Home
Đào tạo
Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo

  1. Quy chế đào tạo  hệ chính quy 2018 Download tại đây
  2. Quy định xét tuyển và đào tạo trình độ Thạc sỹ đổi với SV tốt nghiệp ĐHc hương trình Kỹ sư chất lượng cao  Download tại đây
  3. Quy định về mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy 2016-2017  Download tại đây
  4. Quy định quy đổi kết quả học tập từ thang điểm 4 sang thang điểm 10 Download tại đây
  5. Quy định điểm liệt đối với điểm thành phần Download tại đây
  6. Quy định về tiếng anh đối với sinh viên đại học chính quy năm 2014 Download tại đây
  7. Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy 2014 Download tại đây

Comment