Home
Lê Quang

THÔNG TIN CÁN BỘleQuang

Họ và tên:                              Lê Quang
Học hàm, học vị:                  Phó Giáo Sư, Tiến sỹ
Ngày tháng năm sinh:          24 – 03 – 1955
Vị trí công tác:                      Giảng viên cao cấp
Điện thoại:                            0913223160
Email:                                     quang.le@hust.edu.vn

 

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Cơ học chất lỏng
 • Thủy khí kỹ thuật
 • Cơ học vật bay I, II
 • Khí động học
 • Thiết kế máy bay
 • Cơ học chất lỏng nâng cao
 • Thủy động lực học nâng cao
 • Phương pháp tính trong cơ học chất lỏng
 • Dòng Xâm thực và động lực học dong chảy nhanh
 • Lý thuyết tàu thủy

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

 • Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển xâm thực trong dòng chảy nhanh.
 • Nghiên cứu cơ chế giảm sức cản cho chuyển động của tàu thuyền.
 • Nghiên cứu ổn định và điều khiển cho máy bay và tàu thuyền.
 • Nghiên cứu các phương pháp xây dựng hệ số Khí động và Thủy động cho máy bay, tàu thủy và thiết bị ngầm.
 • Nghiên cứu phương pháp điều khiển tối ưu trong các hệ thống công nghiệp
 • Phương pháp tính và ứng dụng các phần mềm mô phỏng nâng cao trong các bài toán thực tế.

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 1989  TRƯỜNG INP GRENOBLE
Thạc Sĩ 1986 VIỆN CƠ HỌC GRENEOBLE -PHÁP
Kỹ sư/cử nhân 1979 HỌC VIÊN VAAZ – TIỆP

4. Tóm tắt quá trình công tác

 • 1980 – 1985 Cán bộ giảng dạy – Bộ môn Thủy khí động lục
 • 1985- 1986 Học cao học tai IMG – Viện Cơ học Grenoble – C.H. Pháp
 • 1986-1989 Làm nghiên cứu sinh tại Trường INP – Grenoble
 • 1989 – 1993 Cán bộ giang dạy KHOA Cơ học ứng dụng
 • 1993-2003 Phó bộ môn Kỹ thuật thủy khí và hàng không
 • 2003- 1015 Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy
 • 2015-nay: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy

5. Công trình NCKH điển hình

 • Tính toán thiết kế chế tạo thiết bị bay hỗn hợp – Đề tài NCKH cấp Bộ, Bộ Giáo dục-Đào tạo
 • 02 Tính toán tối ưu tàu thuyền và và xây dựng thuật toán thiết kế tự động tuyến hình tàu – Đề tài NCKH cấp Trường, Bộ Giáo dục-Đào tạo
 • 03 Một số bài toán cơ sở của thuỷ khí kỹ thuật – Đề tài NCCB cấp nhà nước – mã số 3.2.01.01
 • 04 Những tương tác phức tạp ảnh hưởng đến việc giảm sức cản – Đề tài NCCB cấp nhà nước – mã số KT-04.02.2.2
 • 05 Mô phỏng số tương tác giữa chất lỏng thực và vật rắn – Đề tài NCCB cấp nhà nước – mã số 3.2.1.2
 • 06 Xây dựng cơ sở khoa học hỗ trợ chế tạo máy bay nhỏ 2 chỗ ngồi – Đề tài NCUD theo quyết định của Thủ tướng số 55/TB/- VPCP ngày 18-4-2003
 • 07 Nghiên cứu động lực học Tàu thuỷ và chân vịt tàu thuỷ – Đề tài NCCB cấp nhà nước.
 • Tính toán, thiết kế và chế tạo tàu cánh quạt khí động chạy ở vùng nước nông và bung lầy – Đề tài cấp thành phố 2011

6. Các giáo trình đã biên soạn

 • Động lực học vật bay. Giáo trình điện tử -2008
 • Cơ Học Vật Bay – Giáo trình  Nhà xuất bản ĐHBK Hà Nội 882-2016 –ISBN: 978-604-93-8857-6

