Xuất bản

Báo cáo & Bài báo điển hình

 1. Hai Vu, Stéphane Lathuilière, Ta-Hoang Vo, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran, Tan-Hung Dinh, A study of unmanned aerial vehicle imagery requirements for semantic regions recognition – Journal of Computer Science and CyberneticsV.XX, N.X (2015), 1–DOI no. 10.15625/1813-9663/30/2/3614.
 2. Q.H. Vu, D. Halm, Y. Nadot, “High cycle fatigue of 1045 steel under complex loading: Mechanisms map and damage modelling”, International Journal of Damage Mechanics, Vol. 23, Issue 3, pp. 1056-7895, 2014.
 3. Vu Quoc Huy, Pham Hoang Son, “Numerical and Experimental Studies of a Three Dimensional Wing in Ground Effect”, Journal of Science & Technology (Technical Universities), No. 100, pp. 16-19, 2014.
 4. Vũ Quốc Huy, Nguyễn Đình Trường, “Phân tích tiếng ồn trong cabin ô tô gây ra do rung động bằng phương pháp phần tử hữu hạn”, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt tháng 05/2014, pp.427-431, 2014.
 5. Nguyen Van Thuong, Nguyen Phu Khanh, Tran Minh Ngoc, Hoang Thi Kim Dung. Shock analysis of F2 nano-satellite structure. Proceeding of the 7th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering, pp 433-437, ISBN: 978-604-911-942-2, Hanoi, Vietnam, 2014
 6. Hoang Thi Kim Dung, Nguyen Phu Khanh and Nakamura Yoshiaki. “High swept-back Delta wing flow”. Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, Vol. 1016 (2014), pp 377-382.
 7. Pham Gia Diem, Pham Hoang Anh, Nguyen Phu Khanh, Nguyen Phu Hung and Ngo Van Hien. “A Hybrid Control Model to Develop the Trajectory-Tracking Controller for a Quadrotor UAV”. Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, Vol. 1016 (2014), pp 678-685.
 8. Diem P. G., Khanh N. P., Hien N. V., An Object-Oriented Design Model to Implement Controllers of Miniature Quadrotor UAVs, Journal of Science and Technology, ISSN: 0866-708X, pp. 150-159, 2014.
 9. Diem P. G., Khanh N. P., Hien N. V., Hung N. P., A Real-Time Object Collaboration to Develop Controllers of Small-Scale Autonomous Unmanned Aerial Vehicles, RCMME, ISBN: 978-983-2408-14-7, pp. 146-156, Kuala Lumpur, Malaysia, 2013.
 10. Anh P. H., Diem P. G., Tuan D. T., Hien N. V., A Hybrid Automata-Based Model to Develop Controllers for Quadrotor UAVs, Proc. of RCMME2014, ISBN: 978-604-911-942-2, pp. 397-401, Hanoi, Vietnam, 2014.
 11. M Tuấn, N. Đông, N.H. Nam, P.G. Điềm, N.V. Hiền, Qui trình hướng đối tượng trong mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống cơ điện tử điều khiển thông qua tích hợp SysML/Modelica/MDA với Automate lai, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN: 0866-7056, Tr. 150-157, 2014.
 12. Hoang Thi Kim Dung, Tran Minh Ngoc, Nguyen Viet Hung, Nguyen Phu Khanh. “Numerical and experimental study of aerodynamic characteristics of supercritical airfoil”. Journal of Science and Technology (Technical Universities), pp. 26-30, ISSN 0868-3980, No. 100 (2014).
 13. Minh Giang Hoang, Phu Khanh Nguyen, Van Hong Le, Dai Dien Le. “Study on improvement of convergence for PWR subchannel void distribution benchmark. Journal of Science and Technology, ISSN 0866-708X, 52 (2B), 2014.
 14. Vu Dinh Quy, Dinh Tan Hung, “Experimental characterization of thrust efficiency of coaxial rotors using in multi-rotor UAV”, Proceeding of the AUN/SEED-Net regional conference on mechanical and manufacturing engineering (RCMME 2014), 10/2014.
