Danh mục cán bộ

STT Họ và tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
Cán bộ đang làm việc
1 Vũ Đình Quý PGS.TS/ Trưởng Bộ môn KTHK_Quyvd
2 Hoàng Thị Kim Dung PGS.TS/ Phó Trưởng Bộ môn KTHKVT_dunghtk
3 Lê Xuân Trường TS/ Giảng viên KTHKVT_lxtruong
4 Đinh Tấn Hưng TS/ Giảng viên KTHKVT_hungdt
5 Đinh Công Trường TS/ Giảng viên
6 Phạm Gia Điềm TS/ Giảng viên KTHK_Diempg
7 Lê Thị Tuyết Nhung TS/ Giảng viên
8 Lưu Hồng Quân TS/ Giảng viên KTHK_Quanlh
9 Hà Mạnh Tuấn TS/ Giảng viên
Cán bộ đang làm NCS ở nước ngoài
10 Hoàng Thành Tùng Nghiên cứu sinh ở Pháp KTHKVT_tunght2
Cán bộ thỉnh giảng
11 Nguyễn Phú Hùng PGS.TS/ Giảng viên thỉnh giảng KTHK_Hungnp
12 Nguyễn Phú Khánh PGS.TS/ Giảng viên thỉnh giảng KTHKVT_khanhnp
12 Phạm Xuân Tùng TS/ Giảng viên thỉnh giảng KTHKVT_khanhnp