Home
Danh sách đề tài cao học cho lớp KT Ô tô 2015AB tại Hà Nội và Vĩnh Long

Danh sách đề xuất đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2015 A, 2015B
Chuyên ngành: Kỹ thuật Ô tô  – Hệ thạc sĩ kỹ thuật

Lớp học tại Hà Nội đường link tham khảo tại đây: <Bảng tổng hợp danh sách đề tài KT Ô tô 2015AB (Hà Nội)>
Lớp học tại Vĩnh Long đường link tham khảo tại đây:  <Bảng tổng hợp danh sách đề tài KT Ô tô 2015AB (Vĩnh Long)>
Ghi chú:
Học viên học tại Hà Nội tiến hành đăng ký đề tài theo bảng tổng hợp đề xuất đề tài cho Lớp học tại Hà Nội.
Học viên học tại Vĩnh Long tiến hành đăng ký đề tài theo bảng tổng hợp đề xuất đề tài cho Lớp học tại Vĩnh Long.
Thời gian đăng ký đề tài và nộp đề cương như sau:
– Thời hạn đăng ký đề tài  với Viện trước 18h ngày 22/7/2016
– Thời hạn nộp đề cương cho Viện  trước 12h ngày 4/8/ 2016

Comment

*

*