 15. Vu Dinh Quy, Vu Quoc Huy, “Experimental characterization of permeability of polymer matrix composite using unsaturation method”, Proceeding of the AUN/SEED-Net regional conference on mechanical and manufacturing engineering (RCMME 2014), 10/2014.
 16. Vu Dinh Quy, Nguyen Phu Hung, “Experimental study of effects of wing structure on lift and thrust forces generated by small flapping wing aircraft”, Proceeding of the AUN/SEED-Net regional conference on mechanical and manufacturing engineering (RCMME 2014), 10/2014.
 17. Tung P.X., Diem P.G., Huy V.Q., Hien N.V., A Capsule- Based Model to Implement Controllers for Quadrotor UAVs, International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3), Hanoi, 2014
 18. Tung P.X., Hung N.P., Hien N.V., Huy V.Q., An automatic stabilization of control system for indoor quadrotor, AUSEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2014 (RCMME-2014), ISSN: 978-604-911-942-2, Hanoi, 2014
 19. H. Q. Luu, D. Q. Le, T. T. Hoang, V. H. Phan “Theoretical Calculation and CFD Simulation Studies of Hybrid Rocket Motor”. The 7th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering, Hanoi 9th &10th October, 2014
 20. Lê Doãn Quang, Trịnh Xuân Thao, Lưu Hồng Quân, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phú Hùng và Vũ Duy Quang, “Tính toán chu trình nhiệt và mô phỏng cháy trong động cơ Scramjet”, Hội nghị Khoa học về Cơ học Thủy khí 24-26/07/2014, Phan Rang, Ninh Thuận.
 21. Lê Doãn Quang, Đoàn Lê Phương, Lưu Hồng Quân, Hoàng Thanh Tùng ,Nguyễn Phú Hùng, “Nghiên cứu dòng siêu âm trong động cơ Scramjet”, Hội nghị Khoa học về Cơ học Thủy khí 24-26/07/2014, Phan Rang, Ninh Thuận.
 22. Phan Việt Hưng, Lê Doãn Quang, Lưu Hồng Quân, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phú Hùng và Vũ Duy Quang, “Tính toán độ cao và tầm bay của động cơ tên lửa nhiên liệu hỗn hợp lực đẩy 5kN ứng dụng trong hàng không vũ trụ”, Hội nghị Khoa học về Cơ học Thủy khí 24-26/07/2014, Phan Rang, Ninh Thuận.
 23. C.-G. Kang, M.-T. Ha, H.-Y. Kim and T.H. An, Precision-stopping measurement system and precision-stopping measurement method of a train, Korea Patent 10-2014-0086821 (2014)
 24. M.-T. Ha, C.-G. Kang, Effect of pattern slot size on measurement errors of a noncontact line laser, in: Proceedings of the 11th International Conf. on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence, 2014, pp. 285-288, DourbleTree by Hilton, Kuala Lumpur, Malaysia
 25. H. Manh-Tuan, K. Chul-Goo, K. Ho-Yeon, and A. Tae Hoi, “A precision stopping measurement device for data acquisition of urban trains,” in Control, Automation and Systems (ICCAS), 2014 14th International Conference on, 2014, pp. 726-729.
 26. K. Chul-Goo and H. Manh-Tuan, “Partially analytical extra-insensitive shaper for a lightly damped flexible arm,” in Intelligent Robots and Systems (IROS 2014), 2014 IEEE/RSJ International Conference on, 2014, pp. 2401-2406.
 27. H. Manh-Tuan and K. Chul-Goo, “Experimental analysis of natural frequency error to residual vibration in ZV, ZVD, and ZVDD shapers,” in Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI), 2013 10th International Conference on, 2013, pp. 195-199.
 28. H. Manh-Tuan and K. Chul-Goo, “A motion control system developed for research and education purposes,” in Control, Automation and Systems (ICCAS), 2013 13th International Conference on, 2013, pp. 46-49.
