Home
HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC

THÔNG TIN CÁN BỘ

Họ và tên:               HOÀNG THỊ BÍCH NGỌCco ngoc

Học hàm, học vị:    PGS. TS

Ngày sinh:              21-4-1957

Vị trí công tác:        Cán bộ giảng dạy (thỉnh giảng từ tháng 5/2019)

Điện thoại:              04.38692984

Email:                    ngoc.hoangthibich@hust.edu.vn

  1. Các môn học đảm nhiệm:

          1.1. Cơ học chất lỏng ứng dụng

1.2. Cơ học chất lỏng chuyên sâu

1.3. Cơ học chất lỏng thực

1.4. Khí động lực học cơ bản

1.5. Khí động lực học chuyên sâu

1.6. Lý thuyết cánh

1.7. Phương pháp số trong cơ học chất lỏng

1.8. Máy thuỷ lực thể tích

1.9. Máy thủy khí cánh dẫn

1.10. Thủy động lực học dòng xâm thực

1.11. Khí động đàn hồi

1.12. Lý thuyết lớp biên

  1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

          2.1. Khí động lực học dòng dưới âm, quá độ âm, trên âm

2.2. Kết cấu và khí động đàn hồi

2.3. Ổn định và điều khiển trong Cơ học bay và Truyền động thủy lực

  1. Thành tích, giải thưởng
  2. Quá trình đào tạo:
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ 1999 Thủy khí động lực học  /Đại học Bách khoa Hà Nội
Thạc Sĩ 1990 Máy thủy khí cánh dẫn / Học viện Bách khoa Grenoble – Pháp
Kỹ sư 1979 Máy và Tự động Thủy khí / Đại học Bách khoa Hà Nội
  1. Tóm tắt quá trình công tác:
Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác
10/1979-6/1983 Kỹ sư – Sĩ quan quân đội Z133, Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam
6/1983-9/1989 Cán bộ giảng dạy Đại học Bách khoa Hà Nội
9/1989-9/1990 Cao học Học viện Bách khoa Grenoble, Pháp
9/1990-3/1994 Nghiên cứu sinh Học viện Bách khoa Grenoble, Đại học Bách khoa Hà Nội
3/1994 đến nay Cán bộ giảng dạy Đại học Bách khoa Hà Nội
  1. Công trình NCKH điển hình (không quá 10 công trình điển hình):
TT Tên đề tài Cấp quản lý Vai trò Thời gian
1 Dòng rối chảy bao profil cánh khí động – Bài toán Euler, Lớp biên và Vết liên hợp Nhà nước Chủ nhiệm 2001-2003
2 Dòng thực trong lĩnh vực Thủy – Khí động lực học Hàng không và Máy thủy khí Nhà nước Chủ nhiệm 2004-2005
3 Khí động lực – Khí động đàn hồi – Điều khiển trong Hàng không Nhà nước Chủ nhiệm 2006-2008
  1. Các giáo trình đã biên soạn (không quá 10 giáo trình điển hình):
TT Tên sách Nhà xuất bản Các tác giả
1 Máy thủy khí cánh dẫn NXB Khoa học và Kỹ thuật  (2012) Hoàng Thị Bích Ngọc
2 Máy thủy lực thể tích & Các phần tử thủy lực và Cơ cấu điều khiển trợ động NXB Khoa học và Kỹ thuật  (2007) Hoàng Thị Bích Ngọc
3 Lý thuyết lớp biên và Phương pháp tính NXB Khoa học và Kỹ thuật  (2004) Hoàng Thị Bích Ngọc
4 Lý thuyết Thứ nguyên và Tương tự NXB ĐHBách khoa (2000) Hoàng Thị Bích Ngọc
5 Máy thủy lực thể tích NXB Khoa học và Kỹ thuật (2000) Hoàng Thị Bích Ngọc
6 Lý thuyết lớp biên NXB ĐHBách khoa (1999) Hoàng Thị Bích Ngọc
7 Máy thủy lực thể tích NXB ĐHBách khoa (1998) Hoàng Thị Bích Ngọc
  1. Một số bài báo điển hình (không quá 15 bài báo điển hình theo thứ tự ưu tiên):
TT Tên bài báo & Các tác giả Tạp chí & Thời gian
1 Influences of the compressibility on aerodynamic characteristics of profile under the transonic flow theory

