Các môn học

1. Các môn học thuộc Chương trình Đại học

TT Mã môn học Tên môn học Khối lượng
1 TE3010 Động cơ đốt trong 3(3-0-1-6)
2 TE3020 Lý thuyết ĐCĐT I 3(3-1-0-6)
3 TE3030 Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải 3(3-1-0-6)
4 TE3031 Nhiên liệu, dầu mỡ và khí thải 3(3-1-0-6)
5 TE3040 HT nhiên liệu và TĐĐC tốc độ ĐCĐT 3(3-1-0-6)
6 TE4010 Thí nghiệm ĐCĐT 3(3-0-1-6)
7 TE4011 Thí nghiệm động cơ đốt trong 3(3-0-1-6)
8 TE4020 Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ĐCĐT 3(3-0-1-6)
9 TE4021 Sử dụng, sửa chữa ĐCĐT 3(3-0-1-6)
10 TE5010 Lý thuyết ĐCĐT II 2(2-1-0-4)
11 TE5020 ĐLH và dao động ĐCĐT 3(3-1-0-6)
12 TE5030 Thiết kế, tính toán ĐCĐT 4(4-1-0-8)
13 TE5040 Tăng áp động cơ 2(2-1-0-4)
14 TE5050 Trang bị động lực 3(3-1-0-6)
15 TE3021 Lý thuyết động cơ ô tô 3(3-1-0-6)
16 TE3220 Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 4(3-1-1-8)
17 TE4060 Các nguồn động lực trên ô tô 2(2-1-0-4)
18 TE4031 Thiết kế động cơ ô tô 3(3-1-0-6)
19 TE4060E Các nguồn động lực trên ô tô hiện đại 3(3-1-0-6)
20 TE3031E Các nguồn năng lượng tái tạo và quản lý 3(3-0-0-6)
21 TE4010E Công nghệ lưu trữ năng lượng 2(2-1-0-4)

 2. Các môn học thuộc Chương trình Thạc sỹ  Kỹ thuật Cơ khí động lực – định hướng Kỹ thuật động cơ đốt trong

TT Mã môn học Tên môn học Khối lượng
1 TE6020 Nhiên liệu thay thế dùng cho ĐCĐT 2(2-1-0-4)
2 TE6042 Kiểm soát khí thải ô tô 2(2-0-0-4)
3 TE6050 Chẩn đoán kỹ thuật ĐCĐT 3(3-1-0-6)
4 TE6090 Tự động điều khiển và điều chỉnh ĐCĐT 2(2-1-0-4)
5 TE6110 Hệ thống nhiên liệu trên động cơ hiện đại 2(2-1-0-4)
6 TE6060 Các phần mềm mô phỏng cao cấp dùng cho ĐCĐT 2(2-1-0-4)
7 TE6301 Đánh giá trạng thái kỹ thuật ô tô 2(2-0-0-4)
8 TE6100 Động cơ nhiệt đặc chủng 2(2-1-0-4)
9 TE6080 Động lực học, dao động và tuổi thọ ĐCĐT 2(2-1-0-4)
10 TE6011 Hình thành hỗn hợp và cháy trong động cơ đốt trong 2(2-1-0-4)
11 TE6131 Công nghệ lưu trữ năng lượng trên ô tô 2(2-1-0-4)
12 TE6120 Công nghệ pin nhiên liệu 2(2-0-0-4)
13 TE6041E Ô tô và ô nhiễm môi trường 2(2-1-0-4)
14 TE6031E Thí nghiệm nghiên cứu phát triển nguồn động lực trên ô tô hiện đại 2(2-0-1-4)
15 TE6140E Ô tô hybrid và ô tô điện nâng cao 2(2-1-0-4)

3. Các môn học thuộc Chương trình Tiến sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực – hướng chuyên sâu: Kỹ thuật động cơ nhiệt.

TT Mã môn học Tên môn học  Khối lượng
1 TE7010 Trao đổi khí trong động cơ đốt trong 3(3-0-0-6)
2 TE7021 Quản lý nhiệt trong động cơ đốt trong 3(3-0-0-6)
3 TE7031 Trao đổi nhiệt và trao đổi chất trong động cơ đốt trong 3(3-0-0-6)
4 TE7041 Độ bền và tuổi thọ của động cơ đốt trong 3(3-0-0-6)
5 TE7051 Xu hướng phát triển động cơ hiện đại 3(3-0-0-6)

Comment