Xuất bản

Sách và giáo trình

[1]

Võ Nghĩa, Lê Anh Tuấn, “Cơ sở tăng áp động cơ đốt trong“, NXB Khoa học kỹ thuật

[2]

Phạm Minh Tuấn,”Đại cương động cơ đốt trong” NXB Khoa học kỹ thuật, 2007

[3]

Động lực học và dao động trong động cơ đốt trong

[4]

Hướng dẫn làm đồ án môn học động cơ đốt trong

[5]

Võ Nghĩa, Trần Quang Vinh, “Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ô tô” NXB Khoa học kỹ thuật, 2008

[6]

Nguyễn Tất Tiến, “Nguyên lý động cơ đốt trong” NXB Khoa học kỹ thuật

[7]

Tính toán thiết kế động cơ đốt trong

[8]

Trang bị động lực tầu thủy

[9]

Zusman, Srinivansan, Dhakal, et.al., Low carbon transport in Asia: Stratergies for optimizing co-benefits, book chapter: Quantifying co-benefits from low carbon transport in Hanoi, Vietnam (Lee Shipper, Wei-shiuen NG, Le Anh Tuan, and Hans Oern), Earthscan, Abingdon, Oxon OX14 4RN, simultaneously published in the USA and Canada, 2012.

[10]

R. Luque, J. Campelo, J. H. Clark, T. A. Le, et.al., Handbook of biofuels production: Processes and technologies, Woodhead Pulishing House, ISBN 1 84569 679 4, ISBN-13: 978 1 84569 679 5, UK, 2011.

Bài báo điển hình

[1]

Nguyễn Tiến Hán (ĐHCN HN), Nguyễn Duy Vinh, Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn (ĐHBK HN), Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm phun, áp suất phun và tỷ số nén đến đặc tính động cơ D243 sau khi tăng áp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ – ĐHCN HN. 03/2012, ISSN 1859-3585

[2]

Thai Khanh Phong, Dam Hoang Phuc, Le Anh Tuan, Thai Ha Phi, Kazuaki Hiramatsu, Applications of Passive Sampling Techniques in Monitoring Organic Pollutants in the Environment J.Fac.Agr., Kyushu Univ, 57(1), p169-174, 2012

[3]

Le Anh Tuan, Kunia Wira, Hung Nguyen, Effects of nano-ceria based fuel borne catalyst on single cylinder diesel engine characteristics, Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật. 88B/2012. ISSN 0868-3980

[4]

Lê Anh Tuấn, Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong: Tiềm năng, sản xuất và sử dụng ở việt nam, Hội nghị toàn quốc ngành nhiệt lần thứ II, 4/2012

[5]

Hoàng Đình Long – ĐHBK Hà Nội, Modelling of catalytic conversion of toxic gases in motorcycle exhaust after-treatment system, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Số 87/2012, tháng 6/2012 0868-3980

[6]

Hoàng Đình Long – ĐHBK Hà Nội, Ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học từ dầu cọ đến đặc tính làm việc và phát thải của động cơ diesel hiện đại, Tạp chí Giao thông vận tải, Số 6/2012, tháng 6/2012 0866-7012

[7]

Tran Thi Thu HUONG, Hiroshi ENOMOTO, Effects of Bio-fuel Components and Fuel Temperature on Spray Angle and Sauter Mean Diameter in Local-contact Microwave-heating Injector, Japan Society for Design Engineering Journal, Vol.47,No.1, January, 2012

[8]

Nguyễn Duy Vinh, Khổng Vũ Quảng, Phạm Minh Tuấn (ĐHBK HN), Nguyễn Tiến Hán (ĐHCN HN). “Ứng dụng phần mềm AVL-Boost mô phỏng tăng áp cho động cơ D243”. Tạp chí Cơ khí, 07/2011, ISSN 0866-7056

[9]

Lê Danh Quang (ĐH Thành Đô), Phạm Minh Tuấn, Lê Anh Tuấn, Khổng Vũ Quảng (ĐHBK HN). “Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của phụ gia cho nhiên liệu disohol D5 đến tính năng và phát thải của động cơ”. Tạp chí Cơ khí số đặc biệt, 10/2011, ISSN 0866-7056

[10]

Nguyen Duy Vinh (ĐHBK HN), Nguyen Tien Han (ĐHCN HN), Khong Vu Quang, Pham Minh Tuan (ĐHBK HN). “Supercharging Study for Diesel Engine by Using AVL_Boost Software”. The 4th AUN/SEED – Net Regional Conference on New and Renewable Energy, 10/2011, ISBN 978-604-73-0661-9

[11]

Le Anh Tuan, Nguyen Duc Khanh, Pham Minh Tuan, Pham Huu Truyen (ĐHBK HN). “Investigation of motorcycle engine’s characteristics fueled with ethanol-gasoline blends”. 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, 10/2011, ISBN 978-604-73-0661-9

[12]

Đinh Xuân Thành, Khổng Vũ Quảng, Lê Anh Tuấn , Phạm Văn Thể.” Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của luân hồi khí thải đến phát thải NOx của động cơ diesel D1146TI”. Tạp chí Cơ khí số đặc biệt, 10/2011, ISSN 0866-7056

