Danh mục cán bộ

STT Họ và tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
Cán bộ đang làm việc
1 Vũ Đình Quý TS/ Trưởng Bộ môn KTHK_Quyvd
2 Tạ Thành Liêm ThS/ Giảng viên KTHK_Liemtt
3 Nguyễn Phú Khánh PGS.TS/ Giảng viên KTHKVT_khanhnp
4 Lê Xuân Trường TS/ Giảng viên KTHKVT_lxtruong
5 Hoàng Thị Kim Dung PGS.TS/ Phó Trưởng Bộ môn KTHKVT_dunghtk
6 Đinh Tấn Hưng TS/ Giảng viên KTHKVT_hungdt
7 Đinh Công Trường TS/ Giảng viên
8 Phạm Gia Điềm TS/ Giảng viên KTHK_Diempg
9 Lê Thị Tuyết Nhung TS/ Giảng viên
10 Lưu Hồng Quân TS/ Giảng viên KTHK_Quanlh
Cán bộ đang làm NCS ở nước ngoài
11 Phạm Xuân Tùng Nghiên cứu sinh ở Nhật KTHKVT_tungpx2
12 Hà Mạnh Tuấn Nghiên cứu sinh ở Hàn Quốc KTHK_Tuanhm
13 Hoàng Thành Tùng Nghiên cứu sinh ở Pháp KTHKVT_tunght2
Cán bộ thỉnh giảng
14 Nguyễn Phú Hùng PGS.TS/ Giảng viên thỉnh giảng KTHK_Hungnp