Home
Nghiên cứu

Nghiên cứu

Công tác nghiên cứu khoa học của Viện luôn được chú trọng và thúc đẩy phát triển. Các cán bộ khoa học tham gia và chủ trì nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Số lượng đề tài các cấp không ngừng được tăng lên hàng năm, đặc biệt là các đề tài NCKH cấp Nhà nước và đề tài hợp tác quốc tế.

Viện phối hợp và được chỉ định phối hợp với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu và giải quyết những vấn đề nóng của xã hội như vấn đề cháy nổ phương tiện, giảm phát thải ô nhiễm môi trường cho phương tiện giao thông, năng lượng tái tạo và phương tiện sạch.

Viện luôn khuyến khích các cán bộ duy trì và nâng cao công bố khoa học trong nước và quốc tế. Trong 2 năm 2015 – 2016 các cán bộ của Viện đã công bố 109 bài báo đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị trong nước và quốc tế, trong đó có 13bài đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số Scopus /ISI, 01 bài SCI Mago.

Hoạt động thử nghiệm, chuyển giao công nghệ cũng là một điểm sáng của Viện. Hợp tác chuyển giao công nghệ giữa PTN Động cơ đốt trong với Piaggio Việt Nam đã được xây dựng hơn 7 năm và liên tục được phát triển trong thời gian vừa qua. Hầu hết các sản phẩm xe máy của Piaggio sản xuất cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương đều được qua thử nghiệm khí thải tại PTN Động cơ đốt trong.

Công tác Nghiên cứu khoa học sinh viên được Viện quan tâm sát sao. Các hoạt động nổi bật trong các năm gần đây bao gồm: Tổ chức và đồng tổ chức các cuộc thi Tàu thủy mô hình (Shipcom 2016), và máy bay mô hình 2015. Các nhóm sinh viên tham gia và đạt giải cao tại các cuộc thi đua xe tiết kiệm nhiên liệu như Shell Eco Marathon, Honda Eco Milleage Challenge (giải Nhì năm 2015). Sinh viên của Viện luôn đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic cơ học chất lỏng toàn quốc tổ chức hàng năm (giải Nhì đồng đội Olympic thủy lực cấp quốc gia năm 2016), giải Nhì triển lãm sản phẩm sinh viên nghiên cứu khoa học “Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ Bách khoa Hà Nội 2016”, giải Nhất cấp trường với đề tài “Nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời”, giải Nhất bình chọn qua mạng với đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình xe ô tô hybrid xăng – điện”.

CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2015-2016

Loại đề tài Số lượng
Đề tài hợp tác quốc tế 4
Đề tài cấp Nhà nước 4
Đề tài Quỹ Nafosted 3
Đề tài cấp Bộ 5
Đề tài cấp Trường 15

 

TẠP CHÍ ISI/SCOPUS GIAI ĐOẠN 2015-2016

[1]          T. V. Vu, G. Tryggvason, S. Homma, and J. C. Wells, “Numerical investigations of drop solidification on a cold plate in the presence of volume change,” Int. J. Multiphase Flow, vol. 76, pp. 73–85, Nov. 2015.

[2]          P. K. Nguyen, K. Mori, T. K. D. Hoang, V. H. Nguyen, and H. A. Nguyen, “Research on Simulation and Experiment of Dynamic Aeroelastic Analysis on Wing Structure,” Applied Mechanics and Materials, vol. 798, pp. 541–545, 2015.

[3]          T. V. Vu, A. V. Truong, N. T. Hoang, and D. K. Tran, “Numerical investigations of solidification around a circular cylinder under forced convection,” J. Mech. Sci. Technol., vol. 30, no. 11, pp. 5019–5028, 2016.

[4]          T. V. Vu, “Numerical simulation of inward solidification with volume change in cylindrical containers,” J. Chem. Eng. Jpn., vol. 49, no. 10, pp. 904–908, 2016.

[5]          T. V. Vu and J. C. Wells, “Numerical simulations of solidification around two tandemly-arranged circular cylinders under forced convection,” Int. J. Multiphase Flow, vol. 89, pp. 331–344, Mar. 2017.

[6]          X. B. Tran, H. T. Dao, and K. D. Tran, “A new mathematical model of friction for pneumatic cylinders,” Proc. IMechE. Part C: J. Mech. Eng. Sci., vol. 230, no. 14, pp. 2399–2412, Aug. 2016.

[7]          L. A. Tuan, N. T. Luong, and K. N. Ishihara, “Low-Temperature Catalytic Performance of Ni-Cu/Al2O3 Catalysts for Gasoline Reforming to Produce Hydrogen Applied in Spark Ignition Engines,” Catalysts, vol. 6, no. 3, pp. 45-1–17, 2016.

[8]          T. Soriano, N. V. Hien, K. M. Tuan, and T. V. Anh, “An object-unified approach to develop controllers for autonomous underwater vehicles,” Mechatronics, vol. 35, pp. 54–70, May 2016.

[9]          S. V. Pham, H. Kwon, B. Kim, J. K. White, G. Lim, and J. Han, “Helical vortex formation in three-dimensional electrochemical systems with ion-selective membranes,” Phys. Rev. E, vol. 93, no. 3, pp. 033114-1–5, Mar. 2016.

[10]        N. Van He, K. Mizutani, and Y. Ikeda, “Reducing air resistance acting on a ship by using interaction effects between the hull and accommodation,” Ocean Engineering, vol. 111, pp. 414–423, Jan. 2016.

[11]        V. Dinh Quy, N. Van Sy, D. Tan Hung, and V. Quoc Huy, “Wind tunnel and initial field tests of a micro generator powered by fluid-induced flutter,” Energy for Sustainable Development, vol. 33, pp. 75–83, Aug. 2016.

[12]        T. Dinh et al., “Environment-friendly carbon nanotube based flexible electronics for noninvasive and wearable healthcare,” J. Mater. Chem. C, vol. 4, no. 42, pp. 10061–10068, Oct. 2016.

[13]        K. N. Duc, H. N. Tien, and V. N. Duy, “Performance enhancement and emission reduction of used motorcycles using flexible fuel technology,” Journal of the Energy Institute, p. in press, 2016.

TẠP CHI QUỐCTẾ (NON-ISI/SCOPUS)

[1]          L.H. Quan, N.P. Hung, L.D. Quang, V.N. Long, Analysis and Design of a Scramjet Engine Inlet Operating from Mach 5 to Mach 10, International Journal of Mechanical Engineering and Applications. 4 (2016) 11–23.

[2]          A.T. Phan, A Study on Hovercraft Resistance Using Numerical Modeling, Applied Mechanics and Materials. 842 (2016) 186–190.

Comment