Home
Hà Mạnh Tuấn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:               Hà Mạnh TuấnKTHK_Tuanhm
Học hàm, học vị:     Nghiên cứu sinh
Năm sinh:               1981
Vị trí công tác:        Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc
Điện thoại:
E-mail:                 tuan.hamanh@hust.edu.vn

1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

  • Hệ thống tự động thủy lực, khí nén
  • Điều khiển thông minh
  • Robotics
  • Hệ thống phanh tàu hỏa

2. Quá trình đào tạo

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
NCS 2011-nay Intelligent control and Robotics, KONKUK University, Seoul, Korea
Thạc sĩ 2008 Máy tự động thủy khí, Đại học Bách khoa Hà Nội
Kỹ sư 2005 Máy tự động thủy khí, Đại học Bách khoa Hà Nội

3. Tóm tắt quá trình công tác

2005-2011      Cán bộ Bộ môn Kỹ thuật Hàng Không – Vũ trụ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
2008-2011      Giám đốc trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
2011- nay          Nghiên cứu sinh khoa cơ khí tại trường đại học công nghệ KONKUK, Hàn Quốc.

4. Một số bài báo điển hình

[1] H. Manh Tuan, “Research on a system for collecting, storing and utilizing potential energy from mobile vehicle for public devices,” in Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI), 2011 8th International Conference on, 2011, pp. 768-769.

[2] H. Manh-Tuan, K. Chul-Goo, K. Ho-Yeon, L. Joon-Hwan, L. Nam-Jin, L. Jun-Ho, et al., “Smooth tilting motion control of a train using two hydraulic actuators,” in System Integration (SII), 2011 IEEE/SICE International Symposium on, 2011, pp. 1335-1339.

[3] K. Chul-Goo and H. Manh-Tuan, “On a sensitivity function of input shaping control,” in Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI), 2012 9th International Conference on, 2012, pp. 380-384.

[4] M.-T. Ha and C.-G. Kang, “Fatigue analysis of railway wheels according to UIC standards,” in Control, Automation and Systems (ICCAS), 2012 12th International Conference on, 2012, pp. 112-116.

[5] M.-T. Ha and C.-G. Kang, “A novel apparatus for motion control experiments,” in Control Conference (ASCC), 2013 9th Asian, 2013, pp. 1-5.

[6] H. Manh-Tuan and K. Chul-Goo, “A motion control system developed for research and education purposes,” in Control, Automation and Systems (ICCAS), 2013 13th International Conference on, 2013, pp. 46-49.

[7] H. Manh-Tuan and K. Chul-Goo, “Experimental analysis of natural frequency error to residual vibration in ZV, ZVD, and ZVDD shapers,” in Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI), 2013 10th International Conference on, 2013, pp. 195-199.

[8] K. Chul-Goo and H. Manh-Tuan, “Partially analytical extra-insensitive shaper for a lightly damped flexible arm,” in Intelligent Robots and Systems (IROS 2014), 2014 IEEE/RSJ International Conference on, 2014, pp. 2401-2406.

[9] H. Manh-Tuan, K. Chul-Goo, K. Ho-Yeon, and A. Tae Hoi, “A precision stopping measurement device for data acquisition of urban trains,” in Control, Automation and Systems (ICCAS), 2014 14th International Conference on, 2014, pp. 726-729.

[10] M.-T. Ha, C.-G. Kang, Effect of pattern slot size on measurement errors of a noncontact line laser, in: Proceedings of the 11th International Conf. on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence, 2014, pp. 285-288, DourbleTree by Hilton, Kuala Lumpur, Malaysia

[11] C.-G. Kang, M.-T. Ha, H.-Y. Kim and T.H. An, Precision-stopping measurement system and precision-stopping measurement method of a train, Korea Patent 10-2014-0086821 (2014)

Comment

*

*