Home
Hong Quan LUU

CURRICULUM VITAE

Full name:            LUU Hong QuanKTHK_Quanlh
Title:                     Dr.
Date of birth:        1986
Position.:             Lecturer, Aeronautical and Space Engineering, School of Transportation Engineering
Tel.:                    +84.438682525
E-mail:                 quan.luuhong@hust.edu.vnquanlh.hust@gmail.com

Education

 • Doctor      2013   Energy, Thermal and Combustion, E.N.S.M.A, France
 • Master      2010   Fluid Power Engineering, Hanoi University of Science & Technology, Vietnam
 • Engineer   2009   Aeronautics, Hanoi University of Science & Technology, Vietnam

Fields of interest

 • Fluid mechanics
 • Aerodynamics
 • Thermal – combustion
 • Computational Fluid Dynamics
 • Fluid Structure Interaction

Honors and awards

Courses taught

 • Fundamental of aerodynamics
 • Numerical method in fluid mechanics

Brief research background and working experiences
2014-present:     Lecturer, Department of Aeronautical and Space Engineering, Hanoi University of Technology.

Remarkable published papers

 • Luu Hong Quan, Nguyen Phu Khanh, 3D numerical simulation of horizontal-axis wind turbine (ISBN: 978-974-384-443-0) 2nd  AUN/SEED-Net Regional Conference on New and Renewable Energy, Chonburi, Thailand 21-22th January 2010
 • H. Q. Luu, D. Q. Le, T. T. Hoang, V. H. Phan Theoretical Calculation and CFD Simulation Studies of Hybrid Rocket Motor The 7th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering, Hanoi 9th &10th October, 2014
 • Lê Doãn Quang, Trịnh Xuân Thao, Lưu Hồng Quân, Hoàng Thanh Tùng ,Nguyễn Phú Hùng và Vũ Duy Quang, Tính toán chu trình nhiệt và mô phỏng cháy trong động cơ Scramjet, Hội nghị Khoa học về Cơ học Thủy khí 24-26/07/2014, Phan Rang, Ninh Thuận.
 • Lê Doãn Quang, Đoàn Lê Phương, Lưu Hồng Quân, Hoàng Thanh Tùng ,Nguyễn Phú Hùng, Nghiên cứu dòng siêu âm trong động cơ Scramjet, Hội nghị Khoa học về Cơ học Thủy khí 24-26/07/2014, Phan Rang, Ninh Thuận.
 • Phan Việt Hưng, Lê Doãn Quang, Lưu Hồng Quân, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phú Hùng và Vũ Duy Quang, Tính toán độ cao và tầm bay của động cơ tên lửa nhiên liệu hỗn hợp lực đẩy 5kN ứng dụng trong hàng không vũ trụ, Hội nghị Khoa học về Cơ học Thủy khí 24-26/07/2014, Phan Rang, Ninh Thuận.
 • Phan Việt Hưng, Lê Doãn Quang, Lưu Hồng Quân, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phú Hùng và Vũ Duy Quang, Tính toán thiết kế động cơ tên lửa nhiên liệu hỗn hợp lực đẩy 5kN ứng dụng trong hàng không vũ trụ, Hội nghị Khoa học về Cơ học Thủy khí 24-26/07/2014, Phan Rang, Ninh Thuận.

Topics for Master thesis

Topics for PhDs