Danh mục cán bộ

TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
   Bộ môn Máy và Tự động thủy khí
1 Ngô Sỹ- Lộc PGS. TS/Giảng viên  t loc
2 Nguyễn Thế Mịch GS.TS/Giảng viên  t mich
3 Bùi Quốc Thái PGS.TS/Giảng viên  t thai
4 Hoàng Sinh Trường PGS.TS/Giảng viên  t truong
5 Hoàng Thị Bích Ngọc PGS.TS/Giảng viên  co ngoc
6 Đỗ Huy Cương TS/Giảng viên  a cuong
7 Trương Việt Anh PGS.TS/Trưởng bộ môn  v anh
8 Trần Khánh Dương TS/Phó trưởng bộ môn  t duong
9 Trần Xuân Bộ TS/Phó trưởng bộ môn  bo
10 Vũ Văn Trường TS/Giảng viên  
11 Trương Văn Thuận TS/Giảng viên  
12 Đỗ Thành Công Ths/Giảng viên  thanh cong
13 Đỗ Viết Long Ths/Giảng viên  viet long
14 Ngô Ích Long TS/Giảng viên  ich long

Comment

*

*