Home
Le Thi Thai

THÔNG TIN CÁN BỘ

thailt

Họ và tên:                       Lê Thị Thái
Học hàm, học vị:             PGS. TS
Ngày tháng năm sinh:      29/12/1974
Vị trí công tác:                 Phó trưởng Phòng TCCB
Điện thoại:                      0243. 8692501
Email:                             thai.lethi@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Kỹ thuật thủy khí
 • Nhập môn kỹ thuật tàu thủy
 • Thiết kế tàu thuỷ
 • Quy phạm và Công ước Quốc tế

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Nghiên cứu, tính toán, thiết kế tàu thuỷ-thiết bị đẩy tàu
 • Tính toán động lực học chất lỏng
 • Nghiên cứu, tính toán về dòng xâm thực

3.  Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Kỹ sư 1996 Vỏ tàu thuỷ/ Đại học Hàng Hải
Thạc sĩ 2001 Đóng tàu/ Đại học Hàng Hải
Tiến sĩ 2013 Cơ chất lỏng/Đại học Bách khoa Hà Nội

4.  Tóm tắt quá trình công tác

 • 12/1996 đến 04/2006: Khoa Đóng tàu – Trường Đại  học Hàng Hải Việt Nam;
 • 05/2006 đến nay: Bộ môn Kỹ thuật thủy khí & tàu thủy – Viện Cơ khí Động lực – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

5. Đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Nghiên cứu tương tác chân vịt và bánh lái. Ứng dung trong tính toán xâm thực thiết bị đẩy tàu thủy. Đề tài cấp trường T2010-120. Chủ nhiệm đề tài.
 2. Xây dựng, chế tạo thiết bị tạo xâm thực cho chân vịt của tàu thủy mô hình. Đề tài cấp trường T2012-32. Chủ nhiệm đề tài.
 3. Nghiên cứu, tính toán, mô phỏng dòng xâm thực bao quanh hệ thống thiết bị đẩy tàu thủy (chân vịt + bánh lái). Đề tài cấp trường T2014-29. Chủ nhiệm đề tài.
 4. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tích hợp theo công nghệ hướng đối tượng (MDA & RealTime UML) và thiết bị dẫn đường (INS/GPS) cho các phương tiện tự hành dưới nước. Đề tài cấp Nhà nước Mã số: KC.03.TN05/11-15. Thư ký đề tài.
 5. Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị đẩy động lực ứng dụng cho tàu lặn mini. Đề tài câp Bộ B2012-01-26. Thành viên tham gia.

