Home
Le Quang

 

BIOGRAPHY leQuang
Name:                         LE QUANG

Title:                           Associate Professor, Doctor

Date of birth:              March 24, 1955

Position:                     Senior Lecturer

Tel.:                            84 913223160

Email:                        quang.le@hust.edu.vn

 

 

 1. Lectures:
 • Fluid Mechanics
 • Flight Mechanics I, II
 • Aerodynamics
 • Aircraft Design
 • Advanced Fluid Mechanics
 • Advanced Hydrodynamics
 • Computational Fluid Dynamics
 • Cavitation Flows and Fluid Dynamics for fast flow
 • Ship Theory
 1. Research interests:
 • Research on Cavitation and Supercavitation flow
 • Study on mechanism of reducing resistant for ship movement
 • Study on flight and ship stability and Automatic control
 • Application of heat transfer on waste solid boiler
 • CFD and Numeric simulation of industry flow
 1. Honors and awards

 

 1. Education:

 

Degree Year of graduation Field and university
Doctor 1989  Fluid Mechanics INPG – FRANCE
Master 1986 Fluid Mechanics IMG – FRANCE
Engineer/Bachelor 1979 Aeronautical Engineering VAAZ – BRNO – Tcheque

 

 1. Brief research background and working experiences:
 • 1980 – Present: Lecturer, Department of Ship Enginerring and Fluid Mechanics.

 

 1. Remarkable scientific projects:
 • Calculation, Conception and manufacture of mixt flighting object, Ministry of Education and Training project.
 • Optimation of Ship calculation and Automatical design process, University project.
 • Some resolution of Hydrodynamical problems, State Project, Code 3.2.01.01
 • Study on reduce of ship resistance, State project, Code KT-04.02.2.2
 • Numerical simulation reaction between real flow and solid object, State project, Code 3.2.1.2
 • Conception of science base for manufacture of 2 sits aircraft, State project, 2003
 • Hydrodynamical study on Ship and Ship propeller, State project
 1. Published Books
 • Flight Dynamics, E-book, 2008

 

 1. Remarkable Published Papers
 2. Le QUANG – J.P. FRANC – J.M. MICHEL- Pressure pulse distribution around closure. Third International symposium on Cavitation Noise and Erosion in fluid systems. A.S.M.E. December 10-15, 1989 San Francisco California, USA.
 1. Le QUANG – J.P. FRANC – J.M. MICHEL- Analyse expérimetale des pressions statique et dynamique dans la zone de fermeture des poches de cavitation partielle. Xxe journées de l’Hydraulique.S.H.F.; 4-6 April 89 Lyon.

Le QUANG – Phương pháp phần tử biên trong tính toán dòng chảy bao quanh cánh. Báo cáo khoa học hội nghị Trường ĐHBK Hà nội 10/1991.

J.M. DOREY – Le QUANG – F. TURA- A new test procedure using paint and polished samples to quantity cavitation agressivity on industrial components. A.S.M.E. 23-27 June, 1991 – Portlant, Oregon, USA.

Le QUANG – Phương pháp đo và phân tích thực nghiệm trong dòng chảy bao quanh cánh có xâm thực. Báo cáo khoa học hội nghị Trường ĐHBK Hà nội 10/1991.

Le Quang – Le Xuan QUE- A new test procedure for the prediction cavitation erosion. CPM. 92. 22-24/04/1992. Colloque Franco- Vietnamien

Le QUANG – Calcul de l’écoulement stationaire autour un profil placé dans un canal. Vth National Conference on Mecanics. December, 1992 – Hanoi.

