Home
Duc Khanh Nguyen

CURRICULUM VITAE

Full name:            NGUYEN DUC Khanh
Title:                       Master
Date of birth:        1985
Position.:             Lecturer, Department of  Internal Combustion Engine .
Tel.:                    +84.988905153
E-mail:               khanh.nguyenduc@hust.edu.vn

 

1. Courses taught:

  • Basic of Internal Combustion Engine
  • Internal Combustion Engine Thesis

2. Fields of interest:

  • Simulation on kinetic and dynamic of fluid in ICE
  • Simulation tendencies: alternative fuels, retrofit engine, aftertreatment

4. Education:

Degree Year of graduation Major and University
Master 2014 Internal Combustion Engines, Hanoi University of Technology, Vietnam
Engineer 2010 Internal Combustion Engines, Hanoi University of Technology, Vietnam
Engineer 2008 Aeronautical and sapce engineering , Hanoi University of Technology, Vietnam

5. Brief research background and working experiences

2008 up to now, Lecturer, Department of Internal Combustion Engine, Hanoi University of Technology.

6. Remarkable scientific projects

01 A member for a research project on development of a local real world driving cycle for motorcycles for Hanoi.

02 A member for aProjects funded by Hanoi People’s Committee:01C-09/02-2010-2, Research on exhaust emission reduction for diesel buses in Hanoi.

03 A member for a Government funded Projects, 06/HĐ-ĐT.KC.05.TN05/11-15: Study on improving fuel consumption economy and emission reduction for spark ignition engine by providing hydrogen rich gas mixture to engine.

04 A member for a Government funded Projects, 06/HĐ-ĐT.06.11/NLSH: Research on the compatibility of old generation gasoline engines with ethanol-gasoline blended fuels.

05 Responsible for University projects, Study of the Effect of Venturi Pipe Structure on Gas Recirculation Capability in EGR System by Using CFD Software

7. Remarkable published papers

1. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long, “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) đến thông số làm việc và phát thải độc hại của động cơ xăng bằng phần mềm AVL Boost”, Tạp chí Tổng hội Cơ khí Việt Nam, 4/2013.

2. Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đình Long, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Tiến, “Nghiên cứu đặ̣c tính làm việc và phát thải của động cơ xăng khi sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG)”, Tạp chí Tổng hội Cơ khí Việt Nam, 4/2013.

3. Nguyễn Đức Khánh, Trần Đăng Quốc, “Đánh giá tính năng làm việc và phát thải  độc hại của động cơ diesel khi sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel/CNG”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2013, ISSN 1859-4182.

4. Tran Dang Quoc, Nguyen Duc Khanh, Dinh Xuan Thanh, “A Study on Increasable Mixing Duration in Direct Injection Natural Gas Fueled Spark Ignition Engine by Auxiliary Injection”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2013, ISSN 1859-4182.

5. Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thành Trung, “Nghiên cứu ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm tới đặc điểm quá trình cháy và hình thành phát thải của động cơ đánh lửa sử dụng nhiên liệu CNG bằng phần mềm AVL Boost”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 17, 8/2013, ISSN 1859-3585.

6. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long, “Nghiên cứu mô phỏng xác định góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu CNG”, Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, số 7-8, 9/2013, ISSN 1859-4263.

7. Nguyen Thanh Trung, Nguyen Duc Khanh, Hoang Dinh Long, “Study on performance improvement of S.I. engine fuelled with CNG by mean of advancing ignition timing – A modeling approach”, 8th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 3/2014, ISBN 978-967-12214-1-9.

8 Phạm Hòa Bình, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Duy Tiến: “Phân tích ảnh hưởng của nhiên liệu gasohol E20 đến hệ thống nhiên liệu động cơ xăng thông qua một số kết quả nghiên cứu trên thế giới. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội.

9. Khanh  Nguyen  Duc,  Quang  Khong  Vu,  Tuan  Le  Anh  and  Thanh  Dinh  Xuan, “Study of the Effect of Venturi Pipe Structure on Gas Recirculation Capability in EGR System by Using CFD Software”, Proceeding of the 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on New and Renewable Energy, October 12-13, 2011, Ho Chi Minh City, Vietnam.

10. Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu trường nhiệt độ và ứng suất tác dụng lên nắp máy động cơ diesel bằng phương pháp phần tử hữu hạn”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội,  số 13/2012, ISSN 1859-3585.

11. Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến “Đánh giá phát thải xe máy đang lưu hành tại việt nam theo các chu trình thử Euro II, Euro III và WMTC”, Tạp chí Tổng hội cơ khí Việt Nam, 4/2013.

12. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thế Trực, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thế Lương, “Nghiên cứu xác định góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ xe máy bằng phần mềm AVL Boost”, Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2013, ISSN 1859-4182.

13. Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, Bùi Văn Chinh, “Nghiên cứu cải tiến bộ chế hòa khí của động cơ xe máy khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu Ethanol E100”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 16, 6/2013, ISSN 1859-3585.

14. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Thành Bắc, “Nghiên cứu mô phỏng sử dụng lưỡng nhiên liệu cồn-diesel bằng phương pháp phun trên đường nạp”, Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, số 7-8, 9/2013, ISSN 1859-4263.

15. Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh, “A study on carburetor modification of motorcycle S.I. engine fueled with bio-fuel blend E100”, 3rd International Conference on Sustainable  Energy, Ho Chi Minh City, Vietnam, 10/2013, ISBN 978-604-73-1990-9.

16. Bùi Văng Chinh, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu giảm phát thải NOx bằng phương pháp luân hồi khí thải (EGR) và sử dụng khí giàu ni tơ (NEA)”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 18, 10/2013, ISSN 1859-3585.

17. Bùi Văn Chinh, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Đức Khánh, “Nghiên cứu nâng cao tính năng làm việc của động cơ xe máy đang lưu hành sử dụng nhiên liệu E100 bằng cách sấy nóng đường nạp nhờ tận dụng nhiệt khí thải”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 19, 12/2013, ISSN 1859-3585.

18. Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Tiến, Đinh Xuân Thành, “Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel lắp trên xe buýt bằng phần mềm AVL – Boost”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, số 91, 2012, ISSN 0868-3980.

19. Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Vinh, “Xác định vị trí khoan lỗ lắp đầu nội soi buồng cháy trên nắp máy động cơ AVL 5402 bằng phần mềm Catia”, Tạp chí Khoa học công nghê Trường Đại học Quảng Bình, số 05, 5/2014, ISSN 0866 -7683.

20. Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh, “Evaluation of Emissions and Performance of Modified Motorcycle S.I. engine fuelled with bio-fuel blend E100”, International Journal of  Advanced Transport Phenomena, BrCorp, Vol. 02, No. 01, Jan-Dec 2013, pp 15-20.

21. Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh, Nguyen Viet Bang, “Modeling and experimental research on conversion of currently used motorcycle to flexible fuel vehicle”, 8th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 3/2014, ISBN 978-967-12214-1-9

 

 

Comment

*

*