Các định hướng nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu chính

 • Thiết kế, chế tạo thiết bị bay không người lái (UAV).
 • Ứng dụng và phát triển các phần mềm công nghiệp, các công cụ thiết kế hàng không.
 • Thực nghiệm và mô phỏng số các đặc trưng nhiệt – khí động của dòng chảy (dưới âm, cận âm, trên âm), các bài toán tương tác chất lỏng – kết cấu, quá trình cháy.
 • Thiết kế, chế tạo các hệ thống ống khí động (dưới âm, cận âm, trên âm)
 • Thiết kế, chế tạo các môđun điện tử hàng không.
 • Cơ học phá hủy, mỏi của vật liệu kim loại, vật liệu compozit.
 • Thiết kế, chế tạo vệ tinh nhỏ, động cơ đẩy không gian.

Các nhóm nghiên cứu

 • Nhóm nghiên cứu thiết kế UAV: TS. Vũ Quốc Huy, TS. Đinh Tấn Hưng, TS. Vũ Đình Quý, TS. Lưu Hồng Quân, ThS. Phạm Gia Điềm, ThS. Phạm Xuân Tùng;
 • Nhóm nghiên cứu nhiệt, khí động, cháy: PGS. Nguyễn Phú Khánh, TS. Hoàng Thị Kim Dung, TS. Lưu Hồng Quân, ThS. Hoàng Thanh Tùng, PGS. Nguyễn Phú Hùng;
 • Nhóm nghiên cứu điện tử – điều khiển: ThS. Phạm Gia Điềm, ThS. Phạm Xuân Tùng;
 • Nhóm kết cấu – vật liệu compozit: TS. Vũ Quốc Huy, TS. Vũ Đình Quý, TS. Lê Xuân Trường;
 • Nhóm động cơ đẩy không gian: TS. Đinh Tấn Hưng, TS. Vũ Quốc Huy, TS. Lưu Hồng Quân.