7. Một số bài báo điển hình

 1. Le QUANG – J.P. FRANC – J.M. MICHEL- Analyse expérimetale des pressions statique et dynamique dans la zone de fermeture des poches de cavitation partielle. Xxe journées de l’Hydraulique.S.H.F.; 4-6 April 89 Lyon.
 2. Le QUANG – J.P. FRANC – J.M. MICHEL- Pressure pulse distribution around closure. Third International symposium on Cavitation Noise and Erosion in fluid systems. A.S.M.E. December 10-15, 1989 San Francisco California, USA.
 3. Le QUANG – Phương pháp phần tử biên trong tính toán dòng chảy bao quanh cánh. Báo cáo khoa học hội nghị Trường ĐHBK Hà nội 10/1991.
 4. J.M. DOREY – Le QUANG – F. TURA- A new test procedure using paint and polished samples to quantity cavitation agressivity on industrial components. A.S.M.E. 23-27 June, 1991 – Portlant, Oregon, USA.
 5. Le QUANG – Phương pháp đo và phân tích thực nghiệm trong dòng chảy bao quanh cánh có xâm thực. Báo cáo khoa học hội nghị Trường ĐHBK Hà nội 10/1991.
 6. Le Quang – Le Xuan QUE- A new test procedure for the prediction cavitation erosion. CPM. 92. 22-24/04/1992. Colloque Franco- Vietnamien
 7. Le QUANG – Calcul de l’écoulement stationaire autour un profil placé dans un canal. Vth National Conference on Mecanics. December, 1992 – Hanoi.
 8. Le QUANG – Analyse physique du comportement de poches de cavitation. Vth National Conference on Mecanics. December, 1992 – Hanoi.
 9. Le QUANG – Méthode de prévision de l’érosion de Cavitation. Vth National Conference on Mecanics. December, 1992 – Hanoi.
 10. Le QUANG – J.P. FRANC – J.M. MICHEL – Partial Cavities : Global Behaviour and mean pressure distribution. Journal of fluids Engineering. Volume 115, No2, 243-248, June 1993.
 11. Le QUANG – J.P. FRANC – J.M. MICHEL – Partial cavities : Pressure pulse distribution around cavity closure. Journal of fluids engineering. Volume 115, No2 June 1993.
 12. Le QUANG – Comparision of numerical and experimental result mean pressure distribution around cavity closure. 5th International conference of fluid Mecanics Egypt, January 2-5, 1995.
 13. Le QUANG – Calculation of partially caviting flow by Singularity methode, 4th National Conference on fluid. December, 1995 – Hanoi.
 14. Le QUANG- Les cavitations dans les pompes, Đ.H.B.K. Hanoi Conference 05/1996.
 15. Le QUANG- A study on Cavitation erosion rate. International Conference EMT’97
 16. Le QUANG – TRƯƠNG VŨ HƯNG- Phần mềm tính toán đặc trưng động lực học của biên dạng cánh (AIRFOIL 1.0). Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ học kỹ thuật 12-13/10/2001, trang 200-206, Hà Nội.
 17. Như Phương MAI – Le QUANG – Phan Thuỳ LINH- Một phương án thiết kế sơ bộ và kiểm tra bền mặt cắt ngang của máy bay dưới âm. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ học kỹ thuật 12-13/10/2001, trang 144-149 Hà Nội.
 18. Le QUANG – Những vấn đề nảy sinh trong quá trình mô hình hoá dòng chảy có xâm thực từng phần. Tuyển tập Hội nghị về Cơ học lần thứ VII. Hà Nội, Tháng 12/2002
 19. QUANG – H.A. TUAN – L.D. DUNG- Flight Simulation and Automatic Control- Proceeding of 2nd ASIA-PACIFIC Workshop on marine Hydrodynamics, June 21-22, 2004-Busan, Korea. Page 401-405
 20. Quang LE, Dzung LUONG DINH, Tung LE THANH, Huong PHAM THI THANH, Thai LE THI – Applied Self-tuning control to design autopilot systems for ships – The 4th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodymics-APHydro2008- Taipei, June 16-18, 2008.
 21. Do Sanh, Dinh Van Phong, Le Quang, Do Dang Khoa, Tran Duc, Nguyen Tuan Anh. Analysis of Aircrafts’ Take- off and Landing Periods- Tạp chí KH&CN Viện KH&CNVN –Tập 44/2-2006.
 22. Le Quang- P.A. Hung – Study of Stability of Aircraft. Proceedings of 2nd ASIA-PACIFIC Workshop on marine Hydrodynamics, June 21-22, 2004-Busan, Korea. Page 301-306.
 23. Ngo Van He, Le Quang, Yoshiho Ikeda. A numerical model to study resistance of ships. The 5th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodymics – APHydro2010, Osaka 1 – 4/2010, page 411 – 413.
 24. Quang L., Hien N. V., Quang V. D., Vinh H. T – Using Real-Time UML and Hybrid Automata for Designing Aerofoil Control Systems, HNTQ lần 1 về Cơ học và Khí cụ bay có điều khiển, 6 pp., 2005.
 25. Hien N. V., Quang L., Vinh H. T., Soriano T., Quang V. D. – An Executable Model-Driven Architecture Process to Develop Industrial Control Systems, National Conference on Engineering Mechanics and Automation, 50th Founding Anniversary of HUST, pp. 105-114, 2006.
 26. Hien N. V., Quang L., Vinh H. T., Quang V. D., Loc N. S., Soriano On the Modeling of Industrial Control Systems using SysML, Hội Cơ học Toàn quốc lần thứ 8, Tập 1, pp. 132-140, 2007.
 27. Ngô Văn Hiền, Lê Quang, Hồ Tường Vinh, Vũ Duy Quang – Giới thiệu phương pháp tiếp cận hướng mô hình để phát triển các hệ thống điều khiển công nghiệp. HNKH Cơ học Thủy khí Toàn quốc, Tr. 223-229, 2008.
 28. Quang L., Hien N. V., Soriano T.- Specializing Model-Driven Architecture To Develop Industrial Control Systems, , 5th SEATUC, ISSN 1882-5796, pp. 526-531, 2011.
 29. Hoàng Minh Đức, Ngô văn Hệ, Phạm Thị Thanh Hương, Lê Quang – Ứng dụng CFD nghiên cứu ảnh hưởng mũi đến sức cản than tàu thủy – Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2009
 30. Pham Thi Thanh Huong, Ngo Van He, Le Quang, Le Thanh Tung, Vu Duy Quang – Using the Ansys Fluent software to calculate drag force acting on a ship – The 5th SEATUC Symposium, Feb.2011
 31. Hien N. V., Quang L. – A Design Pattern of Hybrid Dynamic Systems Using Real-Time UML, 5th SEATUC, ISSN 1882-5796, pp. 532-537, 2011
 32. Phan Anh Tuan, Luong Ngoc Loi, Le Quang -Study on Rescue Airboat Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISBN: 978-602-96269-0-2, pp.768-773, INDONESIA, February 2010
 33. Le Thi Thai, Le Quang, Ngo Ich Long – Studying rotational velocity effects on characteristics flow around a propeller with 5500T-Serib Ship. OS10-11 SEATUC- February 24-25,2011, p560-565.
 34. Pham Thi Thanh Huong, Ngo Van He, Le Quang, Le Thanh Tung, Vu Duy Quang – Using the Ansys Fluent Software to calculate drag force acting on a ship. OS10-12 SEATUC- February 24-25,2011, p565-569.
 35. Le Quang, Vu Minh Canh – Tính toán khí động máy bay nhỏ 2 chỗ, xây dựng và chế tạo mô hình máy bay. Hội nghị Cơ học Thủy khí – ĐÀ NẴNG -Tháng 07- 2009.

