Home
nguyendong-eng

BIOGRAPHY

 

Name:   Nguyen Dong
Title:     Doctor

Date of birth: 13/01/1981

Position:  Staff

Tel.:  0983425268

Email: dong.nguyen@hust.edu.vn

 

1. Lectures:

2. Research interests:

            Hydrodynamics analysis to improve the controller of an autonomous underwater vehicle

            – Design of autonomos underwater vehicle model for estimation of underwater manoeuvring coefficients

3. Honors and awards

4. Education:

 

Degree Year of graduation Field and university
Engineer 2005 Ship technology/ HUT
Master 2007 Hydraulics automation/ HUT

 

5. Employment record:

2005- now:  work at Department of ship Engineering and fluid mechanics, Ha noi University of technology

 

6. Remarkable scientific projects:

7. Published Books

8. Academic Papers

[1] Nguyễn Đông, Ngô Văn Hiền, Lê Quang. Quy trình MDA thực thi phần điều khiển hệ thống lái tàu thủy tự động. Tuyển tập Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về điều kiển và tự động hóa VCCA 2011,tr. 160-166

[2] Nguyễn Đông, Phạm Gia Điềm, Trương Việt Anh, Ngô Văn Hiền. Mẫu phân tích hướng đối tượng để thực thi điều khiển các phương tiện tự hành dưới nước. Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, ISSN 0868-3980,2012, tr. 101-106

[3] Lê Thanh Tùng, Nguyễn Đông, Lê Quang. A design of autonomos underwater vehicle model for estimation of underwater manoeuvring coefficients. The 6th Asia-pacific workshop on marine hydrodynamics-AP Hydro 2012, Malaysia September 3-4,2012, pp 379-384

[4] Khương Minh Tuấn, Nguyễn Đông, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Gia Điềm, Ngô Văn Hiền. Quy trình hướng đối tượng trong mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống cơ điện tử điều khiển thong qua tích hợp SYSML – MODELICA- MDA với Automate lai. Tạp chí cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, 2014, tr. 150-157

[5] Nguyen Dong, Nguyen Hoai Nam, Khuong Minh Tuan, Ngo Van Hien. A Novel approach to model an implement planar trajectory tracking controllers for Auvs/Asvs. Advanced materials research Vol. 1016 Trans Tech Publications, Switzerland, 2014, pp 686-693.

[6] Nguyen Dong, Ngo Van He, Ngo Van Hien, Le Quang. Hydrodynamics analysis to improve the controller of an autonomous underwater vehicle. Proceedings the 7th AUN/SEED-Net RCMME 2014, ISBN: 978-604-911-942-2, Ha noi 10/2014, pp 420-406