[13]

Lê Anh Tuấn.” Nghiên cứu đặc trưng giao thông của xe máy trên đường phố Hà Nội”.Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 4/2011, ISSN 0868-3980

[14]

Trần Ngọc Hương, Lê Anh Tuấn, Nghiêm Trung Dũng, Lê Anh Sơn. “Đánh giá phát thải thực tế của xe máy tại thành phố Hà Nội”. Tạp chí Cơ khí số đặc biệt, 10/2011, ISSN 0866-7056

[15]

Nguyễn Tường Vi, Lê Anh Tuấn, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thế Trực, Vũ Khắc Thiện. “Nghiên cứu đặc tính của động cơ diesel một xi lanh khi sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/diesel”. Tạp chí Cơ khí số đặc biệt, 10/2011, ISSN 0866-7056

[16]

Lê Danh Quang, Phạm Minh Tuấn, Lê Anh Tuấn, Khổng Vũ Quảng. “Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của phụ gia cho nhiên liệu disohol D5 đến tính năng và phát thải của động cơ”. Tạp chí Cơ khí số đặc biệt, 10/2011, ISSN 0866-7056

[17]

Nguyễn Thế Trực, Lê Anh Tuấn. “Nghiên cứu xây dựng bộ thông số tối ưu điều khiển LPG trên động cơ diesel”. Tạp chí Cơ khí, 7/2011, ISSN 0866-7056

[18]

Tuan Anh Le, Truc The Nguyen.”Experimental Study on Performance, Emissions and Combustion Characteristics of a Single Cylinder Dual Fuel LPG/Diesel Engine”. SETC 2011, Japan JSAE20119562/SAE2011-32-0562, 11/2011

[19]

Le Anh Tuan, Nguyen Duc Khanh, Pham Minh Tuan, Pham Huu Truyen, Investigation of motorcycle engine’s characteristics fueled with ethanol-gasoline blends, 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, 10/2011, ISBN 978-604-73-0661-9

[20]

Cao Văn Tài Lê Anh Tuấn, Triệu Tiến Chuẩn, Nguyễn Đức Khánh, Simulation study on potential addition of HHO gas in a motorcycle engine using AVL Boost, 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy 10/2011, ISBN 978-604-73-0661-9

[21]

Nguyễn Tường Vi, Lê Anh Tuấn, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thế Trực, Vũ Khắc Thiện – ĐHBK Hà Nội, Nghiên cứu đặc tính của động cơ diesel một xi lanh khi sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/diesel, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt 01, tháng 10/2011 0866- 7056

[22]

Nguyen Duc Khanh, Khong Vu Quang, Le Anh Tuan (ĐHBK HN), Đinh Xuan Thanh (ĐHCN HN), Study of the Effect of Venturi Pipe Structure on Gas Recirculation Capability in EGR System by Using CFD Software, The 4th AUN/SEED – Net Regional Conference on New and Renewable Energy 10/2011, ISBN 978-604-73-0661-9

[23]

Phạm Hữu Tuyến (ĐHBK HN), Stefan Hausberger (ĐH Kỹ thuật Grar), Emisions from a Euro V truck fueled by diesel, biodiesel blends, neat biodiesel and vegetable oil, The 4th AUN/SEED – Net Regional Conference on New and Renewable Energy, 10/2011, ISBN 978-604-73-0661-9

[24]

Thu Huong Thi Tran, Hiroshi Enomoto, Kosuke Nishioka, Kenichi Shimizu, Feed-back control of ignition timing using peak cylinder pressure angle with rough timing table, SETC 2011, Japan SAE20119578/SAE2011-32-0578, 11/2011

[25]

Tran Thi Thu Huong, Hiroshi Enomoto, Motoki Kushita, Takaaki Sakitsu, Kosuke Nishioka, Effects of Ethanol Ratio and Temperature on Gasoline Atomizing using Local-contact Microwave-heating Injector, SETC 2011, Japan JSAE20119582/SAE2011-32-0582, 11/2011

[26]

Thu Huong Thi Tran, Hiroshi Enomoto, Kosuke Nishioka, Kenichi Simizu Development of Small Gasoline Engine with Electronic Variable Valve Timing Unit, SETC 2011, Japan JSAE20119579/SAE2011-32-0579, 11/2011

[27]

K.D. Huang, Khong Vu Quang. Energy merger pipe optimization of hybrid pneumatic power system by using CFD. International Journal of Green Energy 2010; Vol. 7: p310-325

[28]

Hoang Dinh Long, Maz 100 & Maz 200 fuel additive – Testing results and evaluation, Conference on Lanlian Maz Oil-saving and Emission – reducing fuel oil additive, Beijing – China 13th June, 2010

[29]

Hoang Dinh Long . More miles for less fuel – a study of fuel additive on motorcycles. Journal of Science & Technology, Technical Universities, No. 7/9/2010, ISSN 0868-3980, p154-158

[30]

D.L. Hoang, S.H. Chan. Experimental investigation on the effect of natural gas composition on performance of autothermal reforming. International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 32, p548 – 556, 2007

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 15 Tháng 6 2013 19:09 )

Comment

*

*