Home
Thông Báo Buổi giới thiệu thông tin về Chương trình Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ Dự án AUN/SEED-Net năm 2017
Thông Báo Buổi giới thiệu thông tin về Chương trình Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ
Dự án AUN/SEED-Net năm 2017
Thời gian: 9h00 ngày 11/10/2017 (Thứ Tư)
Địa điểm: Phòng Hội thảo C2
Các chương trình học bổng bao gồm:
Master’s Degree Program (Master’s)
Doctoral Degree Sandwich Program (Ph.D. Sandwich)
Doctoral Degree Program in Japan (PhD Japan)
Doctoral Degree Program in Singapore (PhD Singapore)
Các ngành nhận hồ sơ học bổng:
1. Electrical and Electronics Engineering (EEE)
2. Chemical Engineering (ChE)
3. Energy Engineering (EneE)
4. Natural Disaster (ND)
5. Civil Engineering (CE)
6. Geological and Geo-Resource Engineering (GeoE)
7. Mechanical and Manufacturing Engineering (MEManuE)
8. Environmental Engineering (EnvE)
9. Materials Engineering (MatE)
10. Computer and Information Engineering (CIE)

Comment

*

*