGO Sy Loc, HOANG Minh Duc & TRUONG Viet Anh, “Nummerical Simulation Study of a 3D Flow Characteristics Around a Stationary-Wing Dragonfly Model”, Proc. of AUN/ Seed-Net Regional Workshop on Aeronautical and Mechanical Engineering, ITB, Indonesia, 07/2008.
[29] NGUYEN The Mich, NGUYEN The Duc & VU Van Duy, “A numerical simulation study of partial cavitation on axial turbomachines”, Proc. of The 3rd SEATUC symposium, Fab., Malaysia, 2009.
[30] PHAN Anh Tuấn, “A Study on a Flexible Air-pressure Anti-rolling Tank”, Proceeding of the 3th PAAMES and AMEC 2008, 10/2008.
[31] PHAN Anh Tuấn, “Increasing Ship Roll Stability by Using Anti-rolling Tanks”, IEEE Proceeding ISBN: 978-1-4244-2620-1, 09/2008.
[32] TRAN Khanh Duong, KOJIMA Yu & YANADA Hideki, “Measurement and Numerical Simulation of Flow and Electric Fields in Charge Injection Type of Electrostatic Oil Filter”, Transactions of The Japan Fluid Power System Society, 2009.
[33] TRUONG Viet Anh & HOANG Minh Duc, “A CFD Study of 2D Non-Cavitating Flow Characteristics Around a 47 kHz Vibrational Rod”, Proc. of AUN/ Seed-Net Regional Workshop on Aeronautical and Mechanical Engineering, ITB, Indonesia, 07/2008.

 

Công bố trong nước (50)