 29. Phan Việt Hưng, Lê Doãn Quang, Lưu Hồng Quân, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phú Hùng và Vũ Duy Quang,” Tính toán thiết kế động cơ tên lửa nhiên liệu hỗn hợp lực đẩy 5kN ứng dụng trong hàng không vũ trụ”, Hội nghị Khoa học về Cơ học Thủy khí 24-26/07/2014, Phan Rang, Ninh Thuận.
 30. Nguyen Phu Hung, Vu Quoc Huy, Dinh Tan Hung, Hoang Thi Kim Dung, « Design, fabrication and testing of an autonomous fixed-wing UAV », Journal of Science & Technology (Technical Universities), No. 94/2013, pp. 14-18, 2013.
 31. Diem P. G., Hien N. V., Khanh N. P. “An Object-Oriented Analysis and Design Model to Implement Controllers for Quadrotor UAVs by Specializing MDA’s Features with Hybrid Automata and Real-Time UML”. WSEAS Transactions on Systems, E-ISSN: 2224-2678, Issue 10, Volume 12, pp 483-496, October 2013.
 32. Đào Thu Hà, D. Widagdo, T. Dirgantara ( Viện Công nghệ   Bandung – Indonesia); Lê Xuân Trường, Phát triển kỹ thuật làm mượt trường chuyển vị trong tính toán trường ứng suất và biến dạng từ phương pháp đo DIC, Hội thảo khu vực về Cơ khí và Công nghệ Hàng không Vũ trụ. Băng cốc, Thái Lan 02/2013, ISSN 978-616-515-626-6
 33. Lê Xuân Trường, Vũ Quốc Huy, Tính toán, thiết kế, mô phỏng hệ thống thủy lực cho máy ép lốp phục vụ bảo dưỡng, thay thế cho máy bay, Hội thảo khu vực về Cơ khí và Công nghệ Hàng không Vũ trụ. Băng cốc, Thái Lan 02/2013, ISSN 978-616-515-626-6.
 34. Akira NAGAI, Tadashige IKEDA, Masato NIWA (Bộ môn Kỹ thuật Hàng không không gian-ĐH Nagoya-Nhật bản); Lê Xuân Trường, Mô hình cơ bản và đơn giản cho biến dạng dẻo của vật liệu hợp kim nhớ hình, JSME – Nhật bản, 12/2012, J044052
 35. Phạm Hoàng Nam, Hendri Syamsudin, Tatacipta Dirgantara, IchsanSetya Putra: (Viện Công nghệ Bandung – Indonesia); Lê Xuân Trường, Thiết kế và chế tạo máy thử uốn & Buckling sử dụng phương pháp hệ thống, Băng cốc, Thái Lan 02/2013, ISSN 978-616-515-626-6.
 36. Nguyễn Thành Luân, Lê Xuân Trường, Nghiên cứu số và thực nghiệm về hợp kim nhớ hình ứng dụng làm stent trong điều trị y học, Hội thảo khu vực lần thứ 5 về Cơ khí chế tạo. Manila – Phi Luật Tân, 11/2012, ISSN 2094-0297
 37. Dinh Tan Hung, Nguyen Phu Hung – Study the flight prolonging of the UAV combines battery – solar energy – Proceeding of the 5th AUN/SEED-Net Conference in Mechanical and Aerospace Technolog – 02//2013 – ISBN: 978-616-515-626-6
 38. Vu Dinh Quy, Hoang Thanh Tung, Nguyen Phu Hung, “Study the effects of wing structure, flapping angle and flapping frequency on the aerodynamic characteristics of a flapping wing aircraft”, Proceeding of the 5th AUN/SEED-Net Conference in Mechanical and Aerospace Technology (ISBN: 978-616-515-626-6), 02/2013.
 39. Ta Dinh Giap, Vu Dinh Quy, Phạm Xuan Tung, Vu Quoc Huy, “Numerical simulation of resin flow in resin transfer molding process”, Proceeding of the AUN/SEED-Net regional conference on mechanical and manufacturing engineering (RCMME 2013), ISBN: 978-983-2408-14-7, 11/2013.