8. Học viên cao học đã bảo vệ thành công thạc sỹ

 1. Nghiêm Xuân Giang: “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống xử lý số liệu phục vụ đo lường cho các thông số dòng chảy, khóa 2009“.
 2. Nguyễn Đức Hải: “Nghiên cứu và tính toán lực cản của tàu thủy, khóa 2009“.
 3. Nguyễn Thị Tú Oanh : Phân tích bài toán mất nước của hệ thực nghiệm ATLAS sử dụng chương trình RELAP 5 – khóa 2013
 4. + 4 Học viên đã bảo vệ thành công

9. NCS đã bảo vệ và đang làm luận văn tiến sỹ

 1. Lê Thị Thái: Nghiên cứu hiện tượng xâm thực bao quanh các vật rắn chuyển động với vận tốc lớn, 2008-2011 (HD1).
 2. Nguyễn Đông: Nghiên cứu, phân tích động lực học cho các phương tiện tự hành dưới nước và thiết kế hệ thống điều khiển tích hợp theo công nghệ hướng đối tượng. Đã bảo vệ cấp cở sở 1/2015 (HD1)
 3. Lê Nguyên Cường: Nghiên cứu nâng cáo tuổi thọ khai thác máy bay .(HD1)
 4. Hoàng Tú Uyên: Ổn định và điều khiển tàu thủy (HD2)