Đào tạo tiến sỹ


TT

 

Hướn chuyên

sâu

Chuyên ngành

(Mã số)

Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể
1 Kỹ thuật động cơ nhiệt

Kỹ thuật cơ khí động lực

(62520116)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ học chất lỏng (62440108)

-Đào tạo Tiến sĩ ngành kỹ thuật cơ khí động lực có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu độc lập và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày – giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ ngành kỹ thuật cơ khí động lực:

– Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động lực.

– Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí động lực.

–  Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực nói trên trong thực tiễn.

– Có khả năng cao để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nói trên.

 

 

 

 

 

 

 

2 Kỹ thuật ô tô và máy kéo
3 Kỹ thuật máy và thiết bị thủy khí
4 Kỹ thuật hàng không và vũ trụ
5 Kỹ thuật tàu thủy
6 Cơ học chất lỏng

Comment

*

*