CT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

CT CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

Tên chương trình: Chương trình Công nghệ kỹ thuật ô tô
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô
Mã ngành: 52510205
Loại hình đào tạo: Chính quy
Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Công nghệ

1 Mục tiêu chương trình
Mục tiêu của Chương trình Công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đào tạo những Cử nhân có:
1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những vị trí công việc phù hợp ngành học.
2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.
3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.
4. Năng lực tham gia triển khai, khai thác và vận hành/sử dụng hệ thống/quá trình/sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành học trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.
5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cử nhân tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có thể học bổ sung các học phần để tương đương cử nhân tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí động lực và học bổ sung thêm 01 để được nhận bằng Kỹ sư của Trường ĐHBK Hà Nội hoặc học tiếp lên trình độ Thạc sĩ (theo chương trình Thạc sĩ kỹ thuật).
2 Chuẩn đầu ra – Kết quả mong đợi
Cử nhân tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phải có được:
1. Kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có thể thích ứng tốt với những vị trí công việc phù hợp ngành học:
1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán và khoa học cơ bản để tìm hiểu nguyên lý các hệ thống, sản phẩm công nghệ kỹ thuật,
1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở và cốt lõi của ngành học kết hợp khả năng sử dụng công cụ hiện đại để triển khai và vận hành các hành các quy trình và dây chuyền công nghệ lắp ráp, kiểm tra chẩn đoán, sửa chữa ô tô;
2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:
2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật,
2.2 Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức,
2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình,
2.4 Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc,
2.5 Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp,
2.6 Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời,
3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế:
3.1 Kỹ năng làm việc theo nhóm (đa ngành),
3.2 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại,
3.3 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC ³ 450;
4. Năng lực tham gia triển khai, khai thác và vận hành các hệ thống, sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành học trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường:
4.1 Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp công nghệ với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong thế giới toàn cầu hóa,
4.2 Năng lực tham gia và hỗ trợ xây dựng dự án,
4.3 Năng lực tham gia triển khai và thử nghiệm các quy trình công nghệ và dây chuyền công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô,
4.4 Năng lực vận hành hệ thống, sản phẩm và giải pháp công nghệ kỹ thuật;
5. Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:
5.1 Có trình độ lý luận chính trị theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
5.2 Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng-An ninh theo chương trình quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3 Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức toàn khóa
– Thời gian đào tạo theo thiết kế: 4 năm (8 học kỳ chính). Theo quy chế đào tạo, để hoàn thành chương trình sinh viên có thể rút ngắn tối đa 3 học kỳ hoặc kéo dài tối đa 5 học kỳ.
– Khối lượng kiến thức toàn khoá: 133 tín chỉ (TC), không kể khối lượng kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – an ninh.
4 Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh trúng tuyển kỳ thi đại học khối A vào nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật của Trường ĐHBK Hà Nội theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5 Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
5.1 Danh mục học phần và kế hoạch học tập chuẩn

1) Yêu cầu về Tiếng Anh: Sinh viên có điểm TOEIC từ 290 được miễn Tiếng Anh TOEIC I, từ 330 được miễn Tiếng Anh TOEIC II. Trước khi làm Đồ án tốt nghiệp, sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC 450 điểm.

2) Các học phần GDTC và GDQP: có chứng chỉ riêng, không xét trong tổng khối lượng kiến thức cho một chuyên ngành đào tạo. Nội dung theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5.2. Danh mục học phần tự chọn tự do khuyến cáo

 

Comment

*

*