(Hoang Thi Bich Ngoc)

Vietnam Journal of Mechanics – V.29, No 4. pp. 497-506,  2007
2 Study of Transonic effect of flows around slender bodies of revolution and plane profiles (Hoang Thi Bich Ngoc) Vietnam Journal of Mechanics – V.32, No 1. pp. 27-36,  2010
3 Study of separation phenomenon in transonic flows produced by interaction between shock wave and boundary layer (Hoang Thi Bich Ngoc, Nguyen Manh Hung) Vietnam Journal of Mechanics – V.33, No 3. pp. 170-181,  2011
4 Experimental study of laminar separation phenomenon combining with numerical calculations (Nguyen Manh Hung, Hoang Thi Bich Ngoc) Vietnam Journal of Mechanics – V.32, No 2. pp. 95-104,  2011
5 Calculating the aerodynamics of vertical axis wind turbines (Hoang Thi Bich Ngoc) Vietnam Journal of Mechanics – V.4, No 3. pp.169-184,  2012
6 Experiment and numerical calculation to determine aerodynamics characteristics of flows around 3D wings (Nguyen Hong Son, Hoang Thi Bich Ngoc, Dinh Van Phong, Nguyen Manh Hung) Vietnam Journal of Mechanics – V.36, No 2. pp. 133-143,  2014
7 Influence of rudder aerodynamic load on the stability of flight mechanics and the stability of control hydraulic circuit (Hoang Thi Bich Ngoc, Nguyen Manh Hung) Journal of Science and Technology B, pp. 159-165, No 79, 2010
8 Problem of elastic deformation for aircraft wings with the variation of velocity and incidence angle (Hoang Thi Bich Ngoc, Dinh Van Phong, Nguyen Manh Hung, Nguyen Hong Son) Journal of Science and Technology B, pp. 20-25, No 100, 2014
9 Calculating shock wave angles and drags of supersonic flows through cones and wedges (Hoang Thi Bich Ngoc, Nguyen Manh Hung) 14th Asian Congress of Fluid Mechanics, pp. 196-201, 2013
10 Calculating aerodynamic characteristics of swept-back wings (Nguyen Manh Hung, Hoang Thi Bich Ngoc,

Nguyen Hong Son)

14th Asian Congress of Fluid Mechanics,  pp. 132-137, 2013
11 Xác định ứng suất đàn hồi khí động của cánh có số lượng dầm thay đổi khi độ cứng kết cấu chống xoắn lớn hơn nhiều hệ số xoắn khí động (Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Mạnh Hưng) Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc, tr.379-384, 2014
12 Nghiên cứu thực nghiệm hiệu ứng khí động tại mút cánh 3D (Nguyễn Mạnh Hưng, Hoàng Thị Bích Ngọc) Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc, tr.337-342, 2014
13 Lựa chọn phương án thiết kế khí động học biên dạng kinh tuyến máy nén dọc trục nhiều cấp Nguyễn Mạnh Hưng, Hoàng Thị Bích Ngọc) Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc, tr, 174-183, 2013
14 Tính toán đặc trưng khí động với dải vận tốc hỗn hợp trên âm và dưới âm bằng giải phương trình Euler (Nguyễn Mạnh Hưng, Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Hồng Sơn) Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc, tr. 184-193, 2013
15 Hiện tương tăng và giảm áp ảnh hưởng đến đặc trưng khí động trong vùng khí sát mặt đất (Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Hồng Sơn, Bùi Vinh Bình) Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc, tr. 259-268, 2013