Đào tạo thạc sỹ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Tên chương trình Kỹ thuật Cơ khí Động lực (Transport Mechanical Engineering)
Trình đ đào tạo Thạc sĩ
Ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực
Mã ngành 8520116
Định hướng đào tạo – Nghiên cứu (nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu phát triển)

– Ứng dụng

Bằng tốt nghiệp – Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

– Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

– Đào tạo thạc sĩ có trình độ cao đáp ứng thị trường lao động trong nước và khu vực trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí Động lực, có kiến thức cơ sở kỹ thuật vững chắcchuyên môn rộng, có khả năng tìm tòi phát hiện các vấn đề thực tiễn, vận dụng sáng tạo các kiến thức và thành tựu khoa học kỹ thuật để giải quyết các vấn đề, có khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức, tự nghiên cứu khoa học để thích ứng với các công việc khác nhau trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường thủy và hàng không, xe – máy chuyên dụng và các thiết bị thủy khí.

 • Đào tạo thạc sĩ trình độ cao, có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế và vận hành các sản phẩm và hệ thống mới trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí Động lực.

Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu

Kết thúc khóa học, học viên ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực theo định hướng nghiên cứu có những năng lực sau:

 1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học để có khả năng làm việc độc lập;
 2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích tốt; hòa nhập được trong môi trường quốc tế;
 3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập trong môi trường quốc tế;
 4. Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học. Khả năng tìm tòi các vấn đ thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo đ giải quyết các vấn đ thực tế.

b. Theo định hướng ứng dụng

Kết thúc khóa học học viên ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực theo định hướng ứng dụng có những năng lực sau:

 1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học để có khả năng làm việc độc lập;
 2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp;
 3. Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đ án công nghiệp liên quan tới nhiều ngành khác nhau;
 4. Khả năng vận dụng kiến thức để độc lập, tự chủ trong tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đ đa ngành, đa lĩnh vực.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT Ô

 

n chương trình:     Kỹ thuật ô tô (Automotive Engineering)

Trình độ đào tạo:      Thạc sĩ

Ngành:                       Kỹ thuật ô tô

ngành:              8520130

Định ớng đào tạo:   – Nghiên cứu

– Ứng dụng

Bằng tốt nghiệp:        – Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

– Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)

 1. Mục tiêu đào tạo
 • Mục tiêu chung

– Đào tạo thạc sĩ trình độ cao đáp ứng thị trường lao động trong nước và khu vực trong lĩnh vực Kỹ thuật Ô tô, có kiến thức cơ sở kỹ thuật vững chắc và chuyên môn rộng, có khả năng tìm tòi phát hiện các vấn đề thực tiễn, vận dụng sáng tạo các kiến thức và thành tựu khoa học kỹ thuật để giải quyết các vấn đề, có khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức, tự nghiên cứu khoa học để thích ứng với các công việc khác nhau trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, sản xuất ô tô, máy động lực, xe chuyên dụng và hệ thống năng lượng, điều khiển thủy lực.

– Đào tạo thạc sĩ trình độ cao, có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế và vận hành các sản phẩm và hệ thống mới trong lĩnh vực Kỹ thuật Ô tô.

 • Mục tiêu cụ thể  

a. Theo định hướng nghiên cứu:

Kết thúc khóa học, học viên chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô theo định hướng nghiên cứu có những năng lực sau:

 1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học đểcó khả năng làm việc độc lập
 2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích tốt; hòa nhập được trong môi trường quốc tế
 3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập trong môi trường quốc tế
 4. Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học. Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế.

b. Theo định hướng ứng dụng:

Kết thúc khóa học, học viên ngành Kỹ thuật Ô tô theo định hướng ứng dụng có những năng lực sau:

 1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học đểcó khả năng làm việc độc lập
 2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp
 3. Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp liên quan tới nhiều ngành khác nhau.
 4. Khả năng vận dụng kiến thức để độc lập, tự chủ trong tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề đa ngành, đa lĩnh vực

 

Comment

*

*