Danh sách đề tài nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu tiêu biểu đã thực hiện trong thời gian gần đây:

 Đề tài các Cấp:

  • Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tích hợp theo công nghệ hướng đối tượng (MDA & RealTime UML) và thiết bị dẫn đường (INS/GPS) cho các phương tiện tự hành dưới nước. Đề tài tiềm năng, thời gian thực hiện 01/2012-12/2012. KC03.TN05/11-15.
  • Một số bài toán cơ sở của thuỷ khí kỹ thuật – Đề tài NCCB cấp nhà nước – MS. 3.2.01.01
  • Phương pháp kiến trúc hướng theo mô hình để phát triển các hệ thống động lực lai công nghiệp: áp dụng cho hệ thống lái tàu thủy tự động có điều khiển theo chương trình. Thời gian thực hiện 2010 – 2011. B2010-01-354.
  • Tính toán, chế tạo mô hình tàu ngầm mini. Thời gian thực hiện: 2010-2012, Mã số: B2010-01-351.
  • Tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình tàu cứu hộ hoạt động ở vùng nước nông, đầm lấy và rong rêu, Mã số: B2009-01-291.
  • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống dập bụi bằng phương pháp phun hỗn hợp nước- khí nén. Đề tài NCKH cấp bộ (bộ GD& Đào tạo). Đã triển khai nhiều dự án chống bụi trong các Mỏ than ở Quảng Ninh.

Đề tài HTQT:

  • Design and Manufacturing a Model Airboat, Đề tài NCKH trong khuôn khổ hợp tác giữa các trường đại học ở Nhật bản và các trường đại học ở các nước Đông Nam Á, JICA-AUN/SEED Net program, 2010, MS: HUST-RA1001.
  • Research & Development on Mini Underwater Vehicle, Đề tài NCKH trong khuôn khổ hợp tác giữa các trường đại học ở Nhật bản và các trường đại học ở các nước Đông Nam Á, JICA-AUN/SEED Net program, 2012, MS: HUST-RA1201.

Comment