Home
Danh sách đề tài cho lớp Cao học chất lượng cao 2017

Danh sách đề xuất đề tài cho lớp chất lượng cao chuyên ngành KT Cơ khí động lực 2017B

<Bảng tổng hợp đề xuất đề tài>

Ghi chú:
Học viên tiến hành đăng ký đề tài và nộp đề cương theo các mốc thời gian sau: 
 
– Thời hạn đăng ký đề tài  với Viện trước 18h thứ sáu ngày 27/10/2017
– Thời hạn nộp đề cương cho Viện  trước 12h thứ hai ngày 6/11/2017

 

Comment

*

*