Danh mục cán bộ

STT Họ và tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
Cán bộ đang làm việc
1 Vũ Đình Quý TS/ Trưởng Bộ môn KTHK_Quyvd
2 Hoàng Thị Kim Dung PGS.TS/ Phó Trưởng Bộ môn KTHKVT_dunghtk
3 Nguyễn Phú Khánh PGS.TS/ Giảng viên KTHKVT_khanhnp
4 Lê Xuân Trường TS/ Giảng viên KTHKVT_lxtruong
5 Đinh Tấn Hưng TS/ Giảng viên KTHKVT_hungdt
6 Đinh Công Trường TS/ Giảng viên
7 Phạm Gia Điềm TS/ Giảng viên KTHK_Diempg
8 Lê Thị Tuyết Nhung TS/ Giảng viên
9 Lưu Hồng Quân TS/ Giảng viên KTHK_Quanlh
10 Hà Mạnh Tuấn TS/ Giảng viên
11 Phạm Xuân Tùng ThS KTHKVT_tungpx2
Cán bộ đang làm NCS ở nước ngoài
12 Hoàng Thành Tùng Nghiên cứu sinh ở Pháp KTHKVT_tunght2
Cán bộ thỉnh giảng
13 Nguyễn Phú Hùng PGS.TS/ Giảng viên thỉnh giảng KTHK_Hungnp