[1] Gia Diem Pham, Phu Khanh Nguyen, Van Hien Ngo, “An object-oriented design model to implement controllers of minilature quadrotor UAVs”, Tạp chí khoa học và công nghệ, 2014
[2] Vu  Quoc Huy, “Numerical and Experimental Studies of a three dimensional Wing in ground effect”, Tạp chí Khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2014
[3] Phùng Văn Ngọc, Nguyễn Thế Mịch, Lê vĩnh Cẩm, Đoàn Thị Vân, “Nghiên cứu thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biến thành năng lượng điện dạng phao nổi”, Tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi, 2014
[4] Nguyễn Lan Hương, Lương Công Nhớ, Phạm Hữu Tuyến, “Nghiên cứu tính toán mô phỏng động cơ diesel sử dụng nhiên liệu Dimethyl Ether (DME)”, Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải tháng, Số 38, 4- 2014.
[5] Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Việt Cường, “Phát triển hệ thống giảm phát thải cho động cơ diesel tăng áp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường ĐHCN Hà Nội, 2014
[6] Hoàng Sinh Trường , “Hiện thực hóa đặc tính điều chỉnh tỷ lệ của van servo bằng nguyên lý cầu trở kháng với van thủy lực on/off tiêu chuẩn”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2014
[7] Nguyen Hong Son, Hoang Thi Bich Ngoc, Dinh Van Phong, Nguyen Manh Hung, “Experiments and numerical calculation to determine aerodynamic characteristics of flows around 3D wings”, Vietnam Journal of Mechanics, 2014
[8] Vu Tuan Anh, Le Anh Tuan, Dinh Van Quyet, Nguyen Viet Hung, Nguyen Phu Khanh, “Research for building a software integrated on Ansys for automatic design of the bridge cranes structures”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2013
[9] Trương Việt Anh, “Nghiên cứu thiết kế vi bơm ly tâm bằng mô phỏng số 2D động lực học dòng chảy”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, , tr. 105-109, ISSN: 0866-7056, 2013
[10] Nguyễn Khánh Tùng (Bộ Khoa học Công nghệ), Phạm Hữu Tuyến, Lê Anh Tuấn (ĐHBK HN), “Nghiên cứu thử nghiệm bền động cơ xăng sử dụng xăng sinh học E10”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2013
[11] Vũ Quốc Huy, Vũ Đình Quý, Đinh Tấn Hưng, Nguyễn Phú Hùng, “Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng kiểm bền máy ép lốp phục vụ bảo dưỡng máy bay”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2013
[12] Phạm Minh Tuấn, Khổng Vũ Quảng, Nguyễn Duy Tiến (ĐHBK HN), Hồ Văn Đàm (CĐ nghề KT Việt Hàn), “Tối ưu tham số điều chỉnh của hệ thống nhiên liệu common rail bằng quy hoạch thực nghiệm”, Tạp chí Giao thông vận tải, 2012
[13] Nguyễn Đức Khánh, Lê Anh Tuấn, “Mô phỏng ảnh hưởng của tỷ số nén và pha phối khí đến đặc tính cháy HCCI của động cơ một xilanh sử dụng nhiên liệu n-heptan”, Tạp chí Khoa học công nghệ Trường ĐHCN Hà Nội, 2012
[14] Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Phú Hùng, “Nghiên cứu phân bố nhiệt khí động trong khoang hàng hóa máy bay”, Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng, 2012
[15] Dương Ngọc Khánh, Bùi Đức Hạnh, Lê Vĩnh Sơn, Đào Chí Cường, “Nghiên cứu khả năng ứng dụng cơ cấu chấp hành ABS trên ô tô tải cỡ nhỏ sản suất tại Việt Nam”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2012
[16] Nguyen Dong, Pham Gia Diem, Truong Viet Anh, Ngo Van Hien, “An Object-Oriented Analysis Pattern to Implement Controllers of Autonomous Underwater Vehicles (AUV)”, Tạp chí KHCN 7 Trường ĐH Kỹ Thuật, 2012
[17] Đỗ Sanh, Đinh Văn Phong, Lê Quang, Đỗ Đăng Khoa, Trần Đức & Nguyễn Tuấn Anh, “Analysis of Aircrafts’ Take- off and Landing Periods”, Proceedings – The fist PNU-HUT JOINT WORKSHOP, 24/06/2008
[18] Hoàng Đình Long & Nguyễn Thế Lương, “Sử dụng bộ xúc tác nhiên liệu để giảm thành phần độc hại trong khí thái động cơ xăng”, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 06/2009.
[19] Hoàng Đình Long, “Nghiên cứu cải tiến hệ thống xử lý khí thải của các xe du lịch sử dụng tại Việt Nam bằng phương pháp mô hình hóa”, Tạp chí Khoa học công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 69/2009.
[20] Hoàng Đình Long, “Nghiên cứu sử dụng phụ gia nhiên liệu gốc Nitrometan CH3NO2 để giảm tiêu hao nhiên liệu và thành phần khí thải độc hại của động cơ đốt trong”, Tạp chí Khoa học công nghệ, Số 68/2008.
[21] Hoàng Thị Bích Ngọc & Lê Minh Trí, “Tính toán dòng trên âm qua mũi nón”, Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc, Hà Nội, 2009.
[22] Hoàng Thị Bích Ngọc & Vũ Văn Trường, “Program for aerodynamic design of meridional contour of the multistage axial compressors”, Journal of Science & Technology, ISSN 0868-3980, No 66, 2008.
[23] Hoàng Thị Bích Ngọc, “Nghiên cứu dòng trên âm qua nón và nêm – Ứng dụng trong ống hút động cơ máy bay trên âm”, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc, 07/2008.
[24] Hoàng Thị Bích Ngọc, “Transonic effect of flows around slender bodies of revolution and plane profiles”, Vietnam Journal of Mechanics, ISSN 0866-7136, 2009.
[25] Hoàng Thị Bích Ngọc, Đinh Văn Phong & Nguyễn Hồng Sơn, “Nghiên cứu hiện tượng đàn hồi cánh dưới tác dụng của lực khí động”, Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc, Hà Nội, 2009.
