Home
Le Thi Thai

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên:                       Lê Thị Thái

Học hàm, học vị:             PGS. TS

Ngày tháng năm sinh:      29/12/1974

Vị trí công tác:                 Phó trưởng Phòng TCCB

Điện thoại:                      0243. 8692501

Email:                             thai.lethi@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm:

– Kỹ thuật thủy khí

– Nhập môn kỹ thuật tàu thủy

Thiết kế tàu thuỷ

– Quy phạm và Công ước Quốc tế

 

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế tàu thuỷ-thiết bị đẩy tàu;

– Tính toán động lực học chất lỏng;

– Nghiên cứu, tính toán về dòng xâm thực .

 

3. Bằng khen, giải thưởng (chỉ nêu các thành tích, giải thưởng điển hình liên quan đến lĩnh vực khoa học)

 

4.  Quá trình đào tạo:

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Kỹ sư 1996 Vỏ tàu thuỷ/ Đại học Hàng Hải
Thạc sĩ 2001 Đóng tàu/ Đại học Hàng Hải
Tiến sĩ 2013 Cơ chất lỏng/Đại học Bách khoa Hà Nội

 

5 .  Tóm tắt quá trình công tác:

– 12/1996 đến 04/2006: Khoa Đóng tàu – Trường Đại  học Hàng Hải Việt Nam;

– 05/2006 đến nay: Bộ môn Kỹ thuật thủy khí & tàu thủy – Viện Cơ khí Động lực – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

6. Đề tài nghiên cứu khoa học ( Tên đề tài,cấp, vai trò tham dự):

 1. Nghiên cứu tương tác chân vịt và bánh lái. Ứng dung trong tính toán xâm thực thiết bị đẩy tàu thủy. Đề tài cấp trường T2010-120. Chủ nhiệm đề tài.
 2. Xây dựng, chế tạo thiết bị tạo xâm thực cho chân vịt của tàu thủy mô hình. Đề tài cấp trường T2012-32. Chủ nhiệm đề tài.
 3. Nghiên cứu, tính toán, mô phỏng dòng xâm thực bao quanh hệ thống thiết bị đẩy tàu thủy (chân vịt + bánh lái). Đề tài cấp trường T2014-29. Chủ nhiệm đề tài.
 4. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tích hợp theo công nghệ hướng đối tượng (MDA & RealTime UML) và thiết bị dẫn đường (INS/GPS) cho các phương tiện tự hành dưới nước. Đề tài cấp Nhà nước Mã số: KC.03.TN05/11-15. Thư ký đề tài.
 5. Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị đẩy động lực ứng dụng cho tàu lặn mini. Đề tài câp Bộ B2012-01-26. Thành viên tham gia.

 

7.   Các giáo trình đã biên soạn (không quá 10 giáo trình điển hình):

– Giáo trình điện tử  Thiết kế tàu thuỷ

8.  Một số bài báo điển hình:

 1. Lê Quang, Lê Thị Thái, Phạm Thị Thanh Hương, Flow modelling for partially cavitating hydrofoils – The first PNU-HUT Joint Workshop -2008.
 2. Lê Quang, Lương Đình Dũng, Lê Thanh Tùng, Phạm Thị Thanh Hương, Lê Thị Thái, A new ship’s Auto-pilot Déign through self-tuning Control – The first PNU-HUT Joint Workshop -2008.
 3. . Phan Anh Tuấn, Phạm Thi Thanh Hương, Lê Thị Thái – A research on Suction Dredging Vessel – Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, March 2011
 4. Lê Thị Thái, Lê Quang, Ngô Ích Long. (2010). “Studying rotational velocity effects on characteristics flow around a propeller with 5500T-SERIB SHIP”. 5th SEATUC. 532-537, ISSN 1882-5796;
 5. Lê Thị Thái, Lê Quang (2011). “ Phân tích trường dòng quanh bánh lái tàu thủy sử dụng CFD”. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc – 07/2011, Cửu Lò;
 6. Le Thi Thai, Le Quang and Ngo Ich Long. (2012). “A Numerical Study of Cavitation Acting on a Propeller with 5500T – Seri B Ship”. The 4th AUN/SEED-Net RC MeAe 2012, January 10-11, 2012, HCMUT, Vietnam;
 7. Lê Thị Thái, Lê Quang, Lê Thanh Tùng. (2012). “Tính toán dòng chảy có xâm thực bao quanh bánh lái tàu thủy (NACA0018)” Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc – 07/2012, Nha Trang;
 8. Lê Thị Thái, Lê Quang, Lê Thanh Tùng. “Nghiên cứu, tính toán dòng xâm thực trên profile bánh lái bằng phương pháp số”. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, HN, 8-9/12/2012.
 9. Lê Thị Thái, Ngô Ích Long, Trương Việt Anh. “A study on power efficiency influenced by cavitating flow with different air contents through a ship propulsion system”. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy STE, HUST, September 26-27, 2012.
 10. Le Thi, Quang. Le. “Computational Fluid Dynamics studies on cavity flow around the ship propeller”. The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics – 14ACFM; October 15 – 19, 2013.
 11. Lê Thị Thái, Lê Quang. Đánh giá khả năng xuất hiện xâm thực của mô hình số sử dụng dữ liệu thực nghiệm; Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc – 07/2013.

 

Comment

*

*