CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

BAN GIÁM ĐỐC


PGS.TS. Phạm Văn Sáng

Phó Viện trưởng phụ trách Viện

Phụ trách chung, tổ chức và nhân sự, tài chính, Đảng, Công đoàn,
Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ, Hợp tác Quốc tế, Sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, ISO, Website.

 PGS.TS. Khổng Vũ Quảng

Phó Viện trưởng

Phụ trách đào tạo đại học và sau đại học, cơ sở vật chất và thiết bị.

TRỢ LÝ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

TS. Trương Văn Thuận Trợ lý đào tạo sau đại học
TS. Lê Văn Minh Trợ lý đào tạo đại học
TS. Trần Thanh Tùng Trợ lý NCKH & CGCN
TS. Hà Mạnh Tuấn Trợ lý cơ sở vật chất

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

PGS.TS. Khổng Vũ Quảng Trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong
PGS.TS. Dương Ngọc Khánh Trưởng Bộ môn Ô tô và xe chuyên dụng
TS. Trần Khánh Dương Trưởng Bộ môn Máy và Tự động thủy khí
PGS.TS. Phạm Văn Sáng Trưởng Bộ môn Kỹ thuật thủy khí và tàu thủy
PGS.TS. Vũ Đình Quý Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ
PGS.TS. Phạm Hữu Tuyến Giám đốc Trung tâm nghiên cứu động cơ, nhiên liệu và khí thải

 ĐẢNG ỦY

Bí thư GS.TS. Lê Anh Tuấn
Phó bí thư PGS.TS. Lê Thanh Tùng
Ủy viên PGS.TS. Dương Ngọc Khánh
Ủy viên PGS.TS. Vũ Đình Quý
Ủy viên TS. Trần Khánh Dương

HỘI ĐỒNG VIỆN

TT Họ và Tên Chức vụ hiện nay Chức vụ trong HĐ
1 GS.TS. Lê Anh Tuấn Giảng viên cao cấp BM Động cơ đốt trong Ủy viên
2 PGS.TS. Dương Ngọc Khánh Phó Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên
3 PGS.TS. Phạm Văn Sáng Phó Viện trưởng phụ trách Viện, Trưởng BM KT Thủy khí và Tàu thủy Ủy viên
4 PGS.TS. Khổng Vũ Quảng Phó Viện trưởng, Trưởng BM Động cơ đốt trong Ủy viên
5 PGS.TS. Vũ Đình Quý Trưởng BM KT Hàng không và Vũ trụ Ủy viên
6 TS. Phạm Thị Thanh Hương Giảng viên chính Ủy viên
7 PGS.TS. Trương Việt Anh Trưởng phòng Quản lý chất lượng Ủy viên
8 PGS.TS. Phạm Hữu Tuyến Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ĐC, NL & KT Thư ký
9 GS.TS. Nguyễn Thế Mịch Giảng viên cao cấp Ủy viên
10 PGS.TS. Bùi Quốc Thái Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Ủy viên
11 PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan Giảng viên cao cấp Ủy viên
12 PGS.TS. Lê Thanh Tùng Giảng viên cao cấp, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Chủ tịch
13 PGS.TS. Nguyễn Phú Hùng Viện trưởng – Viện ứng dụng công nghệ NACENTECH, Bộ KHCN Ủy viên

CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch TS. Trần Đăng Quốc
Phó Chủ tịch ThS. Nghiêm Xuân Giang
Các ủy viên TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Trương Văn Thuận, ThS. Đào Chung Hải

ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư LCĐ TS. Trương Văn Thuận
Bí thư CĐCB TS. Lê Văn Nghĩa