Danh mục cán bộ

STT Họ và tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
1 Vũ Quốc Huy TS/ Phó Viện trưởng, Trưởng Bộ môn KTHKVT_huyvq2
2 Vũ Đình Quý TS/ Phó Trưởng Bộ môn KTHK_Quyvd
3 Tạ Thành Liêm ThS/ Giảng viên KTHK_Liemtt
4 Nguyễn Phú Khánh PGS. TS/ Giảng viên KTHKVT_khanhnp
5 Lê Xuân Trường TS/ Giảng viên KTHKVT_lxtruong
6 Hoàng Thị Kim Dung TS/ Giảng viên KTHKVT_dunghtk
7 Đinh Tấn Hưng TS/ Giảng viên KTHKVT_hungdt
8 Nguyễn Phú Hùng PGS. TS/ Giảng viên thỉnh giảng KTHK_Hungnp
9 Phạm Gia Điềm Nghiên cứu sinh KTHK_Diempg
10 Lê Thị Tuyết Nhung TS/ Giảng viên
11 Lưu Hồng Quân TS/ Giảng viên KTHK_Quanlh
12 Phạm Xuân Tùng ThS/ Giảng viên KTHKVT_tungpx2
13 Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu sinh ở Canada Tuan_2014
14 Hà Mạnh Tuấn Nghiên cứu sinh ở Hàn Quốc KTHK_Tuanhm
15 Hoàng Thành Tùng Nghiên cứu sinh ở Pháp KTHKVT_tunght2