Home
Category Archives: "Chưa được phân loại"
nguyen-trong-hoan-eng

Tháng Một 29, 2015 With No comments

BIOGRAPHY Name: Trong Hoan NGUYEN Title: Asoc. Prof. Dr. Date of birth: 1958 Position: Lecturer Tel.: +84-438692508 Email: hoan.nguyentrong@hust.edu.vn. 1. Courses taught  Design and calculation of automobile Machine and transmission hydraulics…

luu-van-tuan-eng

Tháng Một 29, 2015 With No comments

BIOGRAPHY Name: Van Tuan LUU Title: Asoc. Prof., PhD. Date of birth: 1953 Position: Lecturer Tel.:  +84-438692508 Email: tuan.luuvan@hust.edu.vn 1. Courses taught Design and calculation of automobile Theory of Automobile Vehicle…

trinh-minh-hoang

Tháng Một 28, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên: Trịnh Minh Hoàng Học hàm, học vị: Thạc sỹ Năm sinh: 1976 Vị trí công tác: Giảng viên Điện thoại: 04-38692508 Email: hoang.trinhminh@hust.edu.vn 1….

truong-dang-viet-thang

Tháng Một 28, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên: Trương Đặng Việt Thắng Học hàm, học vị: Thạc sỹ Năm sinh: 1979 Vị trí công tác: Giảng viên Điện thoại: 04-38692508 Email: thang.truongdangviet@hust.edu.vn,…

du-tuan-dat

Tháng Một 28, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên: Dư Tuấn Đạt Học hàm, học vị: Thạc sỹ Năm sinh: 1974 Vị trí công tác: Kỹ sư Điện thoại: 04-38692508 Email: dat.dutuan@hust.edu.vn 1….

pham-ngoc-toan

Tháng Một 28, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên: Phạm Ngọc Toàn Học hàm, học vị: Thạc Sỹ Năm sinh: 1960 Vị trí công tác: Kỹ sư chính Điện thoại: 04-38692508 Email: toan.phamngoc@hust.edu.vn…

tran-thanh-tung

Tháng Một 28, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên: Trần Thanh Tùng Học hàm, học vị: TS. Năm sinh: 1982 Vị trí công tác: Giảng viên Điện thoại:      04.38692508 E-mail: tung.tranthanh2@hust.edu.vn 1….

dam-hoang-phuc

Tháng Một 28, 2015 With Comments are closed

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên: Đàm Hoàng Phúc Học hàm, học vị: PGS. TS Năm sinh: 1976 Vị trí công tác: Phó trưởng Bộ môn, Giảng Viên Điện thoại: 04.38692508…

Hoang Cong Liem-English

Tháng Một 28, 2015 With No comments

    BIOGRAPHY     Name:                Hoang Cong Liem Title:                  Doctor Date of birth:     1978 Position:            Lecturer Tel.:                   0438692501 Email:               liem.hoangcong@mail.hut.edu.vn   Lectures:   Fluid Mechanics Apply…

NghiemXuanGiang

Tháng Một 28, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ  Họ và tên:                          Nghiêm Xuân Giang Học hàm, học vị:        …