 1. Le QUANG – Analyse physique du comportement de poches de cavitation. Vth National Conference on Mecanics. December, 1992 – Hanoi.
 2. Le QUANG – Méthode de prévision de l’érosion de Cavitation. Vth National Conference on Mecanics. December, 1992 – Hanoi.
 3. Le QUANG – J.P. FRANC – J.M. MICHEL – Partial Cavities : Global Behaviour and mean pressure distribution. Journal of fluids Engineering. Volume 115, No2, 243-248, June 1993.
 4. Le QUANG – J.P. FRANC – J.M. MICHEL – Partial cavities : Pressure pulse distribution around cavity closure. Journal of fluids engineering. Volume 115, No2 June 1993.
 5. Le QUANG – Comparision of numerical and experimental result mean pressure distribution around cavity closure. 5th International conference of fluid Mecanics Egypt, January 2-5, 1995.
 6. Le QUANG – Calculation of partially caviting flow by Singularity methode, 4th National Conference on fluid. December, 1995 – Hanoi.
 7. Le QUANG- Les cavitations dans les pompes, Đ.H.B.K. Hanoi Conference 05/1996.
 8. Le QUANG- A study on Cavitation erosion rate. International Conference EMT’97
 9. Le QUANG – TRƯƠNG VŨ HƯNG- Phần mềm tính toán đặc trưng động lực học của biên dạng cánh (AIRFOIL 1.0). Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ học kỹ thuật 12-13/10/2001, trang 200-206, Hà Nội.
 10. Như Phương MAI – Le QUANG – Phan Thuỳ LINH- Một phương án thiết kế sơ bộ và kiểm tra bền mặt cắt ngang của máy bay dưới âm. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ học kỹ thuật 12-13/10/2001, trang 144-149 Hà Nội.
 11. Le QUANG – Những vấn đề nảy sinh trong quá trình mô hình hoá dòng chảy có xâm thực từng phần. Tuyển tập Hội nghị về Cơ học lần thứ VII. Hà Nội, Tháng 12/2002
 12. QUANG – H.A. TUAN – L.D. DUNG- Flight Simulation and Automatic Control- Proceeding of 2nd ASIA-PACIFIC Workshop on marine Hydrodynamics, June 21-22, 2004-Busan, Korea. Page 401-405
 13. Quang LE, Dzung LUONG DINH, Tung LE THANH, Huong PHAM THI THANH, Thai LE THI – Applied Self-tuning control to design autopilot systems for ships – The 4th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodymics-APHydro2008- Taipei, June 16-18, 2008.
 14. Do Sanh, Dinh Van Phong, Le Quang, Do Dang Khoa, Tran Duc, Nguyen Tuan Anh. Analysis of Aircrafts’ Take- off and Landing Periods- Tạp chí KH&CN Viện KH&CNVN –Tập 44/2-2006.
 15. Le Quang- P.A. Hung – Study of Stability of Aircraft. Proceedings of 2nd ASIA-PACIFIC Workshop on marine Hydrodynamics, June 21-22, 2004-Busan, Korea. Page 301-306.
 16. Ngo Van He, Le Quang, Yoshiho Ikeda. A numerical model to study resistance of ships. The 5th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodymics – APHydro2010, Osaka 1 – 4/2010, page 411 – 413.
 17. Quang L., Hien N. V., Quang V. D., Vinh H. T – Using Real-Time UML and Hybrid Automata for Designing Aerofoil Control Systems, HNTQ lần 1 về Cơ học và Khí cụ bay có điều khiển, 6 pp., 2005.
 18. Hien N. V., Quang L., Vinh H. T., Soriano T., Quang V. D. – An Executable Model-Driven Architecture Process to Develop Industrial Control Systems, National Conference on Engineering Mechanics and Automation, 50th Founding Anniversary of HUST, pp. 105-114, 2006.
 19. Hien N. V., Quang L., Vinh H. T., Quang V. D., Loc N. S., Soriano On the Modeling of Industrial Control Systems using SysML, Hội Cơ học Toàn quốc lần thứ 8, Tập 1, pp. 132-140, 2007.
 20. Ngô Văn Hiền, Lê Quang, Hồ Tường Vinh, Vũ Duy Quang – Giới thiệu phương pháp tiếp cận hướng mô hình để phát triển các hệ thống điều khiển công nghiệp. HNKH Cơ học Thủy khí Toàn quốc, Tr. 223-229, 2008.
 21. Quang L., Hien N. V., Soriano T.- Specializing Model-Driven Architecture To Develop Industrial Control Systems, , 5th SEATUC, ISSN 1882-5796, pp. 526-531, 2011.
 22. Hoàng Minh Đức, Ngô văn Hệ, Phạm Thị Thanh Hương, Lê Quang – Ứng dụng CFD nghiên cứu ảnh hưởng mũi đến sức cản than tàu thủy – Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2009
 23. Pham Thi Thanh Huong, Ngo Van He, Le Quang, Le Thanh Tung, Vu Duy Quang – Using the Ansys Fluent software to calculate drag force acting on a ship – The 5th SEATUC Symposium, Feb.2011
 24. Master students
 1. Hien N. V., Quang L. – A Design Pattern of Hybrid Dynamic Systems Using Real-Time UML, 5th SEATUC, ISSN 1882-5796, pp. 532-537, 2011.
 2. Phan Anh Tuan, Luong Ngoc Loi, Le Quang -Study on Rescue Airboat Proceeding of Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, ISBN: 978-602-96269-0-2, pp.768-773, INDONESIA, February 2010.
 3. Le Thi Thai, Le Quang, Ngo Ich Long – Studying rotational velocity effects on characteristics flow around a propeller with 5500T-Serib Ship. OS10-11 SEATUC- February 24-25,2011, p560-565.
 4. Pham Thi Thanh Huong, Ngo Van He, Le Quang, Le Thanh Tung, Vu Duy Quang – Using the Ansys Fluent Software to calculate drag force acting on a ship. OS10-12 SEATUC- February 24-25,2011, p565-569.
 5. Le Quang, Vu Minh Canh – Tính toán khí động máy bay nhỏ 2 chỗ, xây dựng và chế tạo mô hình máy bay. Hội nghị Cơ học Thủy khí – ĐÀ NẴNG -Tháng 07- 1009.
 • Nghiêm Xuân Giang: “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống xử lý số liệu phục vụ đo lường cho các thông số dòng chảy, khóa 2009“
 • Nguyen Duc Hai: “Nghiên cứu và tính toán lực cản của tàu thủy, khóa 2009“.
 • Nguyễn Thị Tú Oanh : Phân tích bài toán mất nước của hệ thực nghiệm ATLAS  sử dụng chương trình RELAP 5 – khóa 2013
 • + About 5 students more
 1. NCS đang hướng dẫn và đã bảo vệ
 • Le Thi Thai: Nghiên cứu hiện tượng xâm thực bao quanh các vật rắn chuyển động với vận tốc lớn, 2008-2011 (HD1). – Đã bảo vệ 2011
 • Nguyễn Đông : Nghiên cứu, phân tích động lực học cho các phương tiện tự hành dưới nước và thiết kế hệ thống điều khiển tích hợp theo công nghệ hướng đối tượng. Bảo vệ cấp cở sở 1/2015. (HD1)
 • Lê Nguyên Cường : Nghiên cứu nâng cáo tuổi thọ khai thác máy bay . (HD1)
 • Hoàng Tú Uyên : Ổn định và điều khiển tàu thủy (HD2)

Comment

*

*