Home
Danh sách đề xuất đề tài cho lớp Kỹ thuật Ô tô 2017A Ninh Bình

Danh sách đề xuất đề tài cho lớp Kỹ thuật Ô tô 2017A Ninh Bình

Ghi chú:
Học viên tiến hành đăng ký đề tài và nộp đề cương theo các mốc thời gian sau: 
 
– Thời hạn đăng ký đề tài  với Viện trước 12h ngày 24/12/2017
– Thời hạn nộp đề cương cho Viện  trước 12h ngày 29/12/ 2017

Comment

*

*