6.   Các giáo trình đã biên soạn

 • Giáo trình điện tử  Thiết kế tàu thuỷ

7.  Một số bài báo điển hình

 1. Lê Quang, Lê Thị Thái, Phạm Thị Thanh Hương, Flow modelling for partially cavitating hydrofoils – The first PNU-HUT Joint Workshop -2008.
 2. Lê Quang, Lương Đình Dũng, Lê Thanh Tùng, Phạm Thị Thanh Hương, Lê Thị Thái, A new ship’s Auto-pilot Déign through self-tuning Control – The first PNU-HUT Joint Workshop -2008.
 3. . Phan Anh Tuấn, Phạm Thi Thanh Hương, Lê Thị Thái – A research on Suction Dredging Vessel – Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, March 2011
 4. Lê Thị Thái, Lê Quang, Ngô Ích Long. (2010). “Studying rotational velocity effects on characteristics flow around a propeller with 5500T-SERIB SHIP”. 5th SEATUC. 532-537, ISSN 1882-5796;
 5. Lê Thị Thái, Lê Quang (2011). “ Phân tích trường dòng quanh bánh lái tàu thủy sử dụng CFD”. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc – 07/2011, Cửu Lò;
 6. Le Thi Thai, Le Quang and Ngo Ich Long. (2012). “A Numerical Study of Cavitation Acting on a Propeller with 5500T – Seri B Ship”. The 4th AUN/SEED-Net RC MeAe 2012, January 10-11, 2012, HCMUT, Vietnam;
 7. Lê Thị Thái, Lê Quang, Lê Thanh Tùng. (2012). “Tính toán dòng chảy có xâm thực bao quanh bánh lái tàu thủy (NACA0018)” Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc – 07/2012, Nha Trang;
 8. Lê Thị Thái, Lê Quang, Lê Thanh Tùng. “Nghiên cứu, tính toán dòng xâm thực trên profile bánh lái bằng phương pháp số”. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, HN, 8-9/12/2012.
 9. Lê Thị Thái, Ngô Ích Long, Trương Việt Anh. “A study on power efficiency influenced by cavitating flow with different air contents through a ship propulsion system”. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy STE, HUST, September 26-27, 2012.
 10. Le Thi, Quang. Le. “Computational Fluid Dynamics studies on cavity flow around the ship propeller”. The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics – 14ACFM; October 15 – 19, 2013.
 11. Lê Thị Thái, Lê Quang. Đánh giá khả năng xuất hiện xâm thực của mô hình số sử dụng dữ liệu thực nghiệm; Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc – 07/2013.
 12. Kh 0 sát ảát hưư   ccư cánh quuh ttu tham ss khí đđí  hhí ccí máy bay bbay phhy mmh ANSYS, TuySY tty công trình HHì nghh khoa hho Cơ hh  thhh khí toàn quun, 2014. ISSN 1859-4182.
 13. Nghiên ccu vv ss ảsu hưởng đđở các đđc tính thhh đđhh llh hhh cch chân vvâ và bánh lái tàu trong hh thhng chân vvâ – bánh lái khi thay đđa khoo đ cách tương đđơ giin chúng, Tuyng tty công trình Hội nghh Khoa hho Cơ hh  Thuu khí Toàn quun 2014, Phan Rang, Việt Nam, ISSN: 1859-4182.
 14. Nghiên cch ảch hưưiê ccư hình dáng mũi tàu đđu các đđc tính quay vòng và ổà đđ g cc  tàu, Tuyu  tty công trình HHì nghh Khoa hho Cơ hh  Thuu khí Toàn quun 2015, Đà NN N, ViVi Nam; ISBN 978-604-913-473-9.
 15. Mô phhph ss dòng chhg điig đđig ggi màng trao đđa ion, Tuyn  tty công trình HHì nghh Khoa hho Cơ hh  Thuu khí Toàn quun 2015, Đà NN N, ViVi Nam; ISBN 978-604-913-473-9.
 16. Phương pháp mô phhph xác đđc  ttc trr đ gió đđó vvó vòm bbm vv ăngten rada, Tuyaa tty công trình HHì nghh Khoa hho Cơ hh  Thuu khí Toàn quun 2015, Đà NN N, ViVi Nam; ISBN 978-604-913-473-9.
 17. A Study in Interaction Efects on Hydrodynamic Performance of a System Rudder-Propeller by Distant Gap, Proceeding of the 12th International Marine Design Conference, Tokyo, Japan, ISBN: 978-4-930966-04-9.
 18. Khoc sát đđt tính khí đđí  hhí tàu khách cc nhh vvh ảvh hưưch ccư hình dáng thân và góc nghiêng ddh, H h nghh khoa hho cơ hh  thhh khí toàn quun llu thh 19, 2016, ĐHBK HN.
 19. A study on improving hydrodynamic performances of a system rudder and propeller by attaching a fix plate on the rudder, The 8th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics – APHydro 2016, Hanoi, Vietnam. ISBN 978-604-913-486-9.
 20. Nghiên cch ảch hưưiê ccư hình dáng thân tàu chh khách cc nhh đđh đđh tính khí đđí  hhí ccí tàu, H u nghh quuh tt khoa hho công nghh hàng hhn 2016, H20 Phòng. ISBN: 978-604-937-127-1.
 21. A Study on Effects of Wind Attaked Angle and Hull Shape on Aero dynamic Performances of an Offshore, Journal of Science and Technology in Civil Engineering, ISSN 1859-2996.
 22. A CFD Study on Hydrodynamic Performances of a Propeller-Rudder System Used for the Cargo Ships, Journal of Science and Technology Technical Universities, ISSN 2354-1083.
 23. Nghiên cứu đứu tính khí đđí  hhí ccí cánh NACA64-212 gNA cánh vvn đuôi bbô phhi  bbhi tính toán mô phhph, T h chí Cơ khí Vii  Nam, sN 09 năm 2017, ISSN 0866-7056.
 24. Nghiên cch xâm thh  trong hh thhng chân vvâ – bánh lái tàu thuu khi thay đđa nnay đđ khí bbí  mô phhph ss 3D, T D chí Cơ khí Vii  Nam, sN 06 năm 2019, ISSN 0866-7056.
 25. Effect of Element Addition and Heat Treatment Process on the Properties of High Manganese Steel, Internation Jounal on Advanced Sscience Enhinwwring Information Technology, Vol 9(2019) No9. ISSN: 2088 – 5334.