[26] Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Mạnh Hưng & Bùi Trần Trung, “Nghiên cứu khí động lực dòng có số Mach đơn vị”, Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc, Hà Nội, 2009.
[27] Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Mạnh Hưng & Bùi Trần Trung, “Nghiên cứu tương tác hiệu ứng nhớt và sóng va trong dòng quá độ âm qua profil cánh”, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc, 07/2008.
[28] Hồ Hữu Hải, “Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống truyền lực thủy thể tích trên xe chuyên dụng bằng Matlab-Simulink”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, số 69/2009.
[29] Hồ Hữu Hải, “Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống truyền lực thủy thể tích trên xe chuyên dụng bằng Matlab-Simulink”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, Số 69/2009.
[30] Lê Anh Tuấn & Phạm Minh Tuấn, “Impacts of Gasohol E5 and E10 on Performance and Exhaust Emissions of In-used Motorcycle and Car: A Case Study in Vietnam”, Journal of Science and Technology, In press.
[31] Lê Anh Tuấn, “Đánh giá phát thải của phương tiện giao thông tại Hà Nội đến năm 2020 thông qua các kịch bản về giao thông”, Tạp chí Khoa học công nghệ, Số 69/2009.
[32] Lê Anh Tuấn, “Nghiên cứu sử dụng phụ gia ôxít xeri CeO2 cho nhiên liệu diesel trên động cơ nghiên cứu 1 xilanh AVL5402”, Tạp chí Khoa học công nghệ, Số 64/2008.
[33] Lê Danh Liên & Phạm Phúc Yên, “Cơ sở lựa chọn và tính toán thiết kế mô hình tua-bin hướng chéo”, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc, 07/2008.
[34] Lê Danh Liên & Phạm Văn Thu, “Ảnh hưởng của số cánh Z và mật độ dãy cánh l/t của bánh công tác tới đặc tính làm việc của bơm hướng trục có ns > 1000”, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc, 07/2008.
[35] Lê Danh Liên & Võ Sĩ Huỳnh, “Giải pháp ứng dụng năng lượng thủy triều để sản xuất điện năng cung cấp cho dân cư các vùng đảo Quảng Ninh”, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc, 07/2008.
[36] Lê Danh Liên, “Ứng dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo để cung cấp cho các vùng đảo”, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc, 07/2008.
[37] Lê Quang, Lê Thị Thái & Phạm Thị Thanh Hương, “Flow modelling for partially cavitating hydrofoils”, Proceedings – The fist PNU-HUT JOINT WORKSHOP, 24/06/2008
[38] Lê Quang, Lương Đình Dũng, Lê Thanh Tùng, Phạm Thị Thanh Hương & Lê Thị Thái, “A new ship’s Autopilot design through self-turning control”, Proceedings – The fist PNU-HUT JOINT WORKSHOP, 24/06/2008
[39] Lê Quang, Vũ Duy Quang & Hoàng Minh Đức, “Influence of air concentration on cavitation on profile plano-convex”, Hội nghị Kỹ thuật Thủy khí Toàn quốc 2008, 07/2008.
[40] Ngô Văn Hiền, Lê Quang, H.T. Vinh, Vũ Duy Quang, Ngô Sỹ Lộc & T. Soriano, “On the Modeling of Industrial Control Systems using SysML”, Proceeding of 8th National Conference on Mechanics, 2008.
[41] Nguyễn Phú Hùng & Nguyễn Việt Hùng, “Nghiên cứu cấu trúc dòng chảy trong khoang hàng hóa. Áp dụng cho việc tối ưu hóa quá trình làm lạnh của xa đông lạnh”, Hội nghị Cơ học toàn Quốc, Hà Nội, 04/2009.
[42] Nguyễn Phú Hùng, Eva Dorignac & Jean-Jacques Vullierme, “Nghiên cứu thực nghiệm sự trao đổi nhiệt trên một tấm phẳng nhiều lỗ : Áp dụng cho việc làm mát thành buồng cháy và cánh lá Turbin của động cơ máy bay”, Hội nghị khoa học toàn quốc cơ kỹ thuật và tự động hoá, Hà Nội, 11-12/2006.
[43] Nguyễn Phú Hùng, Nguyễn Thế Mịch & Dương Tuấn Anh, “Ứng dụng CFD vào nghiên cứu làm mát thành buồng cháy và cánh lá Turbin trong động cơ máy bay”, Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí toàn quốc, Huế 2007.
[44] Nguyễn Tường Vi & Hoàng Đình Long, “Giảm thành phần khí thải độc hại động cơ đốt trong bằng phương pháp sử dụng phụ gia nhien liệu”, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 05/2009.
[45] Nguyễn Thế Mịch, Nguyễn Phú Hùng, Lê Trung Dũng & Nguyễn Hải Long, “Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo máy bay mô hình điều khiển từ xa”, Hội nghị khoa học Cơ học thuỷ khí toàn quốc, Huế 2007.
[46] Phạm Hữu Nam, “Xây dựng mô hình chẩn đoán lỗi cho các ôtô có hệ thống điều khiển điện tử”, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 04/2009.
[47] Phạm Hữu Nam, “Xây dựng mô hình chẩn đoán lỗi cho các ôtô có hệ thống điều khiển điện tử”, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 04/2009.
[48] Trịnh Minh Hoàng, Trần Thanh Tùng & Lê Hồng Quân, “Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số kết cấu và sử dụng đến mô men xoắn cực đại tác động lên hệ thống truyền lực trên ô tô”, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc, 04/2009.
[49] Trịnh Minh Hoàng, Trần Thanh Tùng & Lê Hồng Quân, “Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số kết cấu và sử dụng đến mô men xoắn cực đại tác động lên hệ thống truyền lực trên ô tô”, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc, 04/2009.
[50] Vũ Thị Thu Hà, Phạm Minh Việt, Lê Anh Tuấn & Nguyễn Thế Trực, “Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học biodiesel trên động cơ và trên phương tiện giao thông”, Tạp chí Hóa học, 47-2A, 04/2009.

Comment

*

*