Home
Manh Hung NGUYEN

 

  Họ và tên TS. Nguyễn Mạnh Hưng
2 Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 205, 206 nhà C8
Email : hungnm-tfa@mail.hut.edu.vn 
Tel : + 3 8 68 25 25
Fax : + 3 8 68 25 25
Các môn giảng dạy:
 • Khí động lực học
 • Cơ sở Kỹ thuật hàng không
 • Phương pháp số trong chất lỏng (CFD)

 

Hướng nghiên cứu:
 • Nghiên cứu dòng chảy có mặt thoáng ứng dụng cho chuyển động của tầu thuyền,
 • Nghiên cứu năng lượng tái tạo, cụ thể năng lượng gió, năng lượng mặt trời,
 • Nghiên cứu đặc tính dòng chảy bằng thực nghiệm và CFD cho dòng chảy trong lĩnh vực: Hàng không, thủy lợi, biển…
Các công trình NC đã công bố 
 1. M-H.Nguyen, M.Ba, S.Huberson et M. Guilbaud, Effets portants en écoulement hydrodynamique instationnaire en domaine fréquentiel. 11ème Journée de l’hydrodynamique, Bress, 3-5 avrile 2007.
 2. M-H.Nguyen, M.Ba, S.Huberson et M.Guilbaud, Numerical simulation of the effect of lifting appendages on boat seakeeping. 2nd International Conference on Marine Research and Transportation, in Ischia, Naples, Italy, 28-30 June, 2007.
 3. M-H.Nguyen, M.Ba, S.Huberson et M.Guilbaud, Hydrodynamic flow calculation around surface piercing bodies in the frequency domain. 9th Conference on Numerical Ship Hydrodynamics, Ann Arbour, Michigan, August 5-8, 2007.
 4. Nguyễn Mạnh Hưng, Ngô Văn Hệ, Lê Quang, Using CFD method for calculation of  the offshore problem. The second vietnam’s conference of offshore, October 2009
 5. Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Mạnh Hưng, Bùi Trần Trung, Nghiên cứu khí động lực dòng có số Mach đơn vị. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc, Kỷ niệm 30 năm Viện Cơ học và 30 năm Tạp chí Cơ học, Hà Nội, ngày 8-9 /4/2009.
 6. Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Mạnh Hưng, Study of separation phenomenon in transonic flows produced by interaction between shock wave and boundary layer. Journal of institute of mechanics, Vietnam june 2010.
 7. Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Thế Mịch, Measurement of the velocity distribution around profile by method LDA. p. 438-448, Proceeding of the fifth national conference of metrology, 20-21/5/2010.
Các sách đã xuất bản Không có 
Học viên cao học đang hướng dẫn Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có
 

 

Lưu ý: – Mục nào không có thông tin thì ghi: Không có;

– Không dùng địa chỉ email không phải của trường